Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781121-47305S6

Date of Document: 2000-02-10

پاسخ مسئولان به نظام درماني كرمانشاه توجه خواهدشد در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1967 /8/78 9مورخ تحت عنوان نامه سرگشاده به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران براساس گزارش اداره كل خدمات درماني و اورژانس كشور به آگاهي مي رساند: از آنجايي كه استان كرمانشاه از استانهاي محروم و آسيب ديده كشور طي هشت سال دفاع مقدس مي باشد از نظر نظام خدمات درمان بستري و تخصصي كشور به عنوان قطب منظور شده است و جهت احداث واحدهاي تشخيصي - درماني MRI و راديوتراپي در اولويت قراردارد. ان شاءالله مردم شريف اين استان شاهد توجه علمي و رفع مشكلات درماني خود طي برنامه پنجساله سوم خواهند بود. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت عرصه هاي جنگلي از 400 به بيش از 1 ميليون هكتار رسيده است احتراما جوابيه، ذيل در خصوص مطالب مندرج در آن روزنامه /9/78 14مورخ تحت عنوان تخريب جنگلي ايران را در سال بدون 1410 جنگل مي كند جهت انعكاس و تنوير افكار عمومي ارسال مي گردد. براساس آمار موجود هم اكنون مساحت كل جنگلهاي ايران /12 4حدود ميليون هكتار است /7 6كه درصد سطح كشور را مي پوشاند كه با توجه به جمعيت كشور هم اكنون سهم سرانه هر /ايراني. هكتار 2 است و اين در حاليست كه سهم سرانه جهاني /جنگل. هكتار 8 مي باشد كه نشان از كمي پوشش سبز جنگلي كشور دارد. براساس مطالعات و بررسي هاي كارشناسي انجام شده عمده ترين تخريب و كاهش سطح جنگلهاي كشور خصوصا جنگلهاي منطقه زاگرس و البرز مسايل اجتماعي اقتصادي كه است با تجاوز به عرصه هاي جنگل و تبديل آن به اراضي ديم كم بازده و استفاده بي حد و حساب و غير اصولي از چوبآلات جنگل در مصارف روستايي و محل صدمات جبران ناپذيري را در طول ساليان گذشته بر پيكره منابع طبيعي كشور وارد آورده اند. نتايج حاصل از طرح جامع مقدماتي جنگلهاي شمال كه توسط سازمان جنگلها و مراتع تهيه گرديد نشان از كاهش سطح جنگل در طول سه دهه اخير را دارد به طوري كه سطح جنگلهاي شمال كشور از /2 5حدود ميليون هكتار در سال 1342 به /1ميليون 9هكتار در سال 71 كاهش يافته است. عكسهاي هوايي برداشت شده در دهه 50 و 60 گوياي اين مطلب است كه اكثر اين عرصه ها در مناطق پايين بند و پست و يا در مناطق كوهستاني مي باشند كه اكثرا به اراضي زراعي تبديل شده اند. با شناختي كه از عوامل تخريب جنگلهاي شمال وجود دارد مهمترين مولفه رفع اين عوامل زير طرح درآوردن عرصه هاي جنگلي است. به عبارتي تجربه نشان مي دهد كه طرحهاي جنگلداري ضامن بقاء و حفظ موجوديت اين جنگلها مي باشد كه با سعي و تلاش كارشناسان صديق اين سازمان سطح عرصه هاي جنگلي داراي طرح از حدود 400 هزار هكتار در اول انقلاب به بيش از يك ميليون و يكصد هزار هكتار رسيده كه هزار 900هكتار آن جهت اجراي طرح به مجريان دولتي - تعاوني و خصوصي واگذار شده و در حال اجراست. در خاتمه خاطرنشان و يادآوري اين نكته ضروري است كه بدون ترديد در قرن حاضر بشر بيش از هر قرن ديگري از منابع طبيعي استفاده نموده و يا به آن آسيب رسانده است به طوري كه امروزه مسايل زيست محيطي دغدغه خاطر تمامي ملتها بوده و دولتها به اين نتيجه رسيده اند كه براي رهيافت به يك توسعه پايدار بايستي به مسايل زيست محيطي و استفاده معقول از منابع طبيعي تجديد شونده، توجه خاصي نموده و تجديدنظر نمايند مسلما جهت توفيق در لحاظ نمودن مسائل زيست محيطي در برنامه هاي توسعه ملي بايستي اطلاعات كافي از وضعيت منابع طبيعي تجديد شونده و كم و كيف اين منابع داشته باشيم و هرگونه احساسي برخورد نمودن با قضيه و ارائه آمارهايي كه به دور از پژوهش و تحليل باشد مي تواند ضمن غفلت از واقعيتهاي موجود و تشويش افكار رسيدن به توسعه پايدار را امري محال و غير ممكن نمايند. روابط عمومي و امور بين الملل سازمان جنگلها و مراتع كشور علل خودكشي بررسي مي شود با احترام در پاسخ به مطلب مندرج در /9/78 23تاريخ باعنوان حادثه هاي تربيتي و وظيفه آموزش و پرورش ضمن قدرداني از همكاران محترم مطبوعاتي به لحاظ دقت نظر در مسائل تربيتي و آموزشي دانش آموزان و با اظهار تاسف فراوان و عميق از بروز حادثه دردناك خودكشي نوجوان قمي، توجه به اين نكته ضروري است كه اگر علت يا علل خودكشي را به سطح اعمال شيوه هاي تاديبي تقليل دهيم، ندانسته ساير علل متعدد بروز چنين وقايعي را به بوته فراموشي سپرده ايم. شما عزيزان نيك مي دانيد كه تحليل علت يا علل خودكشي يك فرد چيزي نيست كه بدون بررسي تخصصي از نزديك و تنها براساس شنيده ها امكان پذير باشد. فلذا ضمن تاكيد بر بررسي همه جانبه اين موضوع اميدواريم كه با پيشگيري از اظهار نظرهاي غير كارشناسانه، زمينه شناخت درست براي افكار عمومي فراهم آيد. مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش