Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781222-47629S2

Date of Document: 2000-03-12

آبشخور لباس شخصي ها؟ كجاست پرده اول; وقتي سخنراني خانم فائزه هاشمي در سالن اجتماعات وزارت كشور در فروردين ماه سال 1377 براي حمايت از كرباسچي توسط عده اي لباس شخصي به تشنج كشيده شد، برهم زنندگان سخنراني پا به فرار گذاشتند، اما آنها قبل از اينكه موفق شوند خود را به خيابان برسانند، گرفتار شده و به اتاقي در وزارت كشور برده شدند تا از اهداف و انگيزه آنها پرسش شود. پرده دوم; ماه 13 بعد وقتي دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سلام و طرح اصلاحيه قانون مطبوعات به خيابان كارگر شمالي آمدند و اعتراض خود را آرام و طبق روال هميشگي به گوش مسئولان رساندند، آنچه در آن حادثه رخ داد و 48 ساعت بعد كه تلويزيون فيلم ديدار مسئولان در بيمارستان با آسيبديدگان كوي دانشگاه را پخش كرد، چهره اي به ظاهر دانشجو بر صفحه تلويزيون ظاهر شد كه ذهن مرا به مراسم سخنراني خانم فائزه هاشمي برد و فهميدم فرد بستري شده بر روي تخت بيمارستان همان كسي است كه آن روز در وزارت كشور گفت: مادرم در خانه بيمار است خانه مان در مهرآباد جنوبي است و مرا رها كنيد تا بروم و براي مادرم دارو تهيه كنم و من كه مي دانستم در كوي دانشگاه تهران دانشجويان شهرستاني ساكن هستند، اين پرسش در ذهنم نقش بست كه او آنجا چه مي كرده كه مجروح شده و اكنون در بيمارستان بستري؟ است اين پرسش ها وقتي بيشتر در ذهنم خودنمايي كردند كه رضا شعباني دانشجوي قمي در دومين جلسه دادگاه گفت: فردي كه با اسلحه به طرف من شليك كرد يك لباس شخصي بود و رهامي وكيل مدافع دانشجويان در چهارمين جلسه دادگاه گفت: آنچه بيش از هرچيز خواسته شاكيان است، شناسايي هويت لباس شخصي ها است. و اين پرسش همچنان خودنمايي مي كند وقتي نظري متهم رديف اول پرونده كوي دانشگاه مي گويد: شب حادثه گروه هاي متعدد لباس شخصي در محل بودند و نيروهاي خود را سازماندهي مي كردند و براي من جاي شگفتي است در حالي كه هنوز پليس به طور كامل از جريان خبر نداشت آن لباس شخصي ها چگونه /2 5ساعت نيمه شب با تجهيزات در آنجا جمع شده و قصد برخورد با دانشجويان را داشتند. آنچه را شاكيان، وكيل شكات و متهم رديف اول در چند جلسه دادگاه پيرامون حضور لباس شخصي ها گفته اند اين پرسش را در افق ذهن قرار مي دهد كه آبشخور لباس شخصي ها؟ كجاست از چه كسي دستور مي گيرند و به پشتوانه چه كساني وارد اجتماعات مي شوند و در كار پليس اخلال مي كنند و دست آخر هم تن به هيچ پرسش و بازخواستي لباس؟ نمي دهند شخصي ها پياده نظام چه گروهي، يا جرياني هستند كه پس از نخستين جلسه دادگاه شاكي را كتك مي زنند و به گفته رهامي وكيل دانشجويان هنگام ترك دادگاه از آنها عكس مي گيرند. اكنون دو فرضيه پيرامون حمله به كوي دانشگاه وجود دارد. فرضيه اول: به نظر مي رسد يك لباس شخصي مقتدر در شب حادثه ضمن آنكه نيروهاي تحت امر مستقيم خود را براي حمله به كوي دانشگاه سازماندهي كرده از نيروي انتظامي حاضر در محل كمك خواسته و از آنجا كه فرمانده نيروهاي انتظامي حاضر در محل از ماهيت فرد موردنظر و اقتدار امنيتي وي باخبر بوده نخواسته از فرمان سرپيچي كند و دستور حمله به كوي را به اين فرد واگذار كرده است. فرضيه دوم: فرد اقتدارگراي لباس شخصي با برنامه از پيش تعيين شده دانشجويان و نيروهاي انتظامي را به درگيري تحريك كرده و با استفاده از تاريكي شب يورش به كوي را سامان داده است. اميد است دادگاه رسيدگي به يورش نيروهاي انتظامي به كوي دانشگاه با توجه به مستندات معتبر تكليف لباس شخصي ها را كه از عناوين و شعارهاي مقدس سوءاستفاده مي كنند براي هميشه روشن كند. اسد عباسي