Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781217-47581S10

Date of Document: 2000-03-07

امروز برگزار مي شود سومين جلسه رسيدگي به يورش نيروهاي انتظامي به كوي دانشگاه گروه حوادث: سومين جلسه دادگاه رسيدگي به يورش نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها به كوي دانشگاه تهران در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران امروزبرگزار مي شود. به گزارش خبرنگار ما در دو جلسه گذشته دادگاه دانشجويان به بازخواني پرونده گزارش چگونگي يورش به كوي دانشگاه پرداختند. در جلسه امروز دكتر كوهي مديركل كوي دانشگاه تهران ناگفته ها و ننوشته هاي حادثه كوي دانشگاه را گزارش مي كند و در ادامه متهمان به دفاع از خود خواهند پرداخت.