Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781219-47608S7

Date of Document: 2000-03-09

پاسخ مسئولان عرصه هاي جنگلي چشم انتظار همت همگان است احتراما جوابيه، ذيل درخصوص مطالب مندرج در آن روزنامه به شماره 1942 /7/78 8مورخ تحت عنوان وسعت جنگلهاي استان گلستان 26 هزار هكتار كاهش يافته است جهت انعكاس و تنوير افكار عمومي ارسال مي گردد. از آنجايي كه به جهت عدم توجه به ظرافت هاي تخصصي بعضا زمينه ابهام و برداشت هاي نادرست براي بعضي از خوانندگان فراهم شده، لذا جهت رفع ابهام و تصحيح و تكميل مطالب منتشره، توضيحات زير جهت درج در همان صفحه ارسال مي گردد. - 1 ظاهرا در مطالب فوق از گزارش هاي اداري و علمي استفاده به عمل آمده در تنظيم و گردآوري آن كاستيهايي وجود دارد كه توضيح داده مي شود. مثلا در گزارش اصلي بررسي روند تغييرات جنگل، بحثي علمي مربوط به جنگلهاي شمال كشور به طور كلي مي باشد اما اين امر در مطلب منتشر شده به استان گلستان منحصر و محدود شده و در حالي كه از آمار تخريب جنگل صحبت شده كه هيچ اشاره اي به احياء آن نمي شود. - 2 آنچه در تشريح كيفيت درختان به چاپ رسيده مربوط به مناطقي است كه به علت نزديكي جنگل با روستا و چراي دام و بريدن سرشاخه درختان توسط دامداران، رويشگاه هاي جنگلي آسيب ديده اند در حالي كه متاسفانه در مطالب چاپ شده اين وضعيت به كل جنگلهاي استان گلستان تعميم داده شده است كه دور از واقعيت يادآور است مي شود كه 60 درصد مساحت جنگلهاي استان توليدي بوده و درختان موجود در آن از گونه هاي مرغوب و پايه هاي خوش فرم مي باشد. - 3 تغييرات كمي و كيفي مانند كاهش جنگل كاهش رويش ساليانه و موجودي در هكتار اشاره به روندي است كه جنگلهاي تخريب يافته طي مي كنند، در حالي كه از مطلب چاپ شده چنين دريافت مي شود كه اين امر در كليه مناطق جنگلي اتفاق افتاده است. آنچه در مورد تبديل جنگلهاي درجه 2 و 3 به جنگلهاي درجه يك در گزارش اصلي آمده ناظر بر هدفي است كه مديريت جنگل آن را دنبال مي كند و به معني رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب است در حالي كه در مطالب منتشر شده عكس اين معني را مي توان دريافت. - 4 در مطلب فوق در كنار روند تخريب به احياء جنگل ها توجهي نشده در حالي كه در دو دهه مورد نظر سالهاي 6555 و 7565 حدود 50 هزار هكتار در استان گلستان جنگل كاري شده و بارها مورد بازديد مقام هاي مختلف محلي و ملي قرار گرفته است، حتي در جنگلهاي طبيعي كه در اوان پيروزي انقلاب اسلامي به علت انفعال دستگاههاي دولتي تصرفاتي شده بود در سالهاي پس از پيروزي انقلاب جنگلهاي دست كاشت ايجاد شده كه به عنوان نمونه جنگل كاري گسترده منطقه دوزين در شهرستان مينودشت رامي توان اشاره نمود. در خاتمه ضمن تشكر از توجه آن نشريه محترم يادآور مي شود كه مديريت بر جنگلها و مراتع به علت مشكلات اجتماعي - اقتصادي و فني با كاستيها و تنگناهايي روبه روست كه از طرف مسئولان و كارشناسان منابع طبيعي ريشه يابي و برنامه هاي اجرايي متعددي براي حل يا تخفيف آن در حال بررسي و اجرا مي باشد اما اين عرصه ها همچنان چشم انتظار همت همگان است. روابط عمومي سازمان جنگلها و مراتع كشور خبر چاپ شده تكذيب مي شود با احترام جوابيه زير در خصوص مطلب مندرج در روزنامه همشهري شماره 2000 روز شنبه 20 آذر ماه 1378 تحت عنوان درصد 20 از جنگلهاي آمل در آتش سوخت تنظيم شده است لذا خواهشمند است نسبت به درج آن جهت اطلاع مردم عزيز اقدام فرماييد. اداره كل منابع طبيعي استان مازندران (ساري ) در مورخ /9/78 17خبر آتش سوزي در يك نقطه از سطح جنگلهاي شهرستان آمل را به /9/78 49617شماره به رسانه هاي گروهي اعلام كرده است كه در آن سطح عرصه مورد حريق را حدود ده ( ) 10 هكتار اعلام نمود. كه روزنامه همشهري بدون توجه به خبر ارسالي و سطح اشاره شده مبادرت به درج خبر غيرواقعي نموده است كه شديدا تكذيب مي شود. زيرا درصد اشاره شده در خبر بدون توجه به سطح جنگلهاي شهرستان آمل تنظيم شده بود كه ازجمله اشتباهات فاحش محسوب مي شود، لذا لازم است جهت روشن شدن اذهان عمومي و مردم طبيعت دوست اطلاعات زير درج شود: يك فقره آتش سوزي در ساعت 16 روز سه شنبه /9/78 16مورخ در جنگلهاي تل خيار آمل اتفاق افتاد كه مساحت آن حدود ده ( ) 10 هكتار مي باشد كه با هوشياري به موقع نيروهاي حفاظتي اداره منابع طبيعي شهرستان آمل و اهالي روستاهاي منطقه اين حريق در ساعت 22 كنترل و خاموش شد كه با توجه به سطح جنگلهاي شهرستان آمل حدود يك درصد را شامل لازم مي شود به ذكر است اين منطقه در بين روستاهاي لهاش و آلمستان آمل واقع شده است. روابط عمومي منابع طبيعي منطقه ساري