Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790111-47691S4

Date of Document: 2000-03-30

تعداد شهرهاي كشور به بيش از هزار شهر خواهد رسيد گروه شهري: براساس بررسي هاي به عمل آمده از سوي مركز مطالعات معماري و شهرسازي كشور پيش بيني مي شود در سال شهرهاي 1380 ايران به 1032 شهر افزايش مي يابد و نسبت جمعيت شهري نيز /63 1به درصد مي رسد. نسبت جمعيت شهري كشور در سال 1335 /31 4حدود درصد و تعداد شهرها بالغ بر 199 شهر بود. اين شاخص طي 55 65 سال هاي 45 و 75 به ترتيب /38 7به درصد ( شهر03/47 272 درصد ( شهر )3/54 373 درصد ( شهر ) 496 /61 3و درصد ( شهر )افزايش 614 يافت. در عين حال با روند روبه رشد جمعيت شهرنشين در سال 1400 نسبت جمعيت شهري /69 1به درصد و تعداد شهرهاي كشور نيز به 1932 شهر افزايش مي يابد. تعداد شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت در سال هاي 1400 1390 و به ترتيب به 11 و 19 شهر افزايش خواهد يافت. درسال 1400 در كشور 19 كلان شهر 13 شهربزرگ باجمعيت 999 500 تا هزارنفر 143 شهر متوسط با 100 تا 499 هزار جمعيت خواهيم داشت. همچنين در سال 1400 بالغ بر 171 شهر كوچك با 50 تا 99 هزار جمعيت وشهر 1586 كوچكتربا كمترازهزارنفر 50 جمعيت مواجه خواهند بود كه درصد 70حدود از جمعيت كشور را در خود جاي خواهند داد.