Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47770S1

Date of Document: 2000-04-08

زيانها و تخريبهاي ناگهاني وزن كم كردنهاي غلط كم آبي و مرگهاي مرتبط با كاهش وزن گروه ورزشي: اقدام به كاهش سريع وزن درست قبل ازمسابقه به منظور رسيدن به وزن مطلوب عملي رايج در بين كشتي گيران يا ديگر ورزشكاران رشته هاي دسته بندي وزني است. رسيدن به وزن مطلوب معمولا از طريق محدود كردن دريافت يا مصرف غذا و مايعات صورت مي گيرد كه نهايتا منجر به تخليه ذخاير گليكوژن به عنوان منبع انرژي و تا حدودي از دست دهي پروتئين بدن شده، و يا از طريق روشهاي دي هيدراته، يا كم كردن آب بدن با استفاده از سونا، البسه تعريق زا، مسهل ها و ديورتيكها يا ادرار آورنده ها انجام مي گيرد. عوارض جانبي كوتاه مدت اين روش ها شامل كاهش قدرت عضلاني و استقامت، افزايش خستگي، نگراني، عصبانيت واحساس گوشه گيري وعزلت، كاهش حجم پلاسماي خون كه باعث اختلال در عملكرد سيستم قلب مي شود (نظير افزايش ضربان قلب و كاهش برون ده قلب ) كاهش، جريان خون در ناحيه گلومرولي و نتيجتا كاهش ميزان فيلتراسيون كليوي، تخليه گليكوژن عضله و كبد، افزايش از دست دهي الكتروليت ها، كاهش مصرف اكسيژن و اختلال در تنظيم درجه حرارت بدن مي شود. رسيدن به وزن مطلوب معمولا در زمانهايي نزديك به برگزاري مسابقات اصلي انجام مي گيرد كه با زمان ناكافي براي تجديد مايعات و سوخت از دست رفته همراه است. اين روشها و عملكردها مي تواند عاملي براي پيدايش نارسائيهاي خوراكي، نظير بي اشتهايي عصبي ( آنوركسي ) يا پرخوري عصبي (بولمي ) لذا باشد ضروري است كه ورزشكاران، مربيان و دست اندركاران تمرينات و مراقبين با اصول صحيح و مناسب كاهش وزن آشنايي كافي و لازم داشته باشند. در مجموع توصيه شده است كه از روشهاي ايجاد كم آبي براي كاهش وزن براي رسيدن به سر وزن استفاده نشود. در ادامه گزارشي از وقوع اولين موارد مرگ در بين كشتي گيران در ارتباط با كاهش وزن سريع عمدي ارائه مي گردد تا مورد استفاده كليه مديران و برنامه ريزان ورزشي، اعضاي كميته هاي فني، مربيان، ورزشكاران و علاقه مندان به ورزش كشتي قرار گيرد و با توسل به روشهاي علمي و صحيح ضمن كسب و تضمين سلامت جسمي و روحي بر افتخارات خود در صحنه هاي ملي و بين المللي بيفزايند. عنوان مقاله: در فاصله 7 نوامبر تا 9 دسامبر سال 1997 سه كشتي گير دانشگاهي با وضعيت جسماني سالم در طي يك برنامه كاهش وزن سريع براي شركت در مسابقات در ايالتهاي گوناگون جان خود را از دست دادند. در ساعات قبل از وزن كشي رسمي، هر سه كشتي گير درگير با روش كاهش وزن سريع مشابه شدند كه باعث دي هيدراسيون يا كم آبي از طريق تعريق شده و به هيپرترمي يا افزايش دماي بدن منجر گرديد. كشتي گيران دريافت يا مصرف غذا و مايع را محدود كرده و براي دستيابي به نهايت ميزان عرق ريزي به پوشيدن البسه غير قابل نفود تبخيري در زير گرمكن پنبه اي يا كتاني و انجام تمرينات شديد در هواي گرم متوسل در شدند اين گزارش بطور خلاصه وضعيت اين سه مورد ارائه مي گردد. گزارش موردها مورد در اول بين روزهاي 76 نوامبر در ظرف 12 ساعت يك جوان ورزشكار 19 ساله در كاروليناي شمالي اقدام به كاهش وزن به ميزان 15 پوند (حدود 87 كيلوگرم ) براي آمادگي در كلاس وزني 196 پوند ( كيلوگرم ) 87 در تورنمنتي كه در روز نوامبر 8 برگزار مي شد نمود. وزن پيش از مسابقات وي در 233 27 اوت پوند ( كيلوگرم ) 105 بود و در طي 10 هفته بعد او 23 پوند ( /10 5كيلوگرم ) وزن خود را كاهش داد. در 6 نوامبر ازساعت 3 /23 30الي بعدازظهر با استفاده از روش كاهش وزن فوق الذكر وي 9 پوند ( كيلوگرم ) 4 از دست داد. پس از دو ساعت استراحت، مجددا برنامه كاهش وزن خويش را در روز 7 نوامبر از /1 45ساعت صبح از سرگرفت. حدود ساعت /2 45 صبح او تمرينات را قطع كرد كه با آغاز حالت خستگي شديد و عدم توان در برقراري ارتباط با ديگران همراه شد; يكساعت بعد وي دچار ايست قلبي - تنفسي گرديد. انجام روش احياي قلبي - ريوي موفقيتي دربرنداشت. يافته هاي شيميايي در مايع زجاجيه چشم كه 7 ساعت پس از مرگ به دست آمده بود به قرار زيربود: سديم mmol/l 152 (ميزان در نمونه جسد نرمال: mmol/l- 151 ); 135 نيتروژن mg/dlاوره 40 (نرمال جسد mg/dl; 40 و ميوگلوبين ng/mlادرار; (نرمال 20 به هنگام مرگ: mg/ml-.). 40 مورد دوم. در 21 نوامبريك ورزشكار 22 ساله در ويسكانسين اقدام به كاهش وزن به مقدار 4 پوند (/كيلوگرم ) 1 درظرف ساعت 4 براي رقابت در كلاس وزني 153 پوندي ( كيلوگرمي ) 69 در تاريخ 22 نوامبر نمود. وزن پيش از فصل مسابقات وي 6سپتامبر 178 در پوند ( 80 كيلوگرم ) بود. در طي 10 هفته بعد او 21 پوند (/9 كيلوگرم ) ازدست داد كه 8 پوند ( /3 60كيلوگرم ) آن بين - 20 نوامبر 17 كاهش يافته بود. در 21 نوامبر /5 30درساعت صبح او نيز نظير مورد اول اقدام به كاهش وزن نمود. يكساعت بعد، وي از كمبود نفس شكايت داشت، اما به تمرينات خود ادامه داد. در /8 50ساعت /3 5 صبح پوند (/كيلوگرم ) 1 از دست داده بود. سپس حدود يك ليوان آب نوشيد و بمدت 30 دقيقه به استراحت پرداخت و مجددا تمرينات را از سرگرفت. در /9 30ساعت صبح تمرينات را متوقف كرد و اظهار داشت كه احساس خوبي ندارد. اطرافيان سعي در خنك كردن وي كرده و لباس را از تنش درآوردند. در ادامه وي قادربه پاسخ و واكنش نبود و دچار ايست قلبي - تنفسي شد كه متعاقبا احياي قلبي - ريوي نيز موفقيتي در برنداشت. يادداشت سردبيري مركز ملي پيشگيري از بيماري مزمن و ارتقاء سلامت: اين گزارش اولين موارد مرگ شناسايي شده در كشتي گيران دانشگاهي و اولين موارد مرگ مرتبط با كاهش وزن سريع عمدي در ميان كشتي گيران دانشگاهي از زماني كه ثبت موارد در سطح ملي در سال 1982 آغاز شد را شرح مي دهد. بسياري از مربيان و كشتي گيران براين باورند كه كشتي گيران بايد در يك دسته وزني پايين تر از وزن قبل از فصل مسابقات رقابت كنند تا نهايت استفاده را از رقابتهاي خود به دست آورند. براي رسيدن به وزن رقابتي، بسياري از كشتي گيران اقدام به كاهش وزن سريع ازطريق دي هيدراسيون يا كم آبي بدن توسط روشهايي نظير تمرينات شديد، محدوديت مصرف مايعات، پوشيدن البسه تبخيري غير قابل نفوذ و استفاده از محيطهاي گرم (نظير سونا، اتاقهاي گرمايي و اتاقهاي بخار ) مي كنند. اقدامات شديدتر اما كم رواج تر شامل مصرف ديورتيكها يا مدرها، مواد تهوع زا و مسهلها و ايجاد استفراغ اختياري مي باشد. تركيبي از اين روشها غالبا در روزهاي قبل از مسابقه انجام مي گيرد. اين روشها، به تنهايي يا به صورت تركيبي به شكلي زيان آور بر عملكرد سيستم قلبي - عروقي، فعاليت الكتريكي، تنظيم حرارتي، فعاليت كليوي، تعادل الكتروليتي، تركيب بدن و مقاومت و استقامت عضلاني تاثير مي گذارد. تمرينات شديد و كم آبي باعث افزايش دماي بدن شده كه به هنگام استفاده از البسه غير قابل نفوذ تبخيري كه باعث كاهش از دست دهي گرما از طريق تبخير و تهويه مي شود باعث افزايش بيشتر دماي بدن مي گردد. در هر سه مورد گزارش شده در اينجا، هر سه كشتي گير از اين البسه استفاده كرده و به صورت شديد در هواي گرم به تمرين پرداختند. اين شرايط باعث پيدايش كم آبي و بيماري هاي مربوط به گرما گرديد. در هر سه مورد، افزايش سديم و اوره در نمونه خون پس از مرگ يا در مايع زجاجيه بيانگر سندي شفاف از كم آبي مي باشد. روش تمريني، دماي مقعدي افزايش يافته در مورد دوم، و رابدوميوليزيس و وجود ميوگلوبين در ادرار در مورد سوم بيانگر افزايش دماي بدن (هيپرترمي ) بوده كه مي تواند منجر به اين مرگها شده باشد. در ميان سه كشتي گير اختلاف بين وزن پيش از فصل مسابقات و وزن مورد نظر آنها براي رقابت 30 پوند ( /13 5كيلوگرم ) (دامنه پوند ) 3725 يا %حدود 15 كل وزن بدن بود. در بين كشتي گيران، اختلاف بين وزن پيش از فصل و هنگام رقابت حدود 16 پوند يا %حدود 10 كل وزن بود. اين موارد اشاره بر وسعت گسترده كاهش وزن نسبي و مطلق دارد. تحت چنين شرايطي، بويژه هنگامي كه كم آبي نيز مطرح است، هيچ محدوده تثبيت شده اي براي كاهش وزن بي خطر وجود ندارد. به منظور كسب اطمينان براي رقابتي خوب و بي خطر، كشتي گيران در دسته بندي هاي وزني معين رقابت مي كنند. به هنگام وقوع اين مرگها، راهنماهاي موجود انجمن ملي ورزش دانشگاهي (NCAA) توصيه كرد كه رفتارهاي كاهش وزن سريع مرتبط با اين مرگها ممنوع گردد. با بكارگيري روشهاي متضاد با اين راهنماها، هر سه كشتي گير، عليرغم تحت نظر بودن توسط كاركنان اقدام به از دست دادن مقادير زيان بار وزن در يك مدت زمان كوتاه كردند. يافته هاي به دست آمده از هر سه مورد حكايت از عدم پيروي از اين راهنماها دارد كه به مرگ منتهي گرديد. رفتارهاي كاهش وزن گزارش شده در اين سه مورد در ميان كشتي گيران رايج مي باشد، با اين وجود، مرگهاي مرتبط با از دست دهي وزن در كشتي گيران دانشگاهي قبلا گزارش نشده بودند. اطلاعاتي كه بيانگر اين نكته شده باشد كه آيا مقدار يا ميزان از دست دهي وزن عمدي يا روشهاي ديگر اخيرا تغيير كرده است يا نه وجود ندارد. به دنبال اين مرگها NCAA راهنماهايي را در رابطه با اداره و تنظيم روشهاي كاهش وزن و دستورالعمل هاي وزن كشي و افزودن جريمه براي سرپيچي از اين دستورات وضع كرده است. در حال حاضر NCAA كاربرد مسهل ها، مواد قي آور، مدرها، محدودسازي اضافي مصرف غذا و مايعات، ايجاد استفراغ عمدي، اتاق گرم بيش درجه 26از سانتيگراد جعبه هاي گرمايي سونا، اتاق هاي بخار، البسه غير قابل نفوذ تبخيري وتكنيك هاي دي هيدراسيون (تامين آب ) مصنوعي (براي مثال هيدراسيون وريدي بين جلسه وزن كشي ورقابت ) را منع كرده است. بعلاوه براي اين فصل NCAA تا 7 پوند اضافي در هر وزن را مجاز دانسته و اعلام كرد كه همه كشتي گيران فقط در كلاس وزني كه آنها در تاريخ 7 ژانويه در آن قرار داشتند رقابت كنند و مقرر كردند كه همه وزن كشي ها درست ساعت 2 قبل از شروع مسابقات برگزار گردد. در NCAA نظر دارد ارزيابي مجدد راهكارهاي كشتي را در فصل بهار جاري انجام دهد. اثر اين تغييرات بايد پايش شود و مورد ارزشيابي قرار گيرد. زيانها و تخريبهاي ناگهاني و مرگ هاي حاصل در ورزشكاران زبده، جوان و سالم به ضرورت حذف روشهاي كنترل وزن كه تاكيد بر كاهش وزن سريع يا وسيع دارد اشاره مي كند. براي كسب اطمينان از بكارگيري روشهاي صحيح و بي خطر كنترل وزن، يك متخصص مراقبت - بهداشتي بايد وزن مناسب رقابتي راشناسايي كند و مقادير و محدوده هاي جايز كاهش وزن براي هر كشتي گير را مشخص كند. بعلاوه، مربيان و ورزشكاران بايد به طور اصولي آموزش لازم در ارتباط با راهبردهاي مناسب كنترل وزن را ببينند و به صورت تنگاتنگ با يك متخصص مراقبت - بهداشتي همكاري كنند تا يك روش كنترل وزن را ايجاد كنند و آنرا مورد پايش قرار دهند. بكارگيري دي هيدراسيون يا كم آبي عمدي براي كاهش وزن بايستي منع براي گردد پايش از پيروي، يك تست عملي براي ارزيابي وضعيت هيدراسيون اجرا و عملي گردد. بعلاوه، سيستم هاي نظارت موجود بايد تقويت شود تا تاثير آن در پيشگيري از جراحات و آسيبهاي ورزشي، بيماريها (نظير افزايش دماي بدن و كم آبي ) و مرگ ها در /400 000ميان كشتي گير كه ساليانه در ايالات متحده شركت مي كنند ارزشيابي شود. با توجه به اينكه كشتي گيران به صورت سنتي از روش دي هيدراسيون به عنوان راهي براي كاهش وزن استفاده مي كنند، كوشش فراواني مورد نياز است تا از پيروي نسبت به قوانين و راهنماهاي طراحي شده براي كاستن خطرات سلامتي و پتانسيل براي مرگ كسب اطمينان كرد. والسلام ترجمه و تدوين: دكتر محمد رضا نقي ئي منبع: ژورنال انجمن پزشكي امريكا