Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781107-47166S2

Date of Document: 2000-01-27

رودررو تهران بزرگ و منابع محدود تهران بزرگ همچنان و از هر سو گسترده مي شود و بر آمدن شهرك هاي نوبنياد، مطالبات تازه اي را در زمينه تامين راه، آب و انرژي اين مناطق مطرح مي كند و بخصوص منابع محدود آب تهران را كه با بحران خشكسالي روبروست، كم رمق تر مي كنند. تمركز امكانات به ويژه فضاي مناسب براي مشاغل كاذب يا به قولي بيكاري پنهان، همچنان انبوه مهاجران را از گوشه و كنار كشور به سوي پايتخت مي كشاند و شهروندان تازه، پس از استقرار و برخورداري از باريكه درآمد، خواست هاي خود را مبني بر داشتن مسكن بر مسئولان تحميل مي كنند و در اين ميان كاركنان دستگاههاي دولتي، مطابق نياز خود و خانواده هايشان خواستار برخورداري از حق مسكن مي باشند و به اين ترتيب شهر بزرگ تهران همچنان بايد در جهت تامين اين قبيل خواسته هاي روزافزون گسترده تر و پر جمعيت تر شود و ناتواني منابع انرژي و آب به صورت يك بحران روبه رشد بروز كند. بهرحال راه چاره را بايد در ايجاد امكانات، جاذبه هاي شغلي در ديگر مناطق كشور جست وجو كرد، پيش از آنكه چرخه بحران برگشت ناپذير شود.