Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790110-47678S1

Date of Document: 2000-03-29

به گزارش بانك مركزي ساختمان سازي بار ديگر رونق گرفته است در نه ماهه آغاز سال گذشته ميزان صدور پروانه هاي ساختماني در كشور 11 درصد افزايش يافت گروه اقتصادي: در نه ماهه آغاز سال گذشته، در كل مناطق شهري كشور براي 98 هزار و 749 دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر شده است كه نسبت به دوره مشابه سال /11 6قبل درصد افزايش نشان مي دهد. به گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كل پروانه هاي صادر /8 6شده درصد به مناطق بيستگانه تهران /30 4درصد به شهرهاي بزرگ /60 9و درصد به ساير مناطق شهري اختصاص داشته است. سطح كل زيربناي ساختمانهايي كه در نه ماهه مورد گزارش براي آنها پروانه احداث صادر شده /29 است 8حدود ميليون متر مربع بوده است /25 3كه درصد بيشتر از دوره مشابه سال قبل از است مجموع سطح كل زير بناي در نظر گرفته /23 2شده درصد به شهر تهران 33 درصد به شهرهاي بزرگ /43 8و درصد به ساير مناطق شهري اختصاص داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمانها مترمربع 302 است كه نسبت به دوره مشابه سال /12 3قبل درصد افزايش نشان مي دهد. در نه ماهه مورد گزارش، از كل تعداد ساختمانهايي كه براي احداث آنها پروانه صادر شده است به ترتيب 41 هزار و 815 دستگاه يك طبقه 33 هزار و 132 دستگاه دو طبقه 12 هزار و 768 دستگاه سه طبقه 7 هزار و 942 دستگاه چهار طبقه و هزار 3 و 92 دستگاه پنج طبقه و بيشتر بوده است كه نسبت به نه ماهه اول سال قبل ساختمانهاي يك /طبقه. درصد 3 كاهش داشته است، در حاليكه تعداد ساختمانهاي دو طبقه، سه طبقه چهار طبقه و پنج طبقه و بيشتر به /15 1ترتيب درصد /13 2/73 5 درصد درصد و 66 درصد افزايش داشته است. از كل تعداد پروانه هاي ساختماني /42 3صادره درصد به ساختمانهاي يك /33 6 طبقه درصد به بناهاي دو /12 9 طبقه درصد به ساختمانهاي سه طبقه 8 درصد به بناهاي چهار طبقه /3 1و درصد به ساختمانهاي پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است. در مدت مورد بررسي ساخت حدود 208 هزار دستگاه واحد مسكوني پيش بيني شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال /33 1قبل درصد افزايش يافته است. در نه ماهه مورد بررسي شهرداري تهران براي 8 هزار و 497 واحد با /6 9حدود ميليون متر مربع زير بناي طبقات در مناطق مختلف پروانه صادر كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر /82 7تعداد درصد و از نظر سطح كل زيربناي /92 4طبقات درصد افزايش نشان مي دهد. كل زير بناي ساختمان هاي ياد شده 814 مترمربع بوده است كه در مقايسه با نه ماهه سال /5 3قبل درصد افزايش داشته است و 55 هزار دستگاه از پروانه هاي صادره مسكوني بوده است كه نسبت به سال /127 1قبل درصد افزايش داشته است. از كل پروانه هاي صادر شده در تهران ساختمان هاي چهار /52 2طبقه درصد سه /19 5طبقه درصد پنج طبقه و بيشتر /18 1 درصد دو طبقه /5 3درصد و يك طبقه درصد 5 را تشكيل مي داده اند. تعداد پروانه هاي صادره براي واحدهاي پنج طبقه و بيشتر نسبت به سال /136 1قبل درصد افزايش يافت در حاليكه تعداد بناهاي يك /24 2طبقه درصد كاهش نشان مي داده است. در نه ماهه اول سال 78 از طرف شهرداريهاي شهرهاي بزرگ مجموعا براي 30 هزار و 66 دستگاه ساختمان با /9 8حدود ميليون متر مربع سطح كل زيربناي طبقات پروانه احداث صادر شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر /18 2تعداد درصد و از نظر سطح كل زيربناي طبقات 22 درصد افزايش داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمانها 326 مترمربع است كه در مقايسه با نه ماهه اول سال 1377 معادل /3 2درصد افزايش نشان مي دهد.