Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781223-47640S1

Date of Document: 2000-03-13

دانشجويان شاكي كوي دانشگاه اتهام مهاجمان شروع به قتل است * اگر احدي از دانشجويان در پي ضرب و شتم مهاجمان كشته نشد صرفا به خاطر امدادهاي غيبي بود. محسن مير شفيعي دانشجويي كه اعتراضش به روند رسيدگي مانع از ادامه حضورش در دادگاه شد گروه حوادث: پنجمين جلسه رسيدگي به يورش نيروهاي انتظامي به كوي دانشگاه در حالي ادامه يافت كه جو دادگاه براي چندين بار با اعتراض دانشجويان به نحوه رسيدگي پرونده متشنج شد و قاضي پرونده از ماموران خواست، يكي از دانشجويان شاكي را از دادگاه خارج كنند. به گزارش خبرنگار ما در آخرين جلسه رسيدگي به حادثه كوي در سال جاري كه همچون جلسه هاي قبل دادگاه با حضور جمعي از نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و خبرنگاران داخلي و خارجي همراه بود سيد احمد طباطبايي قاضي پرونده از شاكياني كه تاكنون شكايت خود را مطرح نكرده اند خواست در جايگاه حاضر شده و خواسته و نوع شكايت را طرح كنند. جواد ميرشفيعي يكي ازشاكيان كوي دانشگاه درتشريح شكايت خودگفت: حوالي ساعت 5 و 30 دقيقه بامداد روزجمعه باصداي درگيريهاازخواب بيدارشدم وباورود مهاجمان به اتاقم بشدت موردضرب وشتم قرارگرفتم. وي افزود: دراين زمينه تنهامي توان گفت كه اتهام شروع به درموردمهاجمان قتل كاملا مصداق داشت واگراحدي ازدانشجويان درپي ضرب وشتم آنان كشته نشد صرفابه خاطرامدادهاي غيبي بود. در ادامه جلسه دادگاه نورمحمد صفاري ديگر شاكي پرونده گفت: من به حدي به بي گناهي خودم اعتقاد داشتم كه به دوستانم مي گفتم چرا فرار كنيم، اما پس از تهاجم مهاجمان متوجه شدم كه كساني كه براي تاديب ما آمده بودند نه خودشان را خوب مي شناختند و نه ديگران را. صفاري در ادامه گفت: ازهرطرف مراروي زمين مي كشيدندوافرادي كه دوطرف تونل وحشت ايستاده بودنداصلا برايشان فرق نمي كردكه اين كسي كه برزمين افتاده است آيازنده است يامرده، فقط مي زدند. وي گفت: دربيرون ازمحوطه نيزدرحالي كه ضربات باتوم همچنان بدرقه ام مي كرد، بدست فردي افتادم كه احتمالا همين آقاي نظري بود واودرحالي كه گلوي مرا گرفته و فشارمي داد چندبارفريادكشيد كه نزنيدزيرااحتمالامي خواست ثواب كشتن اين بي گناه مال خودش باشد. وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: درجامعه بدنام شديم واگرمدركي باقي نمانده باشدوياخداي نكرده موضوع درحدعلم شمانباشدمطمئن هستم كه پيروزتاريخ هستيم ودردادگاه عدل الهي همه چهره ها مشخص خواهند شد. درادامه جلسه دادگاه حسن رحيمي نژاد ازديگرشاكيان گفت: حدود ساعت چهارصبح باصداي درگيريهاازخواب پريدم وبعدازبيرون آمدن ازساختمان ديدم كه سنگهاي زيادي درهوا درجريان است درهمان حال دكتركوهي بچه ها را بين خيابان وخوابگاه جمع كرده بودوبرايشان صحبت مي كرد مبني براينكه من ازآنان مي خواهم كه دوستانتان راآزادكنندودكترسليماني راديدم كه به طرف نيروي انتظامي درحال حركت است. وي افزود: پس ازلحظاتي خبرآمد كه دكتركوهي رازدندوسنگ پراكني كه ازطرف دانشجويان بخاطرصحبتهاي دكتركوهي قطع شده بوددوباره شروع شدودرادامه نيزحمله ماشينهاي زرهي، لباس شخصي ها و گارد ويژه آغاز شد. وي درباره مشاهدات خودگفت: ماكه به ساختمانهاي 14 ورفته 15بوديم ديديم كه آن ساختمانهاكاملانابود شده اند و خون خيلي زيادي روي ديوارهاو كف ساختمان پاشيده شده است، تلويزيونها، يخچالهاودرهاي اتاق كاملاشكسته بودودانشجويان كه با ديدن اين صحنه هابشدت عصباني شده بودندبه سمت دراصلي حركت كردند. وي گفت: مهاجمان پس ازورودبه اتاق دراولين اقدام باميلگردبه سمت يك دستگاه كامپيوترموجوددراتاق حمله بردندوخودم رانيزازهمان جا به بادكتك گرفتند وبيرون بردند. رحيمي نژاد گفت: سه نفر ازضاربان، پيراهن سفيد بر تن داشتند و درزير پيراهن هاي خود كه آن را بر روي شلوار انداخته بودند كلت وبي سيم داشتند وفحشهاي ركيك مي دادند. وي بااشاره به مجروح شدن خود در دوران دفاع مقدس گفت: من ازسهميه جانبازي در دانشگاه استفاده نكردم، اما در اينجا و به منظوراحقاق حق استفاده خواهم كرد زيرا بيش ازصد ضربه مشت، لگد، باتوم وميلگرد به من اصابت كرده است. وي از دادگاه خواست كه مشخص شود چه كسي دستورحمله داده است وحمله كنندگان ولباس شخصي هايي كه كلت و بي سيم داشتند چه كساني بوده اند. در ادامه جلسه دادگاه مهاجمان به كوي دانشگاه قاضي طباطبايي رئيس دادگاه پس از طرح شكايت چند تن از دانشجويان، از فرهاد نظري سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران خواست كه در جايگاه متهم قرار بگيرد. سردار نظري پس از قرار گرفتن در جايگاه با ابراز رضايت از اينكه با خضوع در حضور دادگاه ايستاده است، گفت: من براي تبرئه خودم نيامدم، آنقدر شجاعت داشتم كه بگويم من مسئولم. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ همچنين گفت: نيروي انتظامي موظف است با هرگونه تجمع غير قانوني برخورد كند. وي افزود: در زمان غائله كوي دانشگاه، تعدادي از كساني كه دانشجويان را براي اغتشاش تحريك مي كردند از سخنراني معاون سياسي امنيتي استانداري براي بردن دانشجويان به داخل كوي دانشگاه مخالفت كردند. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ گفت: اگر وزير كشور مي دانست چنين وضعيتي پيش مي آيد، چرا به دانشجويان مجوز نداد. وي با اشاره به اينكه به دفعات گفته مي شود كه وزارت كشور دستورعقبنشيني داده بود گفت: چرا فقط 50 درصد از دستور وزارت كشور قرائت مي شود، بلكه بايد كل دستور وزارت كشور براي مردم قرائت شود. سردار نظري با اشاره به اينكه وي دستور وزارت كشور را لغو نكرده است گفت: بايد زمان، مكان و دستور گيرنده در دستور وزارت كشور مشخص شود. وي با اشاره به عملكرد وزارت كشور گفت: مجوز نداديد، دستور داديد وحمايت نيز كرديد. وي افزود: من دستور داده بودم هيچكس حق تيراندازي به سوي كسي راندارد. سردار نظري گفت: در برخورد با اغتشاشگران ما امكانات زرهي نداشتيم بلكه وانت هاي تويوتا بود كه براي جلوگيري از خردشدن شيشه هايش، توري جلوي آن نصب شده بود. وي تصريح كرد: اغتشاشگران هر كسي را در خيابان مي ديدند سنگباران مي كردند. وي گفت: من در ساعت 2 و 50 دقيقه بامداد در محل واقعه كوي دانشگاه حاضر شدم كه پس از آقاي ميراحمدي، بنده مسئوليت ميدان را برعهده داشتم وپس از من نيز ديگران اين مسئوليت را برعهده داشتند. پس از سخنان نظري، رئيس دادگاه با اعلام پايان وقت جلسه ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه را به روز 20 فروردين ماه موكول 1379سال كرد.