Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781222-47628S5

Date of Document: 2000-03-12

در سال 77 هزينه خانوارها 20 ميليون درآمد 17 ميليون ريال گروه اقتصادي: بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن 72 شهر كشور در سال 77 حاكي از عدم توازن بين درآمد و هزينه خانوارهاي شهري است. متوسط هزينه ناخالص ساليانه يك خانوار شهري در سال 77 در حدود 20 ميليون و 630 هزار ريال (ماهانه حدود يك ميليون و 719 هزار ريال ) بود كه نسبت به سال /20 2قبل درصد افزايش داشته است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كل اين /31 2 مبلغ درصد (حدود 6 ميليون و 444 هزار ريال ) سهم اقلام خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات است كه نسبت به سال 76 /21 4معادل درصد افزايش داشته است. در بين هزينه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين سهم از كل هزينه ها (/7 7معادل درصد ) به هزينه انواع گوشت اختصاص داشت. پس از آن به ترتيب هزينه آرد، رشته و غلات /4 2با درصد شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان /3 7با درصد ميوه هاي تازه /3 6با درصد و سبزي هاي تازه /3 2با درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در سال 1377 از كل هزينه هاي ناخالص /7 7خانوار درصد (حدود يك ميليون و 598 هزار ريال ) به هزينه پوشاك اختصاص داشت كه نسبت به سال /2 1 قبل درصد افزايش داشته است. در سال مورد /27 3 بررسي درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود 5 ميليون و 623 هزار ريال ) مربوط به هزينه مسكن آب سوخت و روشنايي بود كه نسبت به سال /24 0قبل درصد افزايش نشان مي دهد. در سال 77 از كل هزينه هاي ناخالص /6 3خانوار درصد اختصاص به هزينه لوازم و اثاث خانه داشت كه در مقايسه با سال /11 3قبل درصد افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در سال 1377 از كل هزينه هاي ناخالص /4 4 خانوار درصد به هزينه درمان و /12 1 بهداشت درصد به هزينه حمل و نقل و /2 3 ارتباطات درصد به هزينه تفريح تحصيل و مطالعه /7 7و درصد به هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است. در مقايسه با سال قبل هزينه درمان و /21 3بهداشت درصد هزينه حمل و نقل و /30 0ارتباطات درصد هزينه تفريح تحصيل و /18 9مطالعه درصد و هزينه كالاها و خدمات متفرقه /16 9درصد افزايش نشان مي دهد. مجموع درآمد پولي و غيرپولي ناخالص يك خانوار شهري در سال 1377 حدود 17 ميليون و 705 هزار ريال (ماهانه حدود يك ميليون و 475 هزار ريال ) بود كه از اين /71 9مبلغ درصد آن را درآمد پولي ناخالص /28 1و درصد بقيه را درآمد غيرپولي تشكيل داده است. در سال مورد بررسي كل درآمد پولي و غيرپولي خانوار نسبت به سال 76 /21 8حدود درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي خانوار /20 9معادل درصد و درآمد /24 2غيرپولي درصد بود ). نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي /25 6 درصد درآمد از مزد و حقوق - بخش /19 1خصوصي درصد درآمد از مشاغل آزاد /30 4كشاورزي درصد درآمد از مشاغل آزاد /10 5غيركشاورزي درصد درآمدهاي /35 7متفرقه درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست /33 7دوم درصد نسبت به سال 76 افزايش داشته است. در بين درآمدهاي غيرپولي بيشترين سهم (/81 2معادل درصد ) به ارزش اجاره مسكن شخصي (مالك نشين ) اختصاص داشت كه /22 8معادل درصد از كل درآمدهاي پولي وغيرپولي را تشكيل داده است. براساس اين بررسي در سال 77 درصد خانوارهاي بدون فرد /11 7شاغل درصد داراي يك نفر /60 8شاغل درصد داراي دو نفر /20 5شاغل درصد و داراي سه نفر شاغل و بيشتر 7 درصد بوده است. اين آمار حاكي است كه درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل، با يك نفر شاغل و دو نفر شاغل نسبت به سال 76 كاهش يافته و درصد خانوارهائي كه داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده اند افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در بين افراد شش ساله و بالاتر /27 7خانوارها درصد /4 شاغل 1 درصد بيكار در جستجوي /4 كار 3 درصد با درآمد بدون /36 كار 6 درصد /23 محصل 2 درصد خانه دار /4 1و درصد بقيه متعلق به ساير گروه ها بوده اند و بدين ترتيب نرخ بيكاري افراد 6 ساله و بالاتر خانوارها /12 9حدود درصد است. طبق يافته هاي فوق سهم افراد با درآمد بدون كار، محصل و خانه دار در مقايسه با سال 76 كاهش و سهم افراد شاغل و ساير گروه ها افزايش داشته است.