Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781218-47594S1

Date of Document: 2000-03-08

دكتر كوهي مديركل كوي دانشگاه تهران: سردار ميراحمدي بر سينه ام كوفت و دستور حمله داد * تا صبح جمعه هيچ شعاري عليه مسئولان حتي قوه قضائيه كه مسبوق به سابقه بود داده نشد * نظري: بنده اصلا دستور ورود به كوي را به كسي نداده ام و كاري هم به قانوني يا غيرقانوني بودن آن ندارم و اگر كسي هم رفته لغو دستور كرده است گروه حوادث: سومين جلسه رسيدگي به پرونده مهاجمان به كوي دانشگاه تهران - در هفدهم تيرماه سال جاري - ديروز در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران با گزارش يك مطلع و شاهد عيني ماجرا و متهم رديف يك برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در ابتداي جلسه دادگاه احمد طباطبايي رئيس دادگاه گفت: اين دادگاه به جرايم حادثه كوي دانشگاه و جرايم نيروهاي انتظامي نظامي، و نظاميان لباس شخصي دراين حادثه رسيدگي حتي مي كند، اگر بسيجي باشند. قاضي دادگاه سپس از دكتر كوهي مديركل وقت كوي دانشگاه تهران به عنوان مطلع خواست مشاهدات خود از حادثه كوي دانشگاه را بيان كند. پس از استقرار دكتر كوهي در جايگاه، وكيل مدافع سردار نظري خطاب به رئيس دادگاه گفت: دكتر كوهي از متهمان است و اگر مي خواهد به عنوان شاهدصحبت كند، در پرونده ابهام به وجود مي آيد. رئيس دادگاه با استناد به ماده 26 آيين دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اظهارات كوهي به عنوان مطلع را بلامانع دانست. دكتر كوهي گفت: خدا را شاهد مي گيرم كه غير از حقيقت چيزي نگويم وآنچه را كه تاكنون دانشجويان نيز در اين محكمه گفته اند، غير از حقيقت نبود. وي گفت: تير 17 من مطلع شدم كه دانشجويان در اعتراض به تعطيلي روزنامه سلام و مصوبه مجلس تجمع كرده اند، مراتب را به مراجع ذيصلاح گزارش كردم و خود را به صحنه تجمع رساندم. وي اظهارداشت: تعداد زيادي خودرو نظامي و انتظامي با چراغ گردان وارد صحنه مي شدند كه موجب تحريك دانشجويان مي شد، من براي جلوگيري ازتحريك دانشجويان به مسوولان انتظامي مراجعه كردم وتوانستم با سردار ميراحمدي كه با لباس شخصي در محل حضور يافته بود، صحبت كنم و از وي خواستم كه به من پنج دقيقه مهلت دهد تادانشجويان را به خوابگاههايشان برگردانم ولي او با روحيه اي عصباني خواسته من را رد كرد. كوهي افزود: اگر ميراحمدي پنج دقيقه ديرتر آمده بود، حادثه كوي دانشگاه بوجود وقتي نمي آمد با او وارد صحبت شدم او مرا پرت كرد و هر چه قسم دادم كه دستور حمله ندهد، به صحبت من توجهي نكرد و با زدن مشتي بر سينه ام، دستور حمله دادو اين حادثه بوجود آمد. دكتر كوهي سپس با طرح اين پرسش كه چرا در پرونده درمورد ميراحمدي منع تعقيب صادر شده رئيس؟ است دادگاه را وادار به واكنش كرد به طوري كه قاضي گفت: پرونده درمورد سردار ميراحمدي و قتل عزت ابراهيم نژاد و نظاميان لباس شخصي در اين حادثه مفتوح است و به اين جرايم رسيدگي خواهد شد. وي افزود: تا صبح جمعه كه من در محل بودم، هيچ شعاري عليه مسوولان حتي عليه قوه قضاييه كه مسبوق به سابقه بود داده نشد. وي شعارهاي آن شب را از جمله مطبوعات افشاگر، آزاد بايد گردد خاتمي، خاتمي، حمايتت مي كنيم برادر، نظامي، چرا برادركشي نيروي و انتظامي، خجالت خجالت اعلام كرد. درادامه جلسه دادگاه، كوهي گفت: در ادامه ماجرا نيروهاي ناجا وارد كوي شدند، برخي از ماموران نيروي انتظامي شيشه خودروها و خوابگاههاي دانشجويان را مي شكستند كه در اين زمينه ماگزارشي با استناد به شاهدان عيني به شوراي امنيت ملي داده ايم. وي افزود: شخص آقاي فرهاد نظري در حادثه كوي دانشگاه با لباس شخصي حاضر شده بود و زماني كه من با وي برخورد كردم تصورم اين بود كه وي فرمانده لباس شخصي ها است، چون اطرافيان وي نيز با لباس شخصي بودند وبعدا من متوجه شدم كه وي سردار نظري است. كوهي خاطرنشان كرد: شوراي امنيت ملي جلساتي داشت، كه در كيفرخواست به آن اشاره نشده است. وي اظهارداشت: فيلمبرداران ناجا، كه از صحنه فيلمبرداري مي كردند قهقهه سرمي دادند. وي افزود: بچه هاي نهاد رهبري در كوي دانشگاه كه مورد ضرب و شتم نيزقرار گرفته اند در حال فيلمبرداري بودند كه سردار نظري دستور داد دوربين آنان را ضبط كنند. كوهي گفت: در دو نوبت به اتفاق آقاي سليماني و آقاي تعالي باسردار نظري ملاقات كرديم و از او خواستيم نيروهاي خود را از محل ببرد ولي سردار نظري حاضر نشد كه به صحبت ما گوش بدهد و حتي دستور بازداشت مراصادر كرد كه آقاي تعالي به فرياد من رسيد. پس از اظهارات كوهي، رئيس دادگاه از سردار فرهاد نظري خواست به عنوان متهم رديف اول در جايگاه قرار بگيرد. رئيس دادگاه گفت: براساس كيفرخواست دادستان نظامي تهران اتهامات شمادر سه بخش عبارت است از-آمريت 1 در ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه تهران 2 - لغو دستور 3 - ايجاد بدبيني نسبت به نيروهاي انتظامي، لذااز خود دفاع كنيد. در ادامه جلسه دادگاه سردار نظري براي دفاع از اتهامات مطرح شده درجايگاه قرار گرفت. وي ضمن رد اتهامات، از رئيس دادگاه خواست كه مساله كوي دانشگاه رابه عنوان يك پليس و يك ضابط قضايي تشريح كند. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ بااشاره به گزارش كميته تحقيق شوراي امنيت ملي گفت: اين گزارش به عنوان يك سندسياسي، اجتماعي است نه يك سند حقوقي و قضايي. دراين هنگام، اقبال معاون دادستان نظامي تهران گفت: برخي صحبت هاي آقاي نظري ربطي به مساله ندارد. نظري گفت: در اطلاعيه هاي يك تا پنج وزارت اطلاعات و مصاحبه اي كه ازسيما در خصوص منوچهر محمدي و مريم شانسي پخش شد، بيانگر وجودتوطئه در حادثه كوي دانشگاه بود. وي بااشاره به بندهايي ازاطلاعيه هاي وزارت اطلاعات گفت: برخي ازافراد دستگير شده، از خارج از كشور حمايت مي شدند و به حساب آنان، پول واريز مي شد. وي افزود: منوچهر محمدي در سيما اعتراف كرده بود كه قرار بود آشوببرپا كند. نظري ادامه داد: در ماجراي كوي دانشگاه، ابتدا فرمانده نيروي انتظامي را متهم كردند و سپس پايين تر آمدند كه به من رسيدند. وي تاكيد كرد: دستور ورود به كوي دانشگاه از جانب من صادر نشده وهركسي وارد كوي شده است، لغو دستور بوده است. وي بااشاره به اينكه، گفته شده بود زمينه هاي اين بحران قبلا توسط نيروي انتظامي آماده سازي شده بود، افزود: در طرحي كه ما به شوراي تامين استان ارايه كرده بوديم، اعلام كرديم كه برآورد اطلاعاتي نشان مي دهدكه احتمال بروز بلوا و آشوب همانند واقعه مشهد وجود دارد. وي افزود: برخي از دانشجويان از قبل حادثه آجر، بنزين و سنگ تهيه و تدارك ديده بودند. دراين هنگام معاون دادستان نظامي تهران گفت: اين صحبت ها از؟ كجاآمده است و اصالت آن براي ما مشخص نيست. وي ادامه داد: در حادثه كوي دانشگاه ما تعدادي از لباس شخصي ها رادستگير كرديم كه فرداي آن روزي كه قرار شد همه را آزاد كنند، اين افرادنيز آزاد شدند. نظري گفت: در حادثه كوي دانشگاه، پنج نوع افراد لباس شخصي بودند كه اولين گروه مردم محله خيابان كارگر، دومين گروه از ساير اقشار ونيروهاي پايگاههاي مقاومت و سومين گروه افراد لباس شخصي از واحدهاي پليس بودند. چهارمين گروه از افراد لباس شخصي ماموران وزارت اطلاعات، ناظران وابسته و افراد حراست بودند و پنجمين گروه از اين افراد، كساني بودند كه هم وكيل مدافع شكات و هم ما نسبت به آن ها حساس هستيم، اين افراد تحريك كننده بودند كه قبلا در مراسم بزرگداشت بازرگان نيز حضور داشتند. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ گفت: من نمي خواهم بگويم اگرخطايي كرده ام نبايد مجازات شوم. نظري در ادامه دفاعيات خود گفت: طبق قراين حضور وشواهد، ونقش دفترتحكيم وحدت در اين حادثه كاملا مشهود است. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ افزود: كساني كه امروز درمقابل ما به عنوان شاكي حضور دارند اكثرا وابستگي حزبي دارند و متهمان ازمستضعفان و قشر پايين جامعه هستند. وي تصريح كرد: گردن من در مقابل قانون باريك تر از مو است و من طناب دار را برگردن مي اندازم و برآن بوسه مي زنم ولي حاضر نيستم اتهام هتك حرمت دانشگاه و يا نيروي انتظامي را بپذيريم، ضمن اينكه مي پذيرم انسان جايزالخطا است. وي ادامه داد: حول وحوش ساعت 22 تجمع به تدريج شكل مي گيرد و در مقابل ساختمان شماره 22 تقريبا 15 نفر افراد وابسته به تشكل ها و احزاب نيز به آنان مي پيوندند و از اين به بعد راهپيمايان با شعارهاي مرگ بر استبداد، طرح سعيد امامي ملغي بايد گردد خاتمي، خاتمي، حمايتت مي كنيم دانشجو، دانشجو، اتحاد اتحاد به سمت ساختمان شماره 17 حركت و زير آن ساختمان با شعار بي بخار 17 بيا پايين آنان را تحريك به پيوستن به خود مي كنند. وي افزود: راهپيمايان در بيرون از كوي با شعارهاي توهين آميز عليه مسوولان و از جمله شعارهاي كيهان، رسالت، خجالت خجالت، مجلس فرمايشي، خجالت خجالت با و سنگ و چوب و تيشه، سلام بسته راهپيمايي نمي شه را، ادامه دادند. نظري گفت: در اين راهپيمايي افرادي با لباس زير و كفش راحتي شركت كرده بودند كه موجب هتك حرمت عمومي مي شد. نظري در ادامه دفاعيات خود گفت: گروهي موسوم به لباس شخصي ها كه بيش از 15 يا 16 سال سن نداشتند بااينكه جنگ را نديده بودند، دراين حادثه سينه خود را سپر كرده و وارد صحنه شدند. معاون دادستان نظامي تهران گفت: آيااين افراد مشخص شده اند و مي توانيداين گروه را معرفي؟ كنيد نظري گفت: بله. نظري گفت: در اين حادثه تا ساعت سه بامداد، من در صحنه حضور نداشتم و از زماني هم كه در صحنه بودم، به عنوان ضابط در چارچوب مسووليت ماموريتم خود، را انجام دادم و پليس آن شب، ويژه اغتشاشات نبود بلكه پليس خدماتي و اداري بود. معاون دادستان نظامي تهران خطاب به نظري گفت: تا به اينجا آقاي نظري وارد دفاع نشده ايد و نگفته ايد كه با چه مجوزي وارد كوي دانشگاه؟ شده ايد وي گفت: در طول شب، بندرت به پليس حكم مي دهند و اين براي حفظ حرمت خانه و كاشانه است و ما همواره سعي مي كنيم در روز ماموريت خود راانجام دهيم. وي برخي از اظهارات كوهي در خصوص سردار ميراحمدي را تاييد كرد وگفت: فك آقاي ميراحمدي پيش از حادثه در يك تجمع توسط جواني شكسته شده بود و آن شب وي قادر به خوب صحبت كردن نبود. وي در ادامه همچنين خاطرنشان كرد: آنچه را كه بر زبان مي آورم به معناي آن نيست كه اگر خطايي كرده ام رسيدگي نشود و يا مجازات نشوم، بلكه مي خواهم واقعيت آنچه را در كوي رخ داده گزارش كنم تا عدل و انصاف دادگاه نظام جمهوري اسلامي در مورد من حكم بدهد. سخنان فرهاد نظري پيرامون حادثه كوي دانشگاه كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد همچنان ادامه داشت كه قاضي دادگاه ادامه صحبت هاي وي را با ختم جلسه در ساعت 12 و دقيقه 15 به فردا (پنج شنبه ) نوزدهم اسفند موكول كرد.