Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790115-47711S4

Date of Document: 2000-04-03

براي اقتصادي شدن قيمت برق انحصار در اين صنعت بايد شكسته شود گروه اقتصادي: ركود اقتصادي در آسياي جنوب شرقي كشورهاي اين منطقه را بر آن داشته است تا با شكست انحصار صنعت برق، سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين صنعت را فعال كنند. گزارش روابط عمومي سازمان توانير به نقل از هاشم صابري مقدم معاون منابع انساني و پشتيباني سازمان توانير حاكي است ميزان تقاضاي برق در كشورهاي در حال توسعه بسيار بالاست به همين دليل سرمايه گذاري در بخش توليد را بايد به عنوان يك برنامه اصولي در اين كشورها مورد توجه قرار داد، اما از آنجا كه اين كشورها با ركود اقتصادي روبرو هستند و دولت هاي آنها نيز توان لازم براي سرمايه گذاري عظيم در اين بخش را ندارند، بنابراين اين كشورها براي جبران كمبودهاي مالي، تصميم به شكستن انحصار صنعت برق گرفته اند كه بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در بخش هاي توليد و توزيع ترغيب كنند. معاون منابع انساني سازمان توانير با اشاره به يافته هاي خود از كنفرانس اخير ساختار برق آسيا در سنگاپور يادآور شد تمركززدايي در صنعت برق از سال 1990 آغاز شده و كشورهاي عضو آ. آن سه به صورت گسترده اين برنامه را اجرا كرده اند و هم اكنون در اين انديشه هستند كه شبكه برق خود را براي ايجاد رقابت در سطح منطقه به يكديگر متصل كنند. وي تاكيد كرد كشورهايي كه وارد بازار منطقه اي و سپس جهاني نشوند قدرت خريد و فروش برق و در نتيجه توان ايجاد توازن در تعيين نرخ برق را در سال هاي آينده نخواهند داشت. صابري مقدم لازمه حضور در اين بازار و صادرات برق را داشتن قيمت هاي مناسب رقابتي دانست و افزود براي كاهش قيمت برق چاره اي جز ايجاد رقابت با ورود بخش خصوصي به اين صنعت وجود ندارد. وي دليل تمايل به مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق را شفافيت انجام امور ذكر كرد و گفت: روشن شدن وضعيت يارانه و شفاف كردن هزينه نيز هدف ديگري است كه از اين تغيير ساختار جديد عايد خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه رقابت ايجاد شده در نهايت، توليدكنندگان برق را بر آن مي دارد تا برق را با قيمت پايين به مصرف كننده بفروشند و از اين طريق مي توان فشار وارده را به مصرف كنندگان كاهش داد. وي با اشاره به فعاليت كشورهاي آسيايي در مورد يكپارچگي برق، گفت: چاره اي جز پيوستن و همنواشدن با اين تغييرات نداريم و تا زماني كه نتوانيم در داخل كشور رقابت ايجاد كنيم، نخواهيم توانست در عرصه جهاني و بازارهاي منطقه حضور پيدا كنيم. هم اكنون كه رقابتي در سطح منطقه در زمينه برق وجود ندارد، ما مي توانيم برق صادر كنيم، اما روزي كه كشورهاي ديگر خواستند با ما رقابت كنند، معلوم نيست اين روند ادامه پيدا كند يا نه. بنابراين ما ناچار هستيم از همين حالا خصوصي سازي را در داخل كشورمان تمرين كنيم.