Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47365S3

Date of Document: 2000-02-16

تعداد زنان دانشجو در كانادا بيشتر از مردان است گروه اجتماعي - در پنج سال گذشته تعداد زنان جوان كانادايي شاغل به تحصيل در دانشگاهها بر تعداد مردان جوان پيشي گرفته است. اداره آمار كانادا گزارش داد: در فاصله سال تحصيلي ميلادي 931992 و 981997 ( ) 771376 تعداد زنان 18 تا ساله 24دانشجو /6 4با درصد افزايش به 236 هزار نفر رسيده است. براساس اين گزارش، در همين مدت تعداد مردان دانشجو در همان گروه سني /2 8با درصد كاهش معادل 182 هزار و نفر 200بوده است. در حالي كه تعداد دانشجويان جوان افزايش يافته، با اين وجود تعداد دانشجويان دانشگاههاي كانادا در پنج سال گذشته در مجموع كاهش يافته و اين كاهش به ويژه در ميان دانشجويان پاره وقت /24 1معادل درصد بوده است. در سال تحصيلي جاري مجموع تعداد دانشجويان دوره هاي ليسانس و معادل آن در كانادا برابر با 491 هزار و يكصد نفر بود.