Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47755S5

Date of Document: 2000-04-06

هشدار سازمان آتش نشاني: فصل آتش فرا رسيد، مردم گلستانها را در يابند گروه شهري: باگرم شدن تدريجي به هوا، طور طبيعي بسياري از مردم تمايل پيدا مي كنندكه درروزهاي پاياني هفته ويا تعطيلات احتمالي از مناظر طبيعي و تفرج گاههاي سرسبز اطراف شهرها استفاده كنند. درحقيقت بازگشتن مردم در سيزدهمين روز فروردين به دامان طبيعت اگرچه به طور رسمي پايان آيين هاي نوروزي را اعلام مي كند اما شروع ديگري براي گشت و گذارهايي درطبيعت است كه افراد عمدتا درشش ماهه اول سال به تنهايي ياهمراه اقوام خانواده، ودوستان خود انجام مي دهند. به رغم اينكه سفرهاي درون و يابرون شهري حامل ويژگي هاي بسيار مثبت روحي و جسمي براي افراد اما است، بايستي دقت كرد كه استفاده از تفرج گاههاي عمومي براي رفاه منجر شخصي، به صدمات وخسارات به محيط زيست نشود. بررسي ها نشان مي دهد كه وقوع آتش سوزي درجنگل هاي طبيعي و بوستان مصنوعي، هاو باغ ها، يكي ازعوامل مهمي است كه همواره اين فضاهاي سبز رادرمعرض مخاطره قرارداده و يا به نابودي مي كشاند. براساس اطلاعات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران در سال هاي اخيرآتش سوزي هاي متعددي در فضاهاي سبزاين شهررخ داده كه دربعضي موارد جبران خسارت هاي آن نيازمند سال ها وقت واختصاص ميلياردها ريال مي باشد. كارشناسان محيط زيست معتقدند كه اين آتش سوزي ها علاوه برآلودگي هوا وبه جاي گذاردن خسارات بسيار سنگين مالي، در واقع سبب از بين رفتن درختان منابع طبيعي، و به عبارتي ريه هاي طبيعي شهرها خواهد، شد. سيدحسن حق گو مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران دراين زمينه به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: متاسفانه طي دوسال اخيرآتش سوزي هاي متعددي درفضاي سبز تهران رخ داده كه مهم ترين آن آتش سوزي دربوستان جنگلي خجير در شرق تهران بود. وي افزود: فقط درمرداد و شهريور ماه سال 78 دههامورد حريق دراين بوستان جنگلي بوقوع پيوست كه درپي آن هزاران نهال كهنسال و قطورازبين رفت. حق گو گفت: آتش نشانان 75الي 78 درسال هاي بيش از2 هزارومورد 400 حريق بزرگ وكوچك را درفضاهاي سبز شهر تهران اطفا كردند. كارشناسان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران با توجه به اين آمارو توجه عموم مردم براي استفاده از جنگل ها وبوستان ها درفصول گرم به منظور پيشگيري ازبروز چنين آتش سوزي هايي رعايت موازين وتوصيه هاي ايمني زير را پيشنهاد مي كنند: - 1 شهروندان مي بايست از راه هاي تعيين شده به جنگل ها و فضاهاي سبزوارد شوند ودرصورتي كه ازخودروي شخصي استفاده مي كنند آن را درمحل هاي مشخص شده اين اماكن متوقف كنند. - 2 درصورتي كه تصميم داريد بازدن چادر درجنگل ها اقامت كنيد بايستي درمحل هايي كه به اين منظور تعيين شده اقامت كرده و محل خيمه خود راتاشعاع متري 10 ازخس وخاشاك و برگ ها وعلف هاي خشك روي زمين پاكسازي كنيد. - 3 حتي المقدور سعي كنيد هنگام اقامت درجنگل ازغذاهاي سرد استفاده كرده و چاي را درظروف مخصوص فلاسك نگهداري واستفاده كنيد وحتي الامكان ازروشن كردن آتش درجنگل ها خودداري كنيد. - 4 درصورت نياز در هنگام استفاده از كبريت دقت داشته باشيد كه چوب نيمه سوخته و نيمه مشتعل كبريت را روي زمين نياندازيد زيرا چوب كبريت نيمه سوخته عامل ايجاد بسياري از حريق ها درجنگل ها و بوستان ها مي باشد. - 5 از پرتاب كردن ته سيگار روشن بر روي زمين جدا خودداري كنيد و ازخاموش بودن آن كاملا مطمئن شويد. - 6 درصورتي كه توسط مسئولان نگهداري از جنگل محل هاي خاصي جهت تعيين برافروختن آتش، ضروري نشده، است محل مناسب وبدون درخت و پوشش گياهي پيدا كرده وتاشعاع 3 متر زمين رااز خس وخاشاك وبرگ هاي خشك پاك كنيد و سپس زمين راگود كرده و با چيدن تعدادي سنگ برروي خاك اطراف گودال به صورت دايره اجاق كوچكي درست كنيد و توجه داشته باشيد كه بيشتر ازحجم گودال آتش نيفروزيد. - 7 به وسيله ريختن خاك و پاشيدن آب بر روي آتش از خاموش شدن آن اطمينان حاصل كنيد ودرزماني كه درحال ترك جنگل مجددا هستيد، باريختن خاك مرطوببرروي خاكستر آتش ازاحتراق مجددآن جلوگيري كنيد. - 8 درصورتي كه درجنگل باحريق و.. مواجه شديد بهترين روش استفاده ازخاموش كننده دستي ودرصورت نبودن پاشيدن آن، خاك برروي آتش و خفه كردن آن وهمچنين اطفابه وسيله آب است.