Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47337S2

Date of Document: 2000-02-14

انديشه و افكار راكنترل كنيم يكي از بزرگترين تفاوتهاي ميان انسانها وديگر جانداران قدرت انديشيدن است. اينكه ما مي توانيم از قواي مغزي خود حداكثر استفاده را بنمائيم، خود نعمتي است كه خداوند به انسانها ارزاني داشته است. چگونه انديشه كردن خود يك هنر است و انديشمند كسي است كه مي داند چگونه تفكر نمايد. حال بايددانست كه هر انديشه هر چند ابتدائي باشد چگونه مي تواند در جسم و روح انسان نفوذ نمايد. گرن ويل كليزر معتقد است: يك انديشه خوب كه در ذهن جاري مي شود بر سرنوشت زندگي شما تاثير مي گذارد. آيا انديشه كردن نياز به انرژي ؟ دارد زيگموند فرويد انديشيدن را محتاج انرژي زيادي نمي داند و گاهي نيز بدون زحمت مي داند. شايد بتوان گفت كه انديشه كردن فرآيندي ساده و بي دوام است كه درمغز تحقق مي يابد. انديشه واكنش هايي در بدن ايجاد مي نمايد. حال ممكن است اين افكار ايجاد شده مثبت يا منفي باشند. بسياري از افكار براحساسات ما تاثير اگر مي گذارند به چيزي كه دوست داريد فكر كنيد چه احساسي پيدا؟ مي كنيد مثلا به جايي از طبيعت كه دوست داريد آنجا باشيد فكر كنيد ممكن است اين مكان جايي همچون ساحل دريا، چمن زار، كوه و يا... باشد. هواي تميز را حس مي كنيد، بوي دريا، صداي پرندگان، حال بگوييد آيا احساس بهتري نسبت به قبل ؟ نداريد همين طور است اگر فكر كنيد به كاري كه از آن متنفريد، بپردازيد. شايد هم اجباري در كار باشد. به هر حال اين تصور هم ساده است شايد خوردن غذايي كه اصلا دوست نداشته ايد، هم بتواند احساس ناخوشايندي در شما ايجاد كند. حتي صداي بوق ناهنجار يك اتومبيل، يا شنيدن نام ليموترش كه به راحتي مي تواند غدد بزاقي شما را تحريك كند. به هر حال درهمه موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه افكار هر چند هم به ظاهر كوچك و ساده باشند، به راحتي احساسات را تحت كنترل خود در مي آورند و چه بسا در رفتارهاي ما نيز تاثير مي گذارند. افكار مثبتي همچون: خوشبختي، پيروزي و موفقيت، كمال، سعادت، همه وهمه بهترين ها را به ارمغان مي آورند. و انديشه هايي چون: ترس، بي ارزش بودن، بدبختي و... نتيجه خوبي در بر ندارند. ميلتون مي گويد: ذهن جايگاهي است كه مي تواند از جهنم بهشت و از بهشت جهنم، بيافريند. ذهن همه ما انسانها از مكانيسم پردازش كننده جالبي برخوردار است كه در كار خود بي نظير است. ذهن ما خود به خود به جنبه هاي مثبت و منفي قضايا توجه مي كند. در مواقعي كه ذهن ما متوجه شلوغي ترافيك، احتمال از دست دادن شغل، انديشه اجاره بهاي منزل و پيش بيني زلزله مي شود، واكنش جنگ وگريزپيدا مي كند و حتي اگر هيچكدام از اين افكار كه در ذهن ايجاد شده، پيش نيايد باز هم واكنش منفي آن در ذهن ما ايجاد شده است واينجاست كه به گفته توماس ولف: اغلب بيماري ها ساخته و پرداخته انديشه و ذهن ماست. تاثيرات جسمي كه اين افكار ايجاد مي نمايند مي تواند عضلات ناحيه گردن، شانه هاو پشت را ساعتها منقبض و سفت كند. همين طور فعاليتهاي ديگربدن همچون توليد سلولهاي خوني، شريان خون، يا واكنش هاي مصون سازي تحت تاثير و يا به حالت تعليق در مي آيند. حال در مي يابيم كه ذهن ما چه قدرتي مي تواند داشته باشد. ذهن چگونه عمل مي كند كه اينگونه همه سيستم بدن را تحت شعاع كار خود قرار مي دهد. ذهن مكانيسم جالبي دارد و هرگاه به آن وظيفه اي واگذار مي شود به سرعتي شگفت انگيز و با دقت كار مي كند و وقتي با پرسش علت؟ چيست چه مشكلي پيش؟ آمده روبرو مي گردد با دقت دلائلي را ارائه مي دهد. در طي حوادث و مسائل منفي، ذهن بر حسب طبيعت خود يكسري واكنشهايي مربوط به اين نوع مسائل ارائه مي كند و باز هم بدن عكس العمل نشان آيا مي دهد تا به حال متوجه اين فرآيند پيچيده ذهن و جسم شده ايد. اين فرآيند مي تواند تا بي نهايت ادامه يابد و هرگاه واكنش متقابل ذهن و جسم ادامه مي يابد، نتيجه اش افسردگي است كه ما آن را نوعي بيماري ذهني مي دانيم و بنابراين، اين بيماري خوب نيست. به شكلي ديگر انديشه مي تواند كار ساز باشد. انديشه مثبت برخلاف تفكر منفي خود راه خلاص است شايد بهتر باشد بگوئيم: به بهترين ها بيانديشيد و چشم بدوزيد به چيزهايي كه زيباترند و زندگي تان را شاد مي كنند. هنگامي كه حال خوشي داريد سپاسگزار باشيد و لبخندي بر لب بنشانيد و بدانيد كه اين لبخند لب، لبخندي بر قلب شماست و در واقع سر رشته زندگيتان در قلبتان. مثبت انديش اغلب مي گويد: باختني در كار نيست و هر شكستي تجربه اي است براي پيروزيهاي بعدي. درانتها توصيه اين است كه مغز و ذهن از آن شماست و انتخاب هر فكر و انديشه اي هر چند كوچك و از ساده، حقوق مسلم اگر شما فكر منفي بر بخشي از ذهن شما نفوذ كرده است به آن فرمان ايست بدهيد. انديشه منفي بايد بداند كه شما به آن راغب نمي باشيد. گردآوري و تدوين: زهره سخا منابع: روانشناسي اجتماعي تاليف كلاين برگ - تفكر منفي تاليف جان راجرز