Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781118-47269S1

Date of Document: 2000-02-07

در آستانه برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت: ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي انتخابات در گانه 20مناطق شهرداري تهران گروه شهري: نصب تابلوها و انتخاب مكان هاي ويژه مواد تبليغاتي نامزدهاي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، توسط شهرداري در نقاط مختلف شهر همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما براساس مصوبه شوراي شهر تهران مبني بر ساماندهي تبليغات انتخاباتي نامزدهاي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و جلوگيري از نازيبا شدن سيماي عمومي شهر و نيز حفظ حقوق شهروندان، شهرداريهاي مناطق بيست ودوگانه تهران در تكاپو هستند تا امكانات و تابلو اعلانات افزونتري براي انجام تبليغات به وجود آورند و از اين رو همه روزه تابلوهاي جديدي به اين مهم اختصاص داده مي شود. از جمله شهرداري منطقه 15 تهران براي آنكه بستري مناسب را براي اين مهم فراهم آورد، از يك هفته گذشته، ساخت و نصب تابلوهاي ويژه تبليغاتي را با xابعاد 22 متر آغاز كرده و هم اكنون نيز اين كار تا شروع رسمي و قانوني تبليغات انتخاباتي ادامه دارد. از كانديداهاي انتخاباتي و هواداران آنها نيز خواسته شده كه پوسترهاي تبليغاتي را صرفا بر روي تابلوها نصب كنند، زيرا در غير اين صورت در چارچوب قوانين، رفتار آنها تخلف به شمار آمده و قابليت پيگيري قانوني دارد. يك مقام مسئول در شهرداري گفت: تخلف نيروهاي اجرايي ستادهاي تبليغاتي كانديداهاي مجلس مبني بر نصب پوسترهاي تبليغاتي در اماكن تعريف نشده، نه تنها موجب نازيبايي شهر و ضايع كردن و ناديده انگاشتن حقوق شهروندان به شمار مي آيد، بلكه موجب افت اعتبار و شان اجتماعي اينگونه كانديداهاست. خبرنگار ما در ادامه گزارش خود مي نويسد به رغم اينكه شهرداري تهران اعلام كرده بود كه دو هزار تابلو براي نصب پوسترهاي تبليغاتي اختصاص خواهد يافت، اما با توجه به شمار داوطلبين و كانديداها و حجم زياد پوسترهاي تبليغاتي، به نظر مي رسد شهرداريها، تابلوهاي بيشتري را نصب خواهند كرد. خبرهاي دريافتي حكايت از آن دارد كه متاسفانه الصاق پوسترهاي تبليغاتي به نيروهاي انساني غير مجرب سپرده خواهد شد، از اين رو پيشنهاد مي شود كانديداهاي نمايندگي مجلس در فرصت باقي مانده تا آغاز تبليغات، افراد مذكور را نسبت به رعايت قانون و حقوق ساير داوطلبين نمايندگي مجلس توجيه و هوشيار سازند. در زمينه مكانهايي كه نصب مواد تبليغاتي نظير پوستر ممنوع است، شهرداري تهران اطلاعيه اي صادر كرده است و براساس اين اطلاعيه، نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هرگونه اثر تبليغي بر روي علائم، تابلوها، صندوق ها و باجه هاي دولتي و عمومي مطلقا ممنوع است. همچنين استفاده از درختان و فضاهاي سبز شهري، ديوار كوچه ها، خيابان ها، ميادين و پياده روها نيز براي تبليغ ممنوع است. داخل ميادين شهر، وسط بزرگراهها و رفيوژ مياني بزرگراهها و خيابانها از ديگر مكانهايي است كه تبليغات در آنها غير مجاز اعلام شده است. همچنين نصبآويزهاي تبليغاتي بر روي پل هاي عابر پياده و سواره، خروجي بزرگراه ها به خيابان هاي منشعب به آن، رمپ و لوپ بزرگراه ها و آزادراه ها و ورودي هاي آن از جمله اماكني هستند كه تبليغات در آنها غير مجاز است. نحوه برخورد با متخلفان به دنبال اعلام محل هاي ممنوع تبليغات انتخابات، شهرداري تهران همچنين نحوه برخورد با متخلفين تبليغات انتخابات رااعلام كرد. مامورين شهرداري باتوجه به وظيفه عمومي مستفاد از ماده و 55 ماده 92 قانون شهرداري ها و مفهوم مخالف ماده 58 و ماده 61 مي توانند به منظور جلوگيري از تجاوز به اموال عمومي و دولتي و نابه ساماني چهره شهر، آگهي هاي تبليغات غيرمجاز راامحاكنند. براساس همين ماده هاي قانوني مامورين شهرداري مي توانند، پس از امحاي آگهي هاي تبليغاتي هزينه مربوطه به علاوه پانزده در صد از هزينه انجام شده را از متخلفين وصول كنند. همچنين شهرداري مي تواند طبق آيين نامه انتخاباتي عليه متخلفين در مراجع ذي ربط اقامه دعوي كند و در پايان مهلت قانوني تبليغات انتخاباتي در شهر تهران، آنان را به شهروندان معرفي كنند.