Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47370S1

Date of Document: 2000-02-16

بستر سازي مناسب براي ساخت و ساز در بخش مسكن شهري گزارش عملكردشوراي شهر تهراني به شهروندان تهراني (بخش پاياني ) مروري ماهه 6برعملكرد اول سال 78 شهرداري تهران شهرداري تهران به استناد ماده 71 قانون شهرداري در دي ماه سال جاري عملكرد 6 ماهه اول خود را ارائه نمود كه شوراي شهر براساس بند 10 ماده 71 قانون شوراها پس از بررسي و تصويب اين عملكرد، صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري را به استحضار شهروندان عزيز تهراني خواهد رساند. اما كليات اين عملكرد به منظور اطلاع شهروندان به شرح زير مي باشد: عملكرد كليه امور محوله به شهرداري تهران را مي توان كلا در سه بخش: الف - خدمات اداري ب - خدمات شهري ج - عمران شهري تقسيم نمود. كه در بخش خدمات اداري كليه تعهدات و هزينه هاي صرف شده در قالب موارد و عناوين هزينه هاي پرسنلي شهرداري نظير حقوق، دستمزد، وام، هزينه هاي سوخت نظيرآب، برق، تلفن و... خريد ماشين آلات و تجهيزات مصالح ساختماني و تاسيساتي و غيره دانست. دوم، وظيفه خدمات شهري، شامل كليه تعهدات و هزينه هاي مصرف شده در قالب جمع آوري زباله، رفت و روب، نظافت فضاهاي درون شهري، شستشو، تعمير و نگهداري تجهيزات و تاسيسات شهري نظير پلها، ايستگاههاي اتوبوس، امور آتش نشاني و خدمات ايمني، بهبود و ترافيك شهري و ساير دانست. سوم وظيفه عمران شهري، شامل موارد و عناوين طرحها و برنامه ريزي توسعه شهري، برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات فاضلاب شهري، بهبود عبور و مرور، بهبود محيط شهري، ايجاد تاسيسات و تسهيلات شهري، برنامه ريزي در قالب طرحهاي فرهنگي به منظور احداث اماكن ورزشي، تفريحي و فرهنگي و ساير مي باشد. لازم به ذكر است جمع كل درآمد شهرداري تهران در 6 ماهه اول سال 78 رقمي /425/117/981 659معادل ريال مي باشد كه به تصويب قائم مقامي شوراي اسلامي شهر تهران در وزارت كشور رسيده و از محل درآمدهاي اخذ عوارض و درآمد حاصل از جرائم و تخلفات و حاصل از وجوه اموال و دارايي هاي شهرداري بوده كه از كل مبلغ مصوب فوق الاشاره /157/661/102 557ريال در بخش وظيفه خدمات اداري ومبلغ . 2/220/873/167 9 ريال در بخش وظيفه خدمات شهري و مبلغ /319/448/315 299ريال در بخش وظيفه عمران شهري هزينه گرديده و در اين صورت جمع كل هزينه و تعهدها برابر رقمي معادل /697/982/585 928ريال مي بــاشد كه نسبت به كـ -ل بــودجه مصوب رقمـي معـ -ادل /728/134/395 72ريال مابه التفاوت درآمد و هزينه مي باشد كه مي بايست در ماهه 6دوم صرف شود تا موازنه كامل بين درآمد و هزينه ها برقرار گردد. شايان ذكر است از زماني كه شوراي اسلامي شهر تهران فعاليت خود را به طور فعال آغاز نموده باعث گرديده بسترهاي مناسب و اطمينان بخشي در ارتباط با فعال شدن هرچه بيشتر بخش خصوصي در زمينه ساخت و ساز و بخش اشتغال مسكن بوجود آورد كه با نظري كوتاه به درآمدهاي 6 ماهه اول سال 77 و مقايسه آن با درآمدهاي 6 ماهه اول سال 78 افزايش درآمدي معادل /958/600/266 38ريال و يا به عبارت /37 31%ديگر درآمد حاصله شهرداري نسبت به سال قبل افزايش داشته است. گزارش عملكرد شوراي اسلامي شهر تهران جمع بندي با مروري كوتاه از گزارش ارائه شده در خصوص عملكرد شوراي اسلامي شهر تهران و با توجه به وضعيت موجود شهر تهران علي الخصوص تغييرات و تحولات جاري اين كلان شهر، بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي، در بستر زمان با چنان سرعت شتابنده اي روبه رو بوده كه مسائل مختلف سياسي اقتصادي، فرهنگي و از همه مهمتر جنگ نابرابر تحميلي، زمان و فرصت مناسب لازم جهت سياست گذاري و برنامه ريزيهاي صحيح و اصولي را از كف مسئولين خدمتگزار ربوده و بار ناشي از تبعات منفي و عواقب آن را دچار شهر تهران نموده است و همچنانكه در مقدمه گزارش بدان اشاره رفت معضلات و مشكلاتي از قبيل مهاجرتهاي بي رويه و گسترش روزافزون تهران در دو دهه اخير و به تبع آن افزايش جمعيت، ايجاد شغلهاي كاذب، انواع آلودگيها، مشكلات حمل و نقل درون شهري، ترافيك، به خطر افتادن بهداشت عمومي و بسياري از تبعات منفي موجود را بر پيكره و كالبد تهران تحميل نموده و چنانچه به فوريت نسبت به رفع آنها اقدامي صورت نگيرد، نهايتا استانداردهاي معقول و منطقي زندگي بيش از پيش تقليل يافته و نهايتا به غير قابل سكونت يافتن تهران تبديل خواهد شد، عليرغم كمرنگ بودن حضور و مشاركت مردم در دهه هاي اخير انتخابات انجام يافته در سال 1377 به دعوت رياست محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر حضور و مشاركت مردم در انجام امور واگذاري كارها به آنها بار ديگر با توجه به بسترهاي مناسب و آرامش بخش در تحقق آرمانهاي الهي و مردمي تحت انوار آيه شريفه وامرهم شورابينهم از كليه عموم ملت شريف در خصوص شركت هرچه باشكوهتر در شوراها دعوت به عمل آمده و گزارش مختصر حاضر، ماحصل گذشت اندكي از فعاليتهاي شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد. لازم به ذكر است چنانچه شهروندان عزيز تهراني مستحضرند، اين شورا عليرغم تنش هاي موجود در جامعه شهري در كليه ابعاد ذكر شده در قانون اساسي و قوانين مدون شورا قدم برداشته و در ابتداي راه بوده و مصمم به رفع كليه موانع و مشكلات به منظور شفاف سازي هر چه بيشتر قوانين شورا در ارتباط با كليه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي قانوني و مراجع مهم تصميم گيري از جمله مجلس شوراي اسلامي مي باشيم و در انجام كار از خداوند سبحان و عموم شهروندان عزيز تقاضاي ياري و مسئلت مي نماييم.