Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790123-47802S2

Date of Document: 2000-04-11

معرفي كتاب باغ سيب، باران و چند داستان ديگر تدوين و ترجمه: احمد نوري زاده نشر /چشمه چاپ اول 617 صفحه. داستان هاي بلند و كوتاه مجموعه باغ سيب، باران و چند داستان ديگر از ژرفاهاي پرشروشور زندگي برمي جوشند: از طبيعت و جامعه، از شهر و روستا، از... و در هر يك از آن ها، انسان با همه كژتابي ها و ستمگري هايش، نقطه تلاقي و محور و كانون يكايك رويدادها است. در اين مجموعه، برخلاف داستان هاي لطيفه وار بورژوايي كه منطق تصادف تعيين كننده اصلي پيرنگ هاي آن ها است، اين انسان و واكنش هاي شگفت و شگرف اوست كه در موقعيت هاي گونه گون به آزمون گذاشته مي شود و كنش و واكنش هايش، خطوط داستاني را هاشور مي زنند. سرسپردگان انگليس در ايران نوشته: ناصر نجمي 160 صفحه - قيمت 800 تومان - انتشارات عطار نويسنده با مراجعه به مستندات تاريخي، چگونگي فعاليت رجال و سياستمداران مرتبط با امپراتوري انگليس را كه در جهت حفظ منافع آن امپراتوري در ايران فعاليت مي كردند، بازگو كرده است. انشاء و نامه نگاري نوين تاليف و گردآوري: ليدا سيدعليخاني - انتشارات عطار - 290 صفحه - قيمت ريال 12500 در اين كتاب، گردآورنده انواع انشاء، نامه هاي اداري - تجاري، حقوقي، خانوادگي و نمونه هايي از نثرهاي ايراني و خارجي را معرفي كرده است. شرح حال شاعران ايران تاليف: اكبر مرتضي پور - صفحه - 218 قيمت ريال - 10000 نشر عطار در اين كتاب گردآورنده با بهره گيري از منابع گوناگون، به معرفي شاعراني از جمله ايرج ميرزا، باباطاهر عريان، پروين اعتصامي و... پرداخته است.