Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781215-47550S1

Date of Document: 2000-03-05

راهكارهاي مبارزه گزارش تحليلي پيرامون زنان آسيب ديده اجتماعي (بخش پاياني ) مبارزه با اين درد ريشه دار كه چون بيماري سرطان، قسمت هاي وسيعي از جامعه ما را فرا گرفته است، چندان آسان هم نيست. چرا كه خيلي دير متوجه عواقب شوم و خطرناك آن شده ايم، ولي اين نكته را از ياد نبريم كه اين درد كهنه هر روز شيوع بيشتري پيدا مي كند و علاج آن هم به مراتب مشكل تر مي شود و اگر باز هم چون گذشته بي تفاوت بمانيم، دختران و زنان بيشتري قرباني اين معضل اجتماعي خواهند شد. لذا در راستاي ارائه راه كارهايي جهت برچيدن يا حداقل كاهش هرگونه اسباب و لوازم و امكاناتي كه موجبات گسترش فحشاء در جامعه را فراهم مي سازند، پيشنهاد مي شود: - 1 تسهيل ازدواج جوانان از طريق تامين شغل مسكن براي آنان. - 2 مبارزه جدي و تمام عيار با بيكاري و ايجاد فرصت هاي شغلي. - 3 تضمين امنيت اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه. - 4 مبارزه با تورم از طريق ثبات اقتصادي - 5 از بين بردن فقر در سطح خانواده هاي كم درآمد و ايجاد مسكن براي خانواده هاي پرجمعيت. - 6 كاهش رشد جمعيت از طريق سياست هاي اتخاذي. - 7 مبارزه شديد و بي امان با اعتياد و مواد مخدر. - 8 ايجاد خانه هاي امن براي پذيرش زنان و دختران بي پناه. - 9 كنترل بيشتر مراكز و شهرهاي مهاجرپذير و شهرهاي توريستي. - 10 توجه دادن جامعه به مباني اخلاقي و بالا بردن سطح ايمان و عقيده مردم. - 11 برنامه ريزي هاي صحيح و بجا براي تفريح و گذراندن اوقات فراغت جوانان، جهت جلوگيري غيرمستقيم از انحرافات جنسي و اجتماعي آنها. - 12 آموزش به خانواده ها در راستاي تعليم و تربيت صحيح فرزندانشان به منظور جلوگيري از ورود آنان به عرصه مفاسد اجتماعي. - 13 آگاه نمودن جوانان و مخصوصا دختران و زنان نسبت به عواقب شوم معضل فحشاء (منجمله ايدز ). - 14 توجه به وضعيت معيشت مردم خصوصا خانواده هاي بي سرپرست. - 15 تامين امكانات شغلي و رفاهي در روستاها و مناطق محروم، به منظور جلوگيري از مهاجرت افراد بيكار به شهرهاي بزرگ، به عنوان يكي از عوامل پيش گيري از اشاعه روسپيگري. - 16 پي گيري مستمر زنان ويژه آزاد شده از مراكز بازپروري جهت جلوگيري از ورود مجدد آنها به عرصه مفاسد اجتماعي. (مراقبت بعد از خروج ). - 17 تبليغات گسترده از طريق تهيه فيلم و سريال به منظور آگاه كردن افراد جامعه نسبت به عواقب اين معضل اجتماعي. اقدامات تحقق يافته و برنامه هاي پيش بيني شده (آتي ) در، راستاي جلوگيري از گسترش فحشاء در جامعه به منظور جلوگيري از گسترش فحشاء در جامعه، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اقداماتي صورت پذيرفته است. بدين منظور در /9/1359 1مورخ ستاد سرپرستي و ارشاد زير نظر شهيد دكتر محمدعلي فياض بخش، وزير مشاور و سرپرست سازمان بهزيستي كل كشور شكل گرفت و مقرر شد در اسرع وقت، محل - موقعيت سازماني و آيين نامه داخلي و شرح وظايف و اهداف ستاد سرپرستي و ارشاد و آيين نامه مالي تهيه و تعيين و براي طي مراحل قانوني آمده گردد. ستاد با تشكيل جلسات متعدد و دعوت نمايندگان تام الاختيار سازمان هاي ذيربط كه به نحوي در امر پيش گيري، اصلاح و بازتواني و مبارزه با منكرات بويژه فحشاء و روسپيگري دخالت داشتند، كار خود را آغاز كرد و به بررسي و تحقيق پيرامون مشكل فحشاء و روسپيگري ( گذشته، حال و راه حل در آينده ) پرداخت و از طريق تشكيل كميسيون هاي مربوطه طرح هاي جامعي را در زمينه آموزش و ارشاد جامعه، بويژه زنان و دختران آسيبپذير، اصلاح و باز تواني زنان و دختران ويژه، هم چنين مبارزه با عوامل زمينه ساز و مساعد كننده فحشاء و روسپيگري تهيه و ارائه كرد. نظر به تغييرات حاصل در ساختار سازمان بهزيستي - با توجه به گذشت زمان - و تشكيل معاونت امور اجتماعي به جاي معاونت خدمات حمايتي و انتزاع سرپرستي و ارشاد از دفتر جلب مشاركت ها و سرپرستي و ارشاد و تشكيل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي به عنوان يكي از دفاتر معاونت امور اجتماعي، اهداف و شرح وظايف سازماني آن به شرح زير تعيين و اعلام گرديد: - 1 بررسي و مطالعه در زمينه شناخت علل بروز آسيبها و انحرافات اجتماعي و تدوين گزارش هاي تحليلي در خصوص كاهش يا افزايش روند كجروي هاي اجتماعي. - 2 جمع آوري و تفكيك و طبقه بندي و بررسي اطلاعات جهت شناخت مسائل مربوط به آسيبديدگان اجتماعي و بررسي نحوه كيفيت خدمات به آنان در واحدهاي اجرايي مربوطه. - 3 تعيين خط مشي و سياست كلي در جهت بازپروري ارشاد و سرپرستي آسيبديدگان اجتماعي در چارچوب اهداف و وظايف سازمان. - 4 برنامه ريزي در زمينه چگونگي بازتواني نگهداري و ارشاد آسيبديدگان اجتماعي با همكاري مراجع قضايي. - 5 نظارت كلي بر نحوه اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مراكز اجرايي آسيبديدگان اجتماعي در سطح كشور. - 6 مطالعه و بررسي در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي مددجويان با توجه به استعداد و توانايي هاي آنان و نياز بازار به كار و انجام برنامه ريزي هاي لازم در اين زمينه به منظور جذب و اشتغال مددجويان در بازار كار. - 7 ارزشيابي برنامه ها و فعاليت هاي در حال اجرا در واحدهاي اجرايي مربوطه و پيشنهاد روش هاي انجام كار و نيز توسعه كمي و كيفي با محدوديت بعضي از برنامه ها و خدمات بر اساس ارزشيابي هاي اعلام شده. - 8 بررسي مطالعه و ارائه طرح هاي لازم در مورد نحوه بازگشت مددجويان به اجتماع و خانواده و ايجاد زمينه تفاهم و رفع اختلافات بين مددجويان و خانواده آنان. در /5/76 16مورخ نيز آيين نامه اجرايي مراكز حمايت بازپروري دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي حاد و زنان آسيبديده اجتماعي (زنان ويژه ) ازجانب سازمان بهزيستي كشور به منظور ارائه خدماتي نظير مددكاري اجتماعي، روان شناسي، آموزش هاي فني و حرفه اي و ايجاد اشتغال و كسب درآمد مشروع، ازدواج و تشكيل خانواده، تامين حداقل نيازهاي اقتصادي و حل وفصل مسائل و مشكلات مددجويان، تصويب گرديد. با اين وجود، تعداد مراكز بازپروري زنان و دختران در حال حاضر در 2 استان كشور (تهران و خراسان )مركز 4 مي باشد كه 3 مركز در تهران و 1 مركز در خراسان قرار دارد كه جوابگوي نياز استان ها نيست، براي رفع مسائل و مشكلات موجود استان ها و با توجه به درخواست آنان به منظور ايجاد مراكز طرحي بازپروري، در دست اجراست كه با توجه به اطلاعاتي كه نگارنده به دست آورده است، كليات آن مورد تصويب واقع شده است در اين طرح 14 مركز بازپروري در 12 استان احداث مي گردد، كه بر طبق آن، استان هايي به عنوان استان معين، استان هاي همجوار را درمورد اخير تحت پوشش قرار مي دهند. از اين 14 مركز 2 مركز در تهران 2 مركز در خراسان، و در استان هاي: اردبيل، خوزستان، فارس، اصفهان، زنجان، كرمان، گلستان، لرستان، هرمزگان و همدان، هر كدام 1 مركز استقرار مي يابند كه برنامه هاي اتخاذ شده در راستاي بازپروري و اصلاح زنان ويژه را به اجرا خواهند گذاشت. دراين طرح طبق، جدول فوق، استان هاي معين به استان هاي همجوار و فاقد مركز بازپروري زنان ويژه سرويس دهي خواهند داشت: طرح فوق الذكر به منظور جلوگيري از اعزام مددجويان شهرستان ها به مراكز بازپروري زنان و دختران آسيبديده اجتماعي تهران، و با اهداف ذيل تنظيم شده است: - 1 ايجاد امكانات و تسهيلات لازم به منظور بازپروري و بازتواني رواني - اجتماعي زنان و دختران در معرض آسيب اجتماعي حاد و آسيب ديده اجتماعي (ويژه ) - 2 سهولت دسترسي به خانواده هاي مددجويان جهت اخذ اطلاعات بيشتر و بررسي هاي مقدماتي به منظور ترخيص به شيوه هاي (بازگشت به خانواده، ازدواج، اشتغال و... ) - 3 جلوگيري از گسترش مجدد آسيبهاي اجتماعي و بدآموزي هاي مددجويان در يك مكان. - 4 سهولت پيگيري فعاليت هاي پيگيري پس از ترخيص و مسائلي مانند اشتغال، ازدواج و... از ديگر برنامه هاي آتي تاسيس خانه هاي سلامت است. اين خانه ها با ظرفيت 3 تا 5 نفر دختراني را كه از منازل خود فراري بوده و هيچ سرپناهي ندارند، با شرايطي همانند محيط خانواده و نيز ايجاد شغل، آنان را تحت پوشش قرار مي دهند. خانه هاي سلامت در هشت استان كشور تاسيس مي شوند كه پس از شناسايي اين گونه دختران آنها را در قرنطينه هايي كه در دو استان تهران و خراسان ايجاد مي شوند، ارزيابي و به خانه هاي مذكور منتقل مي نمايند. در مراكز قرنطينه، دختراني كه براي نگهداري در اين خانه ها مفيد تشخيص داده شوند، شناسايي و به خانه هاي سلامت معرفي مي شوند. دفتر امور اجتماعي وزارت كشور منابع و ماخذ در تهيه اين گزارش، علاوه بر اطلاعات اخذ شده از مراكز و سازمان هاي ذيربط، از مطالب عملي منابع زير نيز استفاده شده است: - 1 شيخاوندي داور ( ) 1373 جامعه شناسي انحرافات (آسيبشناسي جامعوي ). نشر چاپ مرنديز سوم - 2 صديق سروستاني رحمت الله. فاصله فروماندگي تا فرومايگي، نگرشي جامعه شناختي به: ويژگي ها و وضعيت زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي در مراكز بازپروري ) 13721367 موءسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران. - 3 عملكرد واحدهاي قضايي در سال 1377 دادگستري جمهوري اسلامي ايران، معاونت هماهنگي و ارتباطات، دفتر آمار و خدمات رايانه اي. ارديبهشت ماه. 1378 - 4 فرجاد محمدحسين ( ) 1374 آسيبشناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات انتشارات، بدر، چاپ ششم. - 5 قائم مقامي فرهت ( ) 2535 نظام گسيختگي و انحرافات اجتماعي (مقدمه اي بر جامعه شناسي رفتار انحرافي ) انتشارات روشنفكر. - 6 مشايخي سوداگران مهدي فحشاء در عصر پهلوي.