Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790114-47697S7

Date of Document: 2000-04-02

ايران، فشار آمريكا بر اعضاي اوپك را مغاير با تجارت آزاد جهاني دانست تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي: سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران با تقبيح اظهارات سخنگوي كاخ سفيد آمريكا اعلام كرد: فشار آمريكا بر كشورهاي عضو اوپك مغاير باقواعد و هنجارهاي تجارت آزاد جهاني است. به گزارش اداره كل اطلاعات ومطبوعات وزارت امورخارجه حميدرضا افزود آصفي: به كارگيري اهرم هاي سياسي و نظامي و تحت فشار قرار دادن كشورها براي تامين منافع اقتصادي، از روشهاي قلدرمابانه اي است كه با هيچ منطقي سازگاري ندارد. وي تاكيد كرد: دولت جمهوري اسلامي ايران تامين و حفظ منافع كشور و ملت بزرگوار ايران رااز مهمترين اولويت هاي خود دانسته و بر آن پاي مي فشارد. به اعتقاد يك روزنامه اقتصادي چاپ لندن، اعمال نفوذ آمريكا بر اوپك وفشار بر اين سازمان براي افزايش توليد نفت، احتمالا در كوتاه مدت منافع داخلي اين كشور را تامين مي كند اما در دراز مدت ممكن است باعث كاهش نفوذآمريكا در خليج فارس گردد. فايننشال تايمز در شماره روز پنجشنبه خود مي افزايد: بيل ريچاردسون وزيرانرژي آمريكا با اعمال نفوذ بر برخي از كشورهاي توليدكننده نفت عضو اوپك منطقه خليج فارس احتمالا به استقبال خطر بزرگي رفته است، زيرا احساسات ضدآمريكايي در اين منطقه بسيار شديد است و حكام منطقه در مظان اتهام دست نشاندگي واشنگتن هستند. اين روزنامه اضافه مي كند، احتمالا توافق كشورهاي عضو اوپك به استثناي ايران براي افزايش توليد با هدف كاهش قيمت نفت، در وهله اول براي دولت آمريكاپيروزي به حساب آيد، ولي تحليل گران بر اين عقيده هستند كه اين موفقيت نه تنها در جهان عرب خاطره تلخي را به جا خواهد بلكه گذاشت، موقعيت آمريكادر خليج فارس را متزلزل خواهد ساخت. فايننشال تايمز به نقل پل از هورسنل معاون، انستيتو مطالعات انرژي آكسفورد مي نويسد: در حصول توافق اخير با اوپك، كشورهاي داراي حاكميت چنان رفتاري شده است كه به وضوح نشانگر اعمال زور و فشار بر آنان است واين در دراز مدت به منافع دولت آمريكا لطمه خواهد زد. فايننشال تايمز در عين حال به نقل از ديپلماتها نوشته است: بهبود و گرمي روابط بين ايران و عربستان سعودي از چنان اهميت سياسي راهبردي در منطقه خليج فارس برخوردار است كه به آساني صدمه نخواهد ديد. از سوي ديگر به گزارش راديو آمريكا هفته هاست كه رسانه هاي اين كشور مرتبا درباره هراس مردم آمريكا ازفزوني بهاي بنزين وسوخت گزارش مي دهند. دولت آمريكا هم با اين استدلال كه بالابودن بهاي نفت ممكن است باعث ركود دراقتصاد جهان شود كشورهاي عضو اوپك را زيرفشار دوستانه گذاشت تابرتوليد نفت خام خود بيافزايندتابهاي نفت پايين بيايد و اوپك هم بالاخره رضايت داد. وزيران نفت اوپك درنشست خود در وين برنامه اي تنظيم كرده اند كه ازنوسان شديد بهاي نفت جلوگيري كند. به اين ترتيب كه اگر بهاي نفت از 28 دلاربراي هربشكه بالاتر برود و يا از بشكه اي 22 دلار پايين تر بيايد توليدنفت اوپك نيز به طور خودكار كاهش ياافزايش مي يابد. روزنامه هاي آمريكا دراين مورد وحدت نظردارند كه آمريكا بايد باتركيبي ازتدابير گوناگون ازجمله باصرفه جويي درمصرف نفت ونيز دست يازيدن به ديگر منابع انرژي ازاتكاء خود به نفت خارجي يا نفت وارداتي بكاهد. عربستان سعودي بزرگترين توليدكننده نفت درسازمان اوپك تكذيب مي كند كه تسليم فشارآمريكا شده است، بلكه پافشاري مي كند كه افزايش توليد نفت اوپك به مصالح كشورهاي عضو اوپك خدمت مي كند. روزنامه نيوزدي چاپ نيويورك هم با اين نظر عربستان سعودي موافق است ومي نويسد كه فشارسياسي چندان ربطي به قضيه نداشت، بلكه كشورهاي اوپك خود تشخيص دادند كه بالابردن بهاي نفت بيش ازحد به زيان خودشان تمام مي شود، زيراكشورهاي مصرف كننده نفت را وادار مي سازد ازمصرف نفت خود بكاهند ولي ساير صادركنندگان نفت راتشويق خواهدكرد كه منابع انرژي بيشتري را موردبهره برداري قراردهند ونفت بيشتري توليد و صادر كنند. به نوشته روزنامه نيوزدي، كشورهاي عضو اوپك صلاح را دراين ديدند كه آمريكا رابه نفت اوپك متكي ونيازمند نگاه دارند اما اين روزنامه به آمريكائيان اندرزمي دهد كه تصميم اوپك كمال مطلوب نيست وآمريكائيان بايستي يادبگيرندكه كمترنفت مصرف كنند وياخودشان نفت بيشتري توليدكنند وگرنه هميشه گرفتار خواهندبود. روزنامه وي سنت جورنال چاپ ايالت اوهايو اظهارنظرمي كند كه بستگي آمريكابه نفت اوپك يك مشكل بزرگ براي آمريكاست وآمريكائيان بايستي راههاي ديگر تامين انرژي را بيازمايند. تصميم اوپك مبين اهميت فوق العاده اي است كه عرضه ثابت ومداوم بهاي نفت به بهاي معقول براي نظم وثبات بازارهم براي مصرف كننده نفت وهم براي توليدكنندگان نفت دارد توجهات اخيربه اوپك همچنين نمايانگر اين حقيقت است كه رقابت تاچه حداهميت دارد ونيزنشان ميدهد كه چقدر اهميت دارد كه منابع نفت ديگر بجز نفت اوپك نيز بهره برداري وحفظ شود. اين روزنامه مي افزايد نگراني شديدي كه اين بار درباره اثرات زيانبار فزوني بهاي نفت پيش آمد به آمريكا مي فهماند كه برنامه هاي متعددي را كه درراستاي كاراتر ساختن مصرف انرژي وصرفه جويي درمصرف انرژي به مورداجرا گذاشته و موفقيت آميز هم بوده است پيگيري كند وبه اكتشاف واستخراج منابع انرژي ديگري بپردازد كه هم ازلحاظ اقتصادي و هم از حيث حفظ محيط زيست كارسازباشند. روزنامه كريستين ساينس مانيتور هم عقيده دارد كه اتكاي آمريكابه نفت ريشه مسئله است ومردم عادي آمريكا هم كه اتومبيلهاي بزرگ وقوي مي خرند ومي رانند درمسئوليت فزوني بهاي نفت سهيم ومقصر هستند. اين روزنامه معتقد است كه هرقدر زور وقدرت اتومبيل هاي ساخت آمريكابيشترمي شود زور وقدرت اوپك هم به همان قياس بيشترمي شود وسازندگان اتومبيل درآمريكا بايد اتومبيلهايي بسازند كه باوجود قوي بودنشان كم مصرف باشد زيرا اين رويه اوپك راسرجايش مي نشاند، نفت رابراي نسلهاي آينده حفظ مي كند و از آلودگي هوا مي كاهد واقتصاد آمريكا را شكوفاونيرومند نگاه مي دارد. روزنامه ديلي نيوز چاپ نيويورك هم معتقداست كه اوپك به آمريكا اعلان جنگ اقتصادي داد وآمريكا نبايد درمورد قطع كمك به كشورهاي نفتي كه به خالي كردن جيب مردم مصرف كننده آمريكايي ادامه مي دهندترديد كند وبايد ازفروش تجهيزات نظامي به آن كشورها خودداري كنند. و بالاخره روزنامه واشنگتن تايمز هم درسرمقاله خود توصيه مي كند آمريكا بايد منابع نفتي خود را هم استخراج كند تاكمترمجبور شود روي نفت سايركشورها حساب كند. بهاي نفت بين 22 تا 28 دلار براي هر بشكه وزير انرژي الجزاير گفت: اوپك براي تنظيم بهاي نفت در بازار جهاني بر اساس هر بشكه بين 22 تا 28 دلار توليد خود را 500 هزار بشكه در روزكاهش يا افزايش خواهد داد. به گزارش شبكه خبري بلومبرگ شكيب خليل وزير انرژي و معادن الجزايرروز پنجشنبه گفت: بهاي نفت احتمالا در ماه آينده اندكي كاهش خواهد داشت. شكيب خليل در يك كنفرانس مطبوعاتي پس از اجلاس وين كه تصميم گرفت توليداوپك /1 45را ميليون بشكه در روز افزايش دهد، به خبرنگاران گفت: تصميم افزايش و كاهش توليد نيازي به ديدار مجدد اعضاي اوپك ندارد و در صورتي كه بهاي نفت از بشكه اي 22 دلار پايين تر برود كشورهاي توليدكننده بطوراتوماتيك 500 هزار بشكه از توليد خود را كاهش خواهند داد و اگر بهاي نفت از بشكه اي 28 دلار بالاتر برود توليدكنندگان توليد را 500 هزار بشكه افزايش خواهند داد. وي ادامه داد اعضاي اوپك قرار است 20 روز ديگر براي بررسي بهاي نفت جلسه ديگري داشته باشند. نفت خام برنت براي ماه مه (ارديبهشت و خرداد ) به بهاي /24 49دلار به ازاي هر بشكه در بازار لندن معامله شد.