Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781202-47417S1

Date of Document: 2000-02-21

گفت وگو با رئيس جمهوري كلمبيا پاسترنا: براي نجات كلمبيا با چريكها مذاكره مي كنيم اين روزها خطر چريك هاي كلمبيا بيش از هر زمان ديگري موجوديت اين كشور را به عنوان قديمي ترين دمكراسي امريكاي جنوبي تهديد مي كند. آندره پاسترنا رئيس جمهور كلمبيا تلاش زيادي براي مذاكره با چريك هايي كه نيمي از كشورش را در كنترل دارند انجام داده است تا صلح را به اين كشور بازگرداند. اين كشور اكنون 80 درصد كوكائين دنيا و 70 درصد از هروئيني را كه در امريكا خريد و فروش مي شود توليد مي كند. هفته نامه نيوزويك با او گفت وگويي انجام داده كه در پي مي آيد: * چگونه مي خواهيد چريك ها را شكست؟ دهيد - چهل سال است كه ما مشغول يك جنگ تمام عيار هستيم. به همين خاطر است كه خواستار گفت وگو با آنها براي دستيابي به صلح اين هستيم جنگي ميان 30 هزار چريك در مقابل ميليون 14كلمبيايي است. * ممكن است تعداد آنها كم باشد اما از نظر مالي بسيار خوب تامين؟ مي شوند - دقيقا همين طور فكر است مي كنم درآمدي كه چريك ها ازطريق موادمخدر به دست مي آورند در حدود يك ميليون تا دو ميليون دلار در روز است. * برخي از مقامات امريكايي و اعضاي كنگره در تلاش هستند تا ميان چريك ها و قاچاقچيان موادمخدر تفكيك قايل شوند. فكر مي كنيد آنها يكي؟ هستند - نه. منبع مالي چريك ها مواد مخدر است. اما ما هيچ مدركي دال بر اينكه آنها مستقيما در خريد و فروش مواد مخدر دخالت دارند، نداريم. آنها در كاشت مواد مخدر دست دارند و از نظر امنيتي به قاچاقچيان براي صادر كردن مواد كمك مي كنند و درقبال آن اسلحه دريافت مي كنند. ما سال گذشته به آنها حمله كرديم و ضربه سختي به آنها زديم. * فكر مي كنيد بتوانيد به پيروزي نظامي در مقابل چريك ها دست پيدا كنيد يا بايد ازطريق مذاكره به آنها فشار وارد؟ كنيد - فكر مي كنم هر دوي اين احتمالات ممكن باشد. * شما بخش وسيعي از كشورتان را به چريك ها واگذار كرديد و گفته ايد كه ارتش نمي تواند به اين منطقه وارد شود. آيا اين يك اشتباه؟ بود - نه. /1 3كلمبيا ميليون مترمربع وسعت دارد. وسعت منطقه غيرنظامي به اندازه مساحت كشور سوئيس است و اين منطقه تنها بخشي از كشور ماست و كمتر از صدهزار نفر در اين منطقه زندگي مي كنند. * اگر مذاكرات به نتيجه نرسد به منطقه غيرنظامي وارد ؟ مي شويد - طبق توافقي كه با چريكها صورت گرفته قرار شده است كه ساعت 48 قبل از ورود به اين منطقه به آنها اخطار بدهيم. * از طرح پيشنهادي امريكا راضي؟ هستيد - از اين طرح راضي هستيم اما اين يك طرح ضد مواد مخدر است نه يك كمك نظامي. * برخي از منتقدين اين طرح معتقدند كه اين طرح اشتباها ميان چريك ها و قاچاقچيان موادمخدر تفكيك قايل شده و كمك چنداني به شما در اين مبارزه نمي كند. - در سناي امريكا از من سوءال شد، تضمين مي كنيد كه اين كمك براي مبارزه با چريك ها به كار؟ نمي رود گفتم: چريك ها مي گويند در تهيه و توزيع مواد مخدر دخالت ندارند پس مي توانند مطمئن باشند كه اين سلاح ها عليه آنها استفاده نمي شود. اگر در اين زمينه فعاليت داشته باشند ما عليه آنها هم وارد عمل خواهيم شد. * امريكا دست شما را نبسته؟ است - ما با استفاده از منابع خودمان عليه چريك ها مبارزه مي كنيم، با ارتش خودمان. مبارزه با فعالين موادمخدر به معني مبارزه با چريك هاست. ضربه به نظام مالي چريك ها بهترين نوع مبارزه با آنهاست. * شما با بحران اقتصادي بزرگي روبه رو هستيد. اين طور ؟ نيست - وقتي من رئيس جمهور شدم اقتصاد كشور دچار ركود بود. اكنون ما شاهد نشانه هايي از بهبود اوضاع اقتصادي هستيم. * مردم درحال فرار از كلمبيا و مهاجرت به ميامي هستند. - براي اولين بار ما شاهد ناامني توام با ركود اقتصادي هستيم. بسياري از مردم براي يافتن شغل جديد كشور را ترك مي كنند. * شما يك روزنامه نگار چه بوديد شد كه به سياست وارد ؟ شديد - خانواده من سالها در فعاليت هاي سياسي شركت داشتند. من هم تصميم گرفتم كه به كشورم خدمت كنم. من در سال 1982 به سياست وارد شدم. ابتدا به عضويت شوراي شهر بوگوتا انتخاب شدم. سپس در سال 1988 اولين شهردار منتخب بوگوتا شدم. در سال 1991 وارد سنا شدم. در سال 1994 در انتخابات رياست جمهوري شركت كردم اما پيروز نشدم و سرانجام در سال به 1998 رياست جمهوري انتخاب شدم. من در سال 1988 كه قصد شركت در انتخابات شهرداري ها را داشتم توسط يك گروه چريكي ربوده شدم و يك هفته در دست آنها اسير بودم. * شبه نظاميان راست گرا براي شما مشكل ايجاد؟ مي كنند - اين گروه خشونت طلب مشكل بزرگي به حساب مي آيند. * شما مي خواهيد جانتان را در اين راه؟ بگذاريد - اگر كساني مثل من در اين جنگ شركت نكنند آنها پيروز مي شوند. /نيوزويك ترجمه: ن. قديري