Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47772S3

Date of Document: 2000-04-09

رو در رو سركوب رسانه اي وزير دادگستري رژيم صهيونيستي هم از پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات اخير خشنود شد ( ) 1 تا دوستان آلبرايت در ايران در پست هاي كليدي به خصوص رهبري جامعه مدني، معرفي نشوند همه بايد منتظر يك آشوب و بحران باشيم. ( )انتشار 2 اخبار و اظهارنظرهايي چون موارد فوق پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بارها از طريق رسانه هاي جمعي جناح راست و جناح راست افراطي مطرح شده است. پيام روشن و شفاف اينگونه خبرها؟ چيست مگر آراء مردم اصلاح طلبان را به پيروزي نرسانده؟ است مگر آراء مردم باعث نشده افرادي چون حجاريان در مسند كليدي مانند نايب رئيسي شوراي شهر تهران قرار؟ بگيرند آيا حجاريان و دوستانش از دوستان آلبرايت و پيروزي آنان در انتخابات مايه خشنودي صهيونيستهاست كه بايد ابتدا به مردم معرفي و سپس... آيا مردم كوچه و بازار كه يكي تعميركننده وسايل ويديويي و ديگري بقال بوده و يكي نيز پيتزافروشي داشته، براساس استراتژي قتل عام درماني و نصربالرعب ترور شده اند تا مايه عبرت براي ديگر مردمان؟ شوند آيا قصد اين است كه مردم به خانه هايشان بخزند تا در نتيجه جداافتادگي و ترس از خشونت طلبان، خاتمي و يارانش تنها آيا بمانند نسل جديد كه با نشاط فراوان در صحنه حاضر شده و به انتخاب دست زده است از راه اسلام خارج شده اند و به كفر ؟ گرائيده اند و چون اصلاح طلبان را به قدرت رسانده اند و مايه خشنودي صهيونيست و.. شده اند بايد ريشه شان خشكانده؟ شود آيا اين همان سخنان واينبرگر وزير دفاع آمريكا نيست كه گفته بود بايد ريشه ملت ايران را؟ خشكاند فروزان آصف نخعي 2 1 و- روزنامه /1/1379 20رسالت