Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781216-47573S6

Date of Document: 2000-03-06

يك مقام مسئول: اسير 2800 ايراني در عراق وجود دارد گروه سياسي: رئيس دفترعمومي حفاظت واطلاعات فرماندهي معظم كل قوا و كميسيون هاي اسرا روزيكشنبه گفت هزار 2 و 800 اسيرايراني مطابق مدارك در كشور عراق وجود دارد. اميرسرتيپ عبدالله نجفي درهمايش خانواده هاي اسراومفقودان استان مركزي در شهر خمين افزود: از اين تعداد اسير معلوم نيست چند نفر زنده هستند. وي گفت: از سال 74 تاكنون در مذاكره هايي كه با هيات عراقي آنان داشته ايم، همواره ادعا كرده اند، تمام اسراي ايراني را تحويل ايران داده اند. وي افزود: چند هفته پيش در سفر به ژنو طي مذاكره با نمايندگان صليبسرخ جهاني درباره موضوع اسرا و مفقودان ايراني، ليست ها و مدارك موجودنيز به آنان داده شد كه قول پيگيري و بررسي موضوع را دادند.