Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781116-47241S2

Date of Document: 2000-02-05

چرا نوجوانان به گروه؟ مي پيوندند حساسيت به پذيرفته شدن توسط دوستان، مهمترين علت پيوستن كودك به گروه است. او همواره مي كوشد نظر دوستانش را جلب كند. در 910 سالگي كودكان ترجيح مي دهند با گروهي از دوستان هم سن و هم جنس خود باشند. آنان كمتر علاقه دارند با خانواده خود بيرون بروند. كودك بيشتر وقت خود را با اعضاي گروه مي گذارند. دور بودن از ساير اعضاي گروه، او را ناراحت مي كند. روش لباس پوشيدن، بازي، عقايد مثبت و منفي گروه بر او تاثير مي گذارد. حساسيت به پذيرفته شدن توسط دوستان، مهمترين علت پيوستن كودك به گروه است. او همواره مي كوشد نظر دوستانش را جلب كند. در تضاد بين معيارهاي خانواده و گروه، گروه را ترجيح اين مي دهد وفاداري باعث مي شود كودك اعتماد زيادي به نظرات رهبر گروه داشته باشد. بدون هيچ سوءالي برنامه هاي او را مي پذيرد. رهبر گروه: رهبر آرمانهاي گروه را ارائه مي دهد. او مي خواهد بيشتر رفتارهاي اعضا را هدايت كند. معمولا رهبر گروه، بزرگترين، ماهرترين و باهوشترين افراد است. والدين دانا با رهبر گروه فرزندشان مخالفت نمي كنند. تاثيرات روانشناختي گروه تقريبا در 910 سالگي از نوجواني كه تحت تاثير پيشنهاد و نظرات رهبر گروه است رفتارهاي سن 3 سالگي بروز مي كند و برخلاف نظر والدين عمل مي كند. وفاداري به گروه، تضاد نوجوان با خانواده را شدت مي بخشد. انجام كارهاي متهورانه و زشت، ناسزاگويي، دروغگويي، پرسه زدن و وقت گذراني و تحقير و مخالفت با ارزشهاي بزرگسالان از فعاليت هاي نادرست عضويت در گروه بد است. در ضمن اعضاي گروه تصور مي كنند كه فقط عقايد و نظرات افراد هم گروه درست است و اعضاي گروههاي ديگر را تحقير مي كنند. فخرفروشي درون گروهي نوجوانان مشابه رفتاري است كه بزرگسالان با كساني كه از جهاتي با آنان تفاوت دارند درپيش مي گيرند. اگر گروهي كه نوجوان به آن تعلق دارد خوب باشد، او رفتارهاي درست نظير شجاعت، كنترل احساسات، وفاداري، حرف شنوي و عدالت را فقط در گروه فرا مي گيرد. اگر معلمان و والدين رفتارهاي مثبت نوجوان را تشويق كنند، او دامنه كارهاي خود را افزايش مي دهد و با بزرگسالان سازگاري مي كند. رقابت و همكاري در اغلب مدارس رقابت در سطوح و روشهاي مختلف بين دانش آموزان و گروهها وجود دارد. براي مثال رقابت بين دانش آموزي با دانش آموز ديگر، كلاسي با كلاس ديگر، حتي يك مدرسه با مدرسه ديگر. در زمينه تاثيرات روانشناختي رقابت شديد بررسي گسترده اي به عمل آمده است. واكنش دانش آموزان بستگي زيادي به ميزان يادگيري دارد. رقابت دانش آموز كم توان ذهني را نااميد و سرخورده مي كند. دانش آموز معمولي دچار فشار رواني و فرد باهوش مغرور مي شود. رقابت باعث مي شود دانش آموزان نسبت به وضعيت همكلاسيهاي ديگر بي تفاوت نباشند و از دست دادن موقعيت خود بترسند. اگر آموزش و يادگيري گروهي باشد، رفتارهاي زير را مي توان در دانش آموزان مشاهده كرد: - آنان مشكلاتشان را به كمك هم حل مي كنند. اين امر تمرين خوبي براي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات و نظرات مي باشد. - دانش آموز مسئوليت ها و وظايف را براساس علاقه واقعي خود برعهده مي گيرد، وقتي آنچه را كه علاقه ندارد انجام مي دهد، به زودي متوجه مي شود به كار ديگري علاقه دارد; از اين رو مي كوشد به علاقه واقعي خود پي ببرد. - تلاش و مسئوليت پذيري براي يافتن راه حل مناسب مشترك است. هر نوجوان احساس مسئوليت دوستان مي كند الگوي خوبي براي او هستند و باعث مي شوند كه انگيزه او براي همكاري زياد شود. تعريف از موفقيت و سرزنش از شكست مشترك است. رقابت باعث مي شود كه نوجوان براي رسيدن به موقعيت و پاداش تلاش زيادي كند. اگر موفق نشود، نااميد، خشن، ترسو و خشمگين و نسبت به مشكلات ديگران بي تفاوت مي شود و احساس همدردي خود را از دست مي دهد. در روش همكاري بر همدردي تاكيد مي شود، نه بي تفاوتي نسبت به ديگران. به عقيده روانشناسان كساني كه در رقابت شديد براي خوب بودن شكست مي خورند، كمتر وظايف و مسئوليتهاي خوب به آنان واگذار مي شود و از رفتارهاي دوستان، معلمان، والدين و ديگران در اجتماع رنج مي برند. نوجواني كه شكست او ناشي از ناتواني جسمي يا عقبماندگي ذهني، معلوليت است مي كوشد از خود و دنيا انتقام بگيرد. خود را بي ارزش مي داند و از تلاش براي رسيدن به شادي و موفقيت دست مي كشد و سرخورده مي شود. اگر مشكلات عاطفي باعث شكست او شود، نااميد مي شود و كمتر به فكر حل آن مي باشد. دلايل پيوستن به گروه اكنون بهتر مي توان جذابيت هاي روانشناختي گروه را درك كرد. در گروه، نوجوان به رقابت نياز ندارد. درصورت شكست ترس از دست دادن موقعيت خود را ندارد. فقط موفقيت و كامل بودن رهبر گروه از اهميت برخوردار است. در گروه شكست چندان مهم زيرا نيست تاثيري بر عضويت فرد ندارد و دوستان هم سن براساس درك نوجوان، آنچه كه او لازم دارد به او مي آموزند. پيوستن نوجوان به گروه به علت نياز او به جامعه اي است كه در آن حداقل انتقاد و مقايسه باشد و او بتواند خود را آن طور كه هست نشان دهد. گروه به او آزادي مي دهد و آرمان آن ايجاد موازنه بين مدرسه و دنياي بزرگسالان است. مترجم: الهام موءدب منبع: سايكو لوژي