Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781126-47354S1

Date of Document: 2000-02-15

رئيس كل بيمه مركزي: منشاء تحولات سياسي دوم خرداد، تحول ساختار اقتصادي اجتماعي در دوران سازندگي بود مجلس ششم اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران را افزايش خواهد داد * تلاش هاي صادقانه و ناشي از ديدگاه فرهيخته و مردمي آقاي خاتمي اعتبار ويژه اي به نظام جمهوري اسلامي در صحنه بين المللي داد * حضور آقاي هاشمي در مجلس مي تواند به عنوان مكمل سياست هاي دولت آقاي خاتمي شتاب توسعه همه جانبه كشورمان را در چارچوب وحدت و وفاق ملي بيشتر كند رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: در جهان امروز توسعه شتابان كشور به معناي حركت يكدست و همه جانبه به سمت جلو در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك ضرورت است. دكتر عبدالناصر همتي در گفتگويي افزود: اگر بخواهيم توسعه پايدار داشته باشيم، تحول بايد در همه ابعاد توسعه صورت گيرد، اگرچه در شرايطي امكان دارد يك بخش از توسعه بر بخش ديگر آن تقدم داشته باشد. وي با اشاره به اينكه منشاء تحول سياسي در دوم خرداد جنبه هاي مثبت تحول در ساختار اقتصادي، اجتماعي در دوران پيش از آن بود، افزود: بطور قطع دوران سازندگي از دوران بسيار بااهميت تاريخ كشور ما است و نبايد اشكالات جزئي كه در جريان سياست تعديل و سازندگي بوجود آمد را تحت عنوان نقد، بهانه اي براي از بين بردن نتايج بسيار مثبت اين دوران قرار دهيم، چرا كه هر كار بزرگي مشكلات حاشيه اي دارد و بزرگ كردن آنها، كار بزرگ را نمي تواند تحت شعاع قرار دهد. همتي اظهار داشت: همانطور كه دولت آقاي موسوي در دوران جنگ مديريت بحران بسيار درستي داشت و سياست درستي را براي آن مقطع اتخاذ كرد تا ملت سربلند بيرون آيند، به همان نسبت دوران سازندگي مايه سربلندي ملت است چرا كه بسياري از زيرساختها يا در دوران جنگ از بين رفته بودند يا اصلا وجود نداشتند. همتي نقد دوران سازندگي را ضروري دانست و گفت: نقد هيچ اشكالي ندارد اما اشكال كار اينجاست كه ما نقد را بهانه قرار دهيم براي تخريب و اصولا نقد هنگامي كارساز و سازنده است كه منجر به اصلاح روشها شود و در زمان خودش صورت بگيرد. وي با اشاره به تحولات مهم دوران سازندگي كشور طي برنامه اول و دوم گفت: بنظر من اتفاقاتي كه در طي برنامه اول و دوم توسعه و دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رخ داد، دقيقا مبتني بر يك اصل مهم توسعه بود و آن ايجاد ظرفيت توليدي براي كشور بود. در آن زمان چاره اي براي كشور وجود نداشت كه در زمينه سرمايه گذاريهاي عمومي و زيرساخت ها كه بخاطر جنگ و ضعف پيش از انقلاب بسيار شكننده بود، اقدام جدي بعمل آيد. وي افزود: بخش مهمي از اقدامات دوره سازندگي تقويت و بوجودآوردن زيرساختها بود. اين حركت به سرمايه گذاريهاي مولد در كنار پرداختن به زيرساختها تحول عمده اي را در صحنه اقتصادي كشور بوجود از آورد جمله شاخص هاي مهم تحول در اين دوران كه منجر به افزايش رفاه و سطح زندگي عمومي مردم كشور شد، رشد متوسط توليد ناخالص به قيمت ثابت در اين دوران بود كه /6 4به درصد رسيد. رشد تشكيل سرمايه ثابت نيز در طي دوران سازندگي سالانه به يازده درصد رسيده بود اميد به زندگي در دوره سالهاي 68 76 5 تا سال افزايش يافت و به حدود 70 سال رسيد. نرخ بيكاري كه مهمترين دغدغه مردم و دولت ها مي باشد نيز در دوران سازندگي /14درصد 2از /9درصد 1به كاهش يافت و اين خود شاخص ديگري از گامهاي بلندي است كه در اين دوره رخ داد. همتي با اشاره به اهميت نقش جمعيت و تغييرات آن در رشد اقتصادي گفت: رشد جمعيت در دوران سازندگي با اعمال سياستهاي مناسب /2 64از درصد /1 3به درصد كاهش يافت. نكته مهم ديگري كه اشاره به آن ضروري است اينكه نسبت هزينه هاي جاري در كل هزينه هاي دولت در سال نخست برنامه اول 80 درصد بود كه اين ميزان در پايان اين دوره به حدود درصد 60 رسيد در مقابل هزينه هاي عمراني در اين مدت از درصد 20 كل بودجه دولت درصد 40به افزايش يافت و در نهايت درآمد سرانه كشور سالانه به قيمت ثابت در اين درصد 5دوره رشد داشته است. وي نكته قابل توجه ديگر دوران سازندگي را ايجاد زمينه تحول سياسي دوم خرداد به دليل تحولات مثبت اقتصادي اجتماعي اين دوران اعلام كرد. وي با اشاره به شاخص هاي مهم موءثر در اين زمينه گفت: در اين دوره درصد خانوارهاي شهري داراي تلفن در سال 68 درصد 24حدود بود كه اين رقم در سال 76 به 48 درصد رسيد درصد خانوار روستايي داراي برق نيز درصد 68از درصد 87به و ميزان خانوارهاي روستايي داراي تلويزيون نيز درصد 37از در پايان دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي درصد 69به رسيد. همتي تاكيد كرد هنگامي كه برق، تلويزيون و تلفن به عنوان شاخص هاي اصلي ارتباطات و توسعه اجتماعي گسترش مي يابد، درخواست ها و انتظارات مردم و نگرش آنان تغيير مي كند و طبيعي است كه اين مردم در جريان انتخابات رياست جمهوري به كسي راي مي دهند كه بتواند اين مسير را با شتاب بيشتري ادامه دهد و توسعه سياسي يكي از مهمترين خواسته هاي آنان خواهد بود. وي پيرامون ويژگيهاي نماينده مجلس ششم و مهمترين دستور كار مجلس آينده گفت: نمايندگان مجلس ششم با توجه به شرايط جهان و نيازهاي توسعه اي كشورمان بايستي افرادي باشند كه ضمن توجه به شرايط تاريخي كشور و نيازهاي اساسي كه جمهوري اسلامي با آن روياروي است، قدرت موضعگيري شجاعانه براي حل مشكلات و معضلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را داشته باشند و بتوانند فارغ از وابستگي هاي گروهي و جناحي به عزت جمهوري اسلامي و آباداني ايران فكر كنند. افرادي كه به مشاركت مردم اعتقاد داشته باشند و به مشي اعتدال در امور كشور پايبند باشند، علاوه بر اين تخصص و توانايي كافي براي انجام امور بزرگ را داشته باشند. وي مهمترين مسائل فراروي مجلس ششم را اصلاحات ساختاري در امور اقتصادي و نهادينه كردن مشاركت مردم در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي اعلام كرد و افزود: مسئله مهم ديگر توجه به مسئله ايجاد اشتغال و شتابدادن به روند توسعه همه جانبه كشور است. رئيس كل بيمه مركزي در مورد عملكرد مجلس پنجم نيز گفت: از آنجايي كه انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد و نتيجه آن شوك جدي را به مجلس پنجم به دليل تركيب سياسي آن وارد كرد، عليرغم اكثريت جناح مقابل جبهه دوم خرداد به دليل تلاش نمايندگان براي پاسخگويي به افكار عمومي و هماهنگي با ديدگاههاي مردم مخالفت جدي با برنامه هاي دولت نداشتند. اما از آنجايي كه تصميم هاي نمايندگان بعلت تناقض ايجادشده در فكر و عمل از منطق كافي برخوردار نبود، بنابراين نتوانستند حمايت موءثري از دولت آقاي خاتمي بعمل آورند. وي در مورد تحولات رخ داده در كشور پس از دوم خرداد گفت: شكي نيست كه حماسه دوم خرداد نشاط و شادابي ويژه اي به مردم داد و موجب سربلندي و عزت جمهوري اسلامي در بين جهانيان شد. تلاش هاي صادقانه و ناشي از ديدگاه فرهيخته و مردمي آقاي خاتمي اعتبار ويژه اي به نظام جمهوري اسلامي در صحنه بين المللي داد و بسياري از توطئه هاي دشمنان انقلاب را براي منزوي كردن كشور خنثي كرد. در اين مدت توسعه اي كه در زمينه هاي سياسي و فرهنگي ايجاد شد مكمل حركتهاي شتابان اقتصادي در دوره سازندگي بود و من يقين دارم كه حضور آقاي هاشمي در مجلس مي تواند به عنوان مكمل سياست هاي دولت آقاي خاتمي شتاب توسعه همه جانبه كشورمان را در چارچوب وحدت و وفاق ملي بيشتر كند و شكي نيست كه آقاي هاشمي رفسنجاني بعنوان يكي از ذخاير ارزشمند انقلاب اسلامي نه در حرف بلكه در عمل يك اصلاح طلبواقعي است. وي همچنين انتخابات مجلس ششم را يكي از شورانگيزترين و پرنشاط ترين انتخابات پس از انقلاب اسلامي توصيف كرد و گفت: تصميم مردم در اين انتخابات بسيار مهم است و مي تواند منشاء تحولات آتي كشور باشد. همتي مجلس ششم را موجب افزايش اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران خواند و تصريح كرد كه استمرار سياست تشنج زدايي در صحنه بين المللي، ايجاد اشتغال و توسعه اصلاحات ساختاري در اقتصاد و حمايت از سياستهاي آقاي خاتمي كه مردم اميدهاي زيادي به آن بسته اند، فراروي مجلس ششم قرار دارد. وي ارائه فهرست هاي گوناگون از سوي گروههاي جبهه دوم خرداد را به زيان اين گروه ها ولي به نفع مردم دانست و گفت: اين مسئله درست است كه منجر به شكسته شدن آراي جبهه دوم خرداد مي شود، اما با اين وجود اين روند از آن جهت كه مواضع گروه ها را شفافتر و توان جذب پشتيباني مردمي هر گروه را در جامعه مشخص مي كند يك شرايط خوب و گامي به سوي توسعه سياسي است و اين امر بايد روزي رخ مي داد. وي همچنين افزود: بهتر است هرگونه ائتلافي با مشخص شدن وزن گروه ها در داخل مجلس انجام گيرد. وي پيش بيني كرد كه مجلس آينده يك مجلس ائتلافي است. رئيس كل بيمه مركزي در ادامه نقش مطبوعات و صدا و سيما در عرصه انتخابات مجلس ششم را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: شرايط جامعه، انتظارات مردم از رسانه ها را بالا برده و اگر رسانه ها بخواهند با ساختار گذشته و بدون توجه به خواست و حركت عمومي مردم مسائل را پيگيري كنند، قطعا بين آنها و مردم شكاف ايجاد مي شود. بنده معتقدم رسانه ها اگر به نقش اصلاحات و توسعه توجه نكنند، قطعا در مقابل آن قرار خواهند گرفت و بتدريج مخاطبانشان را از دست خواهند داد.