Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781210-47508S7

Date of Document: 2000-02-29

ادب پيروزي، ادب شكست سيد نصرالله حجازي بخش آخر انتخاب مردم خود آزمون ديگري است براي آنان كه در اين انتخابات به پيروزي دست مي يابند يا آنان كه متحمل ناكامي و شكست مي شوند. از نقطه نظر روحي و رواني، مردم ايران اسلامي شيفته آناني اند كه به رغم دستيابي به پيروزي متواضع و جوانمرد باشند و آنان را كه سرمست از پيروزي در ورطه غرور و تحقير رقيب افتند، در برنمي تابند نزد اين ملت شكست خوردگان سربلند و صادق و پايبند به اصول، قابل احترام تر از غالبان متكبرند. آنان كه مورد اعتماد مردم واقع شدند بايد با در آغوش كشيدن پيروزي متواضع تر شوند و با احتراز از كينه توزي و انتقام ورزي، با تمسك به ارزش هايي چون جوانمردي، تسامح و مدارا، تحمل مخالف، رعايت حقوق اقليت و به ويژه دفاع از حق قانوني اقليت براي تبديل شدن به اكثريت، بلوغ سياسي خود را به نمايش بگذارند. مبادا اين عزيزان كسب پيروزي را به حساب توانمندي ها و قابليت هاي خويش گذارند و دربند خودشيفتگي گرفتار آيند و سرمست از ظفري كه حاصل اراده ملت است، خودكامگي و قيم مابي پيشه كنند. بر آنان است كه با وانهادن رقابت سابق، دور جديدي از همدلي و وفاق ملي را آغاز كنند و به عظمت و بزرگي آمال و مطالبات ملتي بيانديشند كه سرنوشت آنان را چنين رقم زده اند. اين ادب پيروزي است. و اما شكست در هر رقابت انتخاباتي، طليعه ايست براي اصلاح رفتارها، نوسازي بينش ها و منش ها، بازبيني رويكردها و ترميم و بازسازي عملكردها و اين همه منوط به واقع بيني و صداقت است. آنچه از جناح راست پس از انتخابات بروز كرده است، چنين تصويري را عرضه نمي دارد. رفتار اين جناح به رفتار يك جناح شكست خورده در انتخابات نمي ماند. خيال پردازي و ناديده انگاشتن واقعيات و عدم صداقت موءلفه رفتاري است كه اين جناح بعد از انتخابات از خود به نمايش گذارده است. گويا هنوز هم به رغم شكست در انتخابات، اين جناح بر تداوم خط مشي هاي پيشين مصر بوده، همان روش ها و منش هاي پس از دوم خرداد را دنبال مي كند. آيا جناح راست به ياد ندارد در فرداي شكست جناح چپ در انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي، مدير مسئول محترم روزنامه توقيف شده سلام طي يادداشتي با عنوان ميزان راي ملت است چگونه، از سر اقتدار و عزت سرافرازانه و استوار با تكريم و احترام به راي مردم، پذيراي شكست دوستان خود شد و به اين ترتيب تحسين ملت را ؟ برانگيخت طليعه شكست جناح راست پيش از انتخابات نيز نمايان بود. اين امر در عدم معرفي نامزدهاي مورد حمايت اين جناح در حوزه هاي انتخابيه شهرستان ها رخ نشان داد. در حالي كه اين جناح پيش بيني مي كرد اكثريت قاطع آراي شهرستان ها را به نفع خود كسب كند، چنين رويكردي قابل تامل و حاكي از وخامت اوضاع جناح مذكور در انظار عمومي بود. گرچه در توجيه علت عدم معرفي نامزدهاي مورد حمايت در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور مسائلي چون كمبود بودجه مطرح گرديد، اما حقيقت آن بود كه از بيم نظر منفي مردم و كاهش آرا، انتساب به جناح راست يا اعلام حمايت رسمي آن جناح، مطلوب هيچكدام از داوطلبان مورد حمايت جناح مذكور نبود; چنانكه در چند مورد برخي از داوطلبان به طور رسمي مراتب برائت خويش را از اين جناح اعلام اكنون كردند نيز به لطف الهي و درايت مقام معظم رهبري، و با حضور حماسي و افتخارآفرين مردم، انتخابات برگزار و با شمارش آراء نتايج انتخابات حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور مشخص شده است. نتايج حاصله نيز حكايت از پيروزي نامزدهاي جبهه دوم خرداد و شكست جناح راست دارد. با اين وجود ابتدا اين جناح به جاي پذيرش واقعيت گريزناپذير شكست، خيال پردازانه مارش فتح نواخته و دم از پيروزي و تحقق پيش بيني ها زد و سپس در مقابل واقعيت انكارناپذير در پي القاي همساني برآمد. با تصريح به اين كه شكست در اين انتخابات فرصتي براي بازنگري گذشته و طراحي استراتژي رقابت موءثر در آينده است، به عقلا و زعماي اين جناح توصيه مي گردد، با تن دادن به واقعيت شكست كه به هر حال خود را به آنان تحميل خواهد كرد، با سربلندي به شكست خود اعتراف نمايند و به راي و نظر مردم تمكين نمايند. چنين اقدام زيبنده اي را مردم خوشتر دارند و تحسين مي كنند; اين ادب شكست است.