Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790117-47735S4

Date of Document: 2000-04-05

تداخل غذا و دارو،؟ چگونه دارو، ماده اي است كه جهت پيشگيري و درمان بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، ماده اي است كه با مداخله در سازوكار زنده، پاسخ فيزيولوژيكي خاصي را كه نياز داريم، ايجاد مي كند. دارو در بدن سه مرحله را طي مي كند: مرحله حل دارو، مرحله متابوليسم مثل: اكسيداسيون و توزيع دارو و مرحله پاسخ فيزيولوژيكي بدن به دارو كه در واقع بر عمل دارو بربافت موردنظر اطلاق مي شود. دارو، از طريق تعريق، بزاق، مدفوع و ادرار و در موارد خاص از راه شير مادر، دفع عمدتا مي شود سيستمي كه عهده دار دفع دارو است سيستم كليوي و سيستمي كه عهده دار توزيع دارو در بدن است، سيستم قلب و عروق و سيستمي كه بيوترانس فورماسيون دارو در كبد را به عهده دارد، بافت كبدي است. عواملي كه برروي تاثير داروها روي بافت مورد نظر موءثرند، عبارتند از: دوز يا مقدار دارو، ميزان دارو در خون، سن بيمار، جنس بيمار، وزن بدن، سرعت دفع دارو، اثرات متقابل داروها و ارتباط غذا و دارو. بيوترانس فورماسيون: بعضي داروها بعد از مصرف، در كبد تغيير شكل شيميايي پيدا مي كنند. به اين تغيير شكل شيميايي، بيوترانس فورماسيون مي گويند كه توسط آنزيمهاي كبدي صورت مي گيرد. تاثير دارو برروي غذا عبارت است از: كاهش جذب روده اي مواد مغذي، افزايش دفع كليوي مواد مغذي، رقابت مستقيم با ماده مغذي در جذب يا اتصال به يك پروتئين، جدا كردن ماده مغذي از پروتئين ناقل، مداخله در سنتزآنزيم، كوآنزيم يا پروتئين ناقل، اثرات مواد غير فعال و غير موءثر داروها مثل پوشش كپسول، رنگها، اسانس، حلال، سديم و پتاسيم. اهميت باليني واكنش متقابل غذا و دارو - 1 شناسايي و درمان بيماراني كه اثرات جانبي دارو آنها را در معرض خطر سوءتغذيه قرار مي دهد. - 2 كاستن اثرات نامطلوب غذا روي جذب و عمل دارو. - 3 استفاده از اثرات مفيد غذاها در بالا بردن ميزان جذب دارو. - 4 شناسايي راههايي كه دارو و غذا به عنوان يك برنامه كلي در درمان مورد استفاده قرار مي گيرد. شيرين سراجي نژاد - كارشناس تغذيه