Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47785S4

Date of Document: 2000-04-09

سه چهارم زنان و كودكان زير خط فقر گروه اجتماعي: برنامه غذايي جهان سازمان ملل مي گويد: كمكهاي انساني بايد به زنان وكودكان برسد، زيرا آنان سه چهارم افراد زير خط فقر را تشكيل مي دهند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، به نقل از سخنگوي برنامه غذايي جهان در روز بين المللي زنان: در هر بحران انساني، زنان و كودكان اكثريتي را تشكيل مي دهند كه از گرسنگي رنج مي برند. اين سخنگو كه كاترين برتيني نام دارد اضافه كرد: زنان وكودكان از هر 10 قرباني خشونتهاي سياسي 8 تن آنها را تشكيل مي دهند. در ضمن از هر چهار قرباني فاجعه هاي انساني 3 تن زن و كودك هستند. برتيني همچنين گفت: سازمان برنامه غذايي جهان چهار پنجم كمكهاي غذايي خود را به زنان اختصاص داده است. وي از سازمان ملل و ادارات امداد رساني غير دولتي ديگر خواست همين روش را دنبال كنند. وي افزود: با ارائه كنترل بيشتر به زنان در زمينه مواد غذايي و كمكهاي ديگري كه مي دهيم و اينكه وسايل خودكفايي را براي آنان فراهم مي كنيم، ما كاراترين راه را در كمك به خانواده ها در هر بحراني پيش مي گيريم. در كمكهاي انساني، زنان بايد مقدم باشند. در سال 1999 برنامه غذايي جهان به 88 ميليون نفر در 83 كشور كمك رسانده است. در يك بيانيه مشترك جداگانه، سازمان برنامه غذايي جهان و دو اداره ديگر سازمان ملل، يعني سازمان مواد غذايي و كشاورزي ( فائو ) و صندوق بين المللي براي توسعه كشاورزي ( ايفاد ) گفتند: شمار زناني كه زير خط فقر زندگي مي كنند از 1970 50 دهه درصد افزايش داشته در حالي كه تعداد مرداني كه اين ويژگي را داشتند از آن زمان 30 درصد بيشتر شده است. سازمان ايفاد هشدار /1 3داد ميليارد نفر كه نماينده يك پنجم جمعيت جهان هستند، از گرسنگي و فقر رنج مي برند. اين گروهها زنان را بيشترين توليدكنندگان مواد غذايي در كشورهاي توسعه يابنده دانستند و گفتند: زنان ايجاد كننده بسياري از مشاغل در مناطق روستايي هستند، مراقبت كودكان و سالمندان را به عهده دارند و ارزشها، فرهنگ سنتي و دانستنيهاي كشاورزي را به بقيه مي آموزند. در بيانيه ايفاد آمده است: به رغم كمكهايي كه زنان به امنيت غذايي مي كنند، كار آنها درست درك نشده است. به آنان ارزش پاييني مي دهند و آنها را دست كم مي گيرند. در اين بيانيه همچنين آمده است: در بيشتر كشورها زنان مالك زميني كه روي آن كار مي كنند نيستند و هنگامي هم كه مالك اند زمينهايشان اغلب كوچكتر و كم ارزش تر است. آنان با مشكلات فراواني در كسب اعتبار شخصي روبه رو مي شوند و اغلب از خانه هايشان به خاطر بيوه شدن يا طلاق گرفتن بيرون انداخته مي شوند.