Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781113-47227S2

Date of Document: 2000-02-02

بيمه درماني اما بي نتيجه... با دارا بودن كارت بيمه درماني از شركت بيمه البرز در يكي از بيمارستان هاي تهران تحت عمل جراحي قرار گرفتم و پس از عمل طبق ضوابط كليه مدارك پزشكي را كه ممهور به مهر بيمارستان و تاييديه پزشك جراح بود، به شركت بيمه البرز ارسال داشتم، اما تاكنون كه چند ماه از زمان تسليم مدارك سپري مي شود، به بهانه هاي گوناگون از جمله نقص مدارك، از پرداخت حق و حقوق من طبق ضوابط و مقررات خودداري مي شود. با اين وجود هر بار كه تصوير يا اصل مدركي خواسته شده، آن را ضميمه كرده ام. بديهي است با حقوق دريافتي ام به لحاظ پرداخت نقدي هزينه هاي بيمارستاني سخت در مضيقه مالي مي باشم. سئوال من اين است كه چرا برخي از شركت هاي بيمه عليرغم تبليغات جذابي كه در وسايل ارتباط جمعي عرضه مي كنند در انجام وظيفه خود و تامين حقوق بيمه شدگان، كوتاهي و تعلل مي كنند. بيمه خدمات درماني توسط شركتهاي بيمه بايد موجبات اطمينان خاطر براي بيمه شدگان را فراهم كند و اميد به زندگي را در جامعه افزايش دهد. نام محفوظ همشهري: نام كامل و مدارك اين خواننده در همشهري محفوظ است.