Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781203-47424S2

Date of Document: 2000-02-22

رودررو لبخند ملت را ببينيد از ويژگيهاي حكومت مردم سالارانه، شركت تمام گروههاي سياسي جامعه در ساختار قدرت متناسب با وزن اجتماعي آنهاست. هر گروه سياسي به تعبيري برآيند نيروهايي است كه پشت سر آن در جامعه صف آرايي كرده اند. طبعا جايگاه اجتماعي و شمار طرفداران هر گروه سياسي معيار محسوسي براي تعيين سهم آن در اداره كشور است. انتخابات و بالاخص انتخابات قوه مقننه تجليگاه اراده ملت براي ترسيم نقشه توزيع قدرت در ميان گروههايي است كه هركدام نمايندگي علايق و منافع بخشي از مردم را برعهده نتايجي دارند كه تاكنون از شمارش آراء به دست آمده است، موءيد آن است كه تركيب سياسي مجلس ششم تا حد زيادي متفاوت با دوره كنوني است كه به پايان خود نزديك مي شود. برخي اعمال غيرمنطقي نهادهايي كه به نوعي وابسته به يكي از جناحهاي سياسي كشور هستند، يكي از عواملي بود كه ايجاد چنين واكنشي را در مردم اجتنابناپذير كرده بود. اين جناح اكنون بهاي زياده رويهاي افراد منتسب به خود را ظرف چند سال اخير مي پردازد كه بيهوده كوشيدند - و گاه با پوشش قانون - در راه اصلاحات مورد نظر مردم كه در دوم خرداد تاييد شده بود، سنگ بياندازند. عدم همراهي ملت با امواج رواني كه اين جناح در مواردي همچون پرونده شهرداري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به راه انداختند، نشان از شكست عملي كارشناسان اين جناح بود كه متاسفانه رهبران جناح چشم خود را بر آن بستند و نخواستند اخم ملت را ببينند. بي ترديد تمام كساني كه روز 29 بهمن به پاي صندوق هاي راي رفتند، شالوده هاي جمهوري اسلامي را پذيرفته اند و در نتيجه راي آنان به تعبيري راي به نظام اسلامي و تداوم آن است. اما نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه راي دهندگان به برنامه هاي اعلام شده گروهها نيز توجه دقيق داشتند و آن را مبناي انتخاب خود قرار دادند. براي جناحي كه با اقبال راي دهندگان روبه رو نشده است، بهترين كار آن است كه به خواسته مردم تن دردهد و اولين گام در اين راه همانا عدم مصادره به مطلوب كردن نتيجه حضور خيره كننده آحاد مردم و عدم بزرگ نمايي اصول و نتايج بديهي و قهري آن و توجه به خواسته هاي به حق و مشروع مردم است كه به رغم تلخي هاي روزگار با لبخند ادا شده است. پيروزمندان اين ميدان نيزاز يك سو بايد اخلاق و آداب پيروزي را رعايت كنند و از سوي ديگر نبايد وعده اي را كه به مردم داده اند، به فراموشي بسپارند. پرداختن به نيازهاي اوليه ملت مانند نيازهاي اقتصادي، امنيت و مسائل مربوط به آزادي از جمله اهم اين وعده هاست. وحيدرضا نعيمي