Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781204-47435S4

Date of Document: 2000-02-23

توازن مجدددر بناي هنري سيكستين پس از آن كه دو شاهكار ميكل آنجلو بر پيشاني و سقف عبادتگاه سيكستين ( Sixtin) در واتيكان از آلودگي هاي قرنهاي گذشته زدوده شد، اكنون نقاشي هاي ديوارهاي معبد نيز باكوشش اساتيد در مدت 5 سال پالايش يافت و توازن و هماهنگي اوليه مجددا بر اين بناي هنري سايه گسترد. در تاريخ 27 اكتبر سال 1481 ميلادي به سفارش پاپ سيكستوس چهارم موءسس بناي عبادتگاه سيكستين قراردادي مابين واتيكان و چهار استاد سبك رنسانس نوين شامل پيترو - /پروژينو ساندرو - /بوتيچلي دومينيكو - /ژيرلاندائو كوزيمو - روسلي منعقد شد. نقاشان كه از اهالي اموبريا و توسكاناي ايتاليا بودند، متعهد شدند كه با حقوق قانوني متساوي طبق تصاويري كه به عنوان نمونه ارائه كرده اند، هر يك تابلويي را بر روي ديوار گچي كشيده و مشتركا ده نقشي را كه بعضي از آنها از قبل به صورت نيمه تمام باقي مانده اند، به پايان رسانند. بدون آنكه در قرارداد اشاره اي به نام طراح و يا طراحان آثار نيمه تمام شده باشد. همچنين موظف شدند كه تا به كمك دستياران و شاگردان خويش، تصاوير را تا ماه مارس يعني در مدت 5 ماه به اتمام رسانده و نقش حضرت موسي و حضرت عيسي را به عنوان سمبل و نمادي از كتب مقدس تورات و انجيل بر ديوارهاي اصلي رودررو ترسيم نمايند. نقشها در موعد مقرر به پايان رسيدند و دليل آن نمي تواند تنها غرامت سنگين ذكر شده در قرارداد باشد، بلكه اساتيد بايد با تبادل نظر و بحث درباره سبك و مشي به نتيجه و انگيزه واحدي رسيده باشند و متفقا چنين شاهكار موزون و متناسبي را به وجود آورده، بدون آنكه اثر يكديگر را نفي، نقض و يا تخريب نمايند. منقدين پس از تعمير و پاكسازي ديوارها اظهار كردند: تصاويري چنين عاشقانه و موءثر زماني به وجود مي آيد كه تفاهم كامل بين افرادي كه در يك محيط محدود و در كنار يكديگر مشغول به كار هستند، موجود بوده و هر يك نه تنها بر روي قسمت مربوط به خويش، بلكه بنابر مهارت و تخصص خود بر روي تمامي نقشها كار كرده و اين پديده شگفت انگيز، ولي قابل درك را به وجود آورده اند. پاكسازي و تعمير نقشهايي كه در مدت پنج ماه ترسيم شده بودند، پنج سال به طول انجاميد و اين بار برخلاف زماني كه پالايش تدريجي نقاشي هاي ميكل آنجلو بر پيشاني وسقف همين عبادتگاه و پديد آمدن رنگهاي درخشنده و تند آنها باني جنجال و نقد فراوان مثبت و منفي شد، هيچ گونه هيجاني را دربرنداشت. پاكسازي به درخواست پاپ ژان پل دوم انجام پذيرفت و توسط وي نيز در تاريخ يازدهم دسامبر گذشته افتتاح شد. وي شخصا از اقامتگاه اختصاصي خود براي مراسم بازگشايي به معبد سيكستين آمد تا رضايت خود را از هارموني مجددا بازيافته عبادتگاه كه محل هميشگي انتخاب پاپها و زيارتگاه تعداد غيرقابل پيش بيني از هنردوستان و جهانگردان سراسر جهان است، ابراز دارد و همچنين از اين كه حالات مذهبي تصاوير كه قبلا قسمتي از آنها مات و كدر و دودآلود و قسمت ديگر پالايش يافته و روشن و در مقايسه تند و زننده جلوه مي كرد، اكنون گوياتر شده اند، اظهار خرسندي كند پاپ، جريان بهبودي نقاشي ها را ناگزير و جبر زمان عنوان كرد. منقدين بدون مخالفت با نظريه پدر روحاني اظهار داشتند كه نقاشان حتي ميكل آنجلو سركش لاجرم تحت تاثير رنگ آميزيهاي عصر خويش مي باشند. پنجاه سال بعداز اتمام اين نقشهاي زيبا و مجلل ديواري، ميكل آنجلو استخدام شد كه با كشيدن تصاوير آفرينش كائنات بر سقف و دادگاه عدل الهي بر پيشاني معبد به بعد مذهبي آنجا تكامل بخشد. وي براي به تصوير درآوردن دادگاه عدل الهي، مجبور به پوشاندن صحنه يافتن حضرت موسي (برروي نيل ) و تولد حضرت مسيح كه توسط پروژينو ترسيم گرديده بود، شد و از هماهنگي نقشها كاست و فوق واقعيت را مطرح ساخت. پاكسازي نقشهاي ديواري كه در بدو شانزده عدد و اينك فقط دوازده تصوير مي باشند، نكات نهفته اي (پاكسازي نقشهاي ديواري كه تنها دوازده عدد از شانزده عدد اوليه به جاي مانده است ) را آشكار ساخت. ازجمله تصاويري كه عجيب و شبح وار و چون سايه فرض مي شدند، اينك تميز و مشخص و تراشيده به نظر مي رسند و در قسمت همسرايان (تريبون كر كليسا ) زير نقش زيبايي كه در قرن 18 كشيده شده بود چهارچوبي يافته شد كه در آن نام دويست و پنجاه موسيقي داني كه تا آن زمان در خدمت واتيكان بوده اند، كنده كاري و حكاكي شده است. در اكثر نقاشيها سگ كوچك سفيدي ديده مي شود كه تاكنون قابل توجه نبود و در يكي از تابلوها سراز چهارچوب به درآورده و مشغول بو كشيدن است. امضاهاي گوناگون و يا آثاري از نامهاي هنرمندان در سطوح مختلف نقشها پيدا شده كه از همه زيباتر نقش جواني است كه با گچ بريهاي ظريف برگ و گل توسط ژيرلاندائو تزئين يافته و اشاره اي است به نام خود هنرمند. منبع: مجله اشپيگل ترجمه: لادن گل - آراسته