Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781106-47163S1

Date of Document: 2000-01-26

غلامحسين كرباسچي آزاد شد گروه سياسي: غلامحسين كرباسچي شهردار پيشين تهران آزاد شد. قوه قضائيه بعدازظهر روز گذشته با صدور اطلاعيه اي ضمن اعلام اين خبر تصريح كرد مقام معظم رهبري با عفو كرباسچي موافقت كرده اند. بنابر اطلاعيه قوه قضائيه اين عفو به دنبال درخواست كرباسچي و پيشنهاد رئيس قوه قضائيه در مورد بقيه حبس و جزاي نقدي وي، مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است. غلامحسين كرباسچي شهردار سابق تهران اول مردادماه پارسال پس از هفت جلسه محاكمه و ارائه دفاعيات خود كه از شبكه هاي خبري صداوسيما به طور كامل پخش شد به دو سال حبس 10 سال انفصال از خدمت و يك ميليارد و 600 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد. كرباسچي در اجراي اين حكم از 16 ارديبهشت ماه امسال به زندان رفت كه از هفته گذشته در مرخصي بسر مي برد و با اين حكم ديگر به زندان باز نمي گردد. بنابر اطلاعيه قوه قضائيه كرباسچي از تحمل بقيه زندان و از پرداخت جريمه معاف شده است. يك مقام مسئول در قوه قضائيه اعلام كرد: كرباسچي تنها در دو مورد زندان و جريمه مورد عفو قرار گرفته است و انفصال از خدمت وي شامل اين عفو نمي شود. خبرنگار همشهري در گفتگو با محمد عطريانفر خواستار روشن شدن چگونگي آزادي وي، ماهيت دادخواست و تظلم نامه ارجاعي به مقام معظم رهبري، احتمال فعاليت سياسي وي پس از آزادي، تاثير حضور كرباسچي بر صحنه مسائل سياسي كشور، فعال شدن روزنامه هم ميهن همزمان با آزادي وي و نيز ارزيابي افكار عمومي از نحوه آزادي شهردار پيشين و.. شد كه مجمل اين گفتگو در ادامه مي آيد. اين منبع مطلع در خصوص روند آزادي و ماهيت نامه كرباسچي خطاب به مقام معظم رهبري گفت: آقاي كرباسچي بر پايه يك مجموعه مشكلات قضايي ناگزير به تحمل زندان او شد در صحنه دادگاه عليرغم دفاع قاطع و نيرومندي كه ارائه كرد و توانست نظر مثبت افكار عمومي را به مظلوميت و برائت خويش جلب كند، اما متاسفانه متحمل محكوميتي شد كه از نظر مردم، صاحبنظران سياسي و مديران موفق اجرايي جامعه، محكوميتي غير قابل قبول و ناعادلانه بود; بويژه اين كه اين برخورد دستگاه قضايي از منظر مردم تهران كه روزمره شاهد خدمات انكارناپذير سازنده و موءثر شهرداري تهران بودند پذيرفتني نبود. آقاي كرباسچي در شرايطي متحمل مجازات زندان، جريمه نقدي و انفصال از خدمت شد كه اساس و پايه اصلي اتهاماتش اعطاي بيست درصد تخفيف روي پنج قطعه زمين به پنج تن از مديران ارشد و توانمند شهرداري با وجوددر اختيار داشتن مجوز قانوني بود. آقاي كرباسچي در هيچ يك از مراحل قضايي پرونده اش، به هيچ عنوان خود را مجرم و محكوم ندانسته و ارسال تظلم نامه خدمت مقام رهبري را به منزله پذيرش خطا يا مجرم دانستن خود نمي داند. مگر ايشان نگفته بودند كه درخواست عفو را مترادف پذيرش خطاي خود؟ مي دانند * اين مسير الزاماتي داشت كه بايد انجام مي شد. آقاي كرباسچي به نظام، انقلاب و سرنوشت مجموعه نهادهاي حكومت معتقد و علاقه مند است، به همين لحاظ با اين كه معتقد بود محكوميتش خلاف حق و عدالت است، لكن براي حفظ نظام و بيان اين حقيقت كه خود را ملتزم به اجراي قانون مي داند خود را به مقامات قضايي معرفي و تسليم زندان كرد. و با اين كه وكلاي وي بسيار كوشيدند كه از طرق قانوني حقوق وي را استيفا كنند، اما متاسفانه وجود اراده هايي سياسي باعث شد كه آقاي كرباسچي نتواند از برخي حقوق قانوني خود مثل هر محكومي (حق يا ناحق ) برخوردار شود. مثلا كدام؟ حقوق * در نظام قضايي و آيين نامه زندانباني ما هر متهمي كه براي اولين بار به زندان مي افتد، به طور عادي مي تواند با پشت سر گذاشتن يك سوم از مدت محكوميت خود در فهرست افراد مستحق آزادي مشروط قرار گيرد كه اين فرصت در اختيار همه زندانيان، حتي قاچاقچيان و عناصر ناسالم جامعه به طريق قانوني قرار مي گيرد، اما متاسفانه به دليل همان تعقيبات پنهاني آقاي كرباسچي از اين حق مسلم محروم شد ودر شرايطي كه وي به طور عادي با گذراندن ماه 9 - بيش از يك سوم مدت محكوميت - بايد شامل اين فرصت مي شد، به ناحق محروم ماند. مراحل اين آزادي مشروط به چه شكل؟ است * فرم هاي مخصوصي وجود دارد كه زنداني واجد شرايط با پركردن آنها و در اختيار مسئولين گذاشتن، مي تواند منتظر مرحله بعدي باشد. حتي در مواردي اشخاصي كه داراي شئوناتي هستند و بنابه تشخيص آيين نامه زندانباني كشور، مي توانند با استفاده از امكاناتي و اشتغال به خدماتي از توانايي هاي خود بهره اي برسانند، برخوردار از فرصت هاي راي باز مي شوند، اما اين امكان هم از آقاي كرباسچي دريغ شد. چرا اين فرم در اختيار آقاي كرباسچي قرار؟ نگرفت * تصور بر اين است كه به همان دليلي كه اشاره كردم عليرغم تلاشها و فعاليت هاي وكيل، خانواده و دوستان وي اين خواسته بحق كرباسچي حاصل نشد. آقاي كرباسچي بر پايه چه تحليلي اقدام به نوشتن تظلم نامه؟ كردند * براساس مفاد قانون اساسي كه به رهبري اختيار مي دهد كه بتوانند به طور موردي يا همگاني، زنداني يا زندانيان را مورد بخشش قرار دهند بر اين اساس آقاي كرباسچي در حلقه نهايي فعاليت هاي حقوقي خود و وكيلش، لاجرم تظلم نامه اي را خدمت مقام رهبري نوشتند و آن هم وقتي به اين مرحله انديشيده شد كه همه راههاي قانوني پيموده شد و جواب نداد، براساس توصيه دوستان و از جمله بزرگان مورد احترام جامعه از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني، به منظور استفاده از آخرين حق قانوني آقاي كرباسچي دادخواستي را خدمت ايشان ارسال كرد كه در واقع نوعي تعقيب قانوني پرونده از منظر وجود اختيارات قانوني و اختصاصي حضرت رهبري بود. از زمان ارسال تظلم نامه و مفاد آن اطلاع؟ داريد * اين نامه تقريبا يك هفته پيش تنظيم و ارسال شد كه از جانب رهبري هم به آن پاسخ مثبت داده شد. آقاي كرباسچي در اين نامه شرح موجزي از مسير محكوميت خود را عرضه داشته و در مقام اثبات مظلوميت و برائت خود، و به منظور شكست اين بن بست و رفع اين مشكل و آثاري كه بر اين محكوميت مترتب بوده است، از رهبري درخواست شده تا بر منتفي كردن ادامه محكوميت نظر مثبت دهند. درواقع باقيمانده مدت محكوميت ايشان به اين وسيله معفو واقع گردد تلقي من از سرعت موافقت مقام معظم رهبري اين است كه ايشان هم پس از اين مدت با عنايت به مجموع شرايط ادامه زنداني بودن ايشان را به مصلحت نمي دانسته اند. آيا مي توان زنداني كردن ايشان را به نوعي اعمال تنبيه سياسي و اجتماعي آقاي كرباسچي؟ دانست * متاسفانه اراده هايي در پس اين پرونده باعث شد تا بر سر راه خدمتگزاري و ارائه تجربيات ايشان براي پيشبرد امور مردم، سنگ اندازي شود و درواقع ايشان را از بدنه اجتماع و حضور در عرصه هاي سياسي اجتماعي كشور محروم نمايد. چرا با عفو انفصال از خدمت آقاي كرباسچي موافقت؟ نشد * ظاهرا شايد هنوز بازگشت آقاي كرباسچي به صحنه فعاليت هاي اجتماعي از طريق حضور در سيستم دولتي و حاكميت مورد قبول نيفتاده است تا پس از 2 سال فراز و فرود و تحمل مشقت هاي بسيار ايشان برگردد و در خدمت مردم قرار گيرد. من تصور مي كنم انشاءالله در درازمدت اين بخش از قضيه هم مورد لحاظ نظرمقام رهبري قرار مي گيرد; چراكه به هر حال رهبري مي توانستند در ابتداي به زندان افتادن ايشان هم عفو را شامل حال اين پرونده كنند، اما گذشت رهبري در آن مقطع شايد به اين مفهوم گرفتار مي شد كه مبادا دفاع از يك مهم به بهاي ناديده گرفتن يك اهم تمام گردد. به عبارت ديگر اگر در آن دوران رهبري آقاي، كرباسچي را مورد گذشت قرار مي دادند، به نوعي زير سئوال رفتن همه اعتبار دستگاه قضايي در اذهان عمومي پيش مي آمد كه اين شائبه در حال حاضر و با سپري شدن يك سوم از مدت محكوميت ايشان محلي از اعراب ندارد. در گفته هايتان به تاييد برائت آقاي كرباسچي از منظر افكار عمومي اشاره كرديد. فكر مي كنيد افكار عمومي از آزادي ايشان در شرايط فعلي و باتوجه به معادلات سياسي روز چه ارزيابي اي؟ دارد * فكر مي كنم افكار عمومي به اين نكته توجه دارد كه با سپري شدن تمام مراحل قانوني و فعاليت هاي حقوقي وكيل و خانواده آقاي كرباسچي، قطعا روا نيست كه ايشان بدون دليل و گناه همچنان در زندان بماند و به همين دليل طبيعتا افكار عمومي نمي پذيرد كه آقاي كرباسچي به خاطر يك تصلب و احتمالا استبداد راي و صرفا به خاطر ننوشتن يك نامه كه تنها راه حل قانوني منحصربفرد آزادي ايشان بوده است، به ناحق ادامه محكوميتي را تحمل كند كه سزاوار آن نيست. من تصريح مي كنم نوشتن تظلم نامه نبايد به مفهوم پذيرش جرم تلقي شود. به هيچ عنوان اين طور نيست و چون عملا تنها راهي كه بر سر راه ايشان وجود داشت، درخواست از رهبري براي كان لم يكن نمودن باقيمانده محكوميت بوده، آقاي كرباسچي اقدام به اين عمل كرده است. همزماني اين آزادي با انتخابات مجلس را چطور ارزيابي ؟ مي كنيد * اين همزماني را نبايد در فضاي ملتهب موجود تعبيري سياسي كرد و از آن اراده اي غيرطبيعي و خلاف واقع تفسير از نمود ابتدا اين مسئله مطرح بود كه با گذشت بخشي از محكوميت فضاي ايشان، قانوني و رواني به گونه اي فراهم شود كه ايشان بتواند از حق قانوني خود - با سپري كردن يك سوم از محكوميت - از آن استفاده كند. حال اين كه ايشان در اين فصل سياسي و همزماني با برگزاري انتخابات آزاد شده، اين حق را از ايشان سلب نمي كند كه به فعاليت هاي شخصي و خانوادگي خود و احتمالا به فعاليت هاي اجتماعي بپردازد. خاطرنشان مي كنم خانواده آقاي كرباسچي در شرايط فعلي بيش از هر وقت، به وجود ايشان و حضورشان دركانون خانواده نياز دارند. آيا آقاي كرباسچي به عنوان دبير كل يك حزب سياسي مطرح مي تواند در شرايط فعلي صرفا به وظايف خانوادگي خود بپردازد و از مسائل سياسي اجتناب؟ كند * قطعا اين طور باتوجه نيست به اين كه حزب متبوع وي در حال تمرين رفتارهاي آموزش يافته سياسي است، آقاي كرباسچي مي تواند فعاليت خود را در متن فعاليت هاي حزب كارگزاران سازندگي انعكاس يافته ببيند. مگر حزب كارگزاران در زمان زنداني بودن دبيركل خود، از فعاليت باز ايستاد و يا آقاي كرباسچي با زنداني شدنش انگيزه هاي فعاليت هاي سياسي اجتماعي را از دست؟ داد نقشي كه آقاي كرباسچي مي تواند به طور فردي ايفا كند شايد در گذشته معنا داشت، لكن امروزه با شكل گيري احزاب و از جمله، با وجود حزب كارگزاران رفتارهاي سياسي قائم به فرد در هيات كار جمعي تبلور مي يابد و در اين رابطه نقش سياسي آقاي كرباسچي نيز مي تواند درقالب حزبي و تشكل جمعي تبلور يابد. آقاي كرباسچي مي تواند پس از دوراني كه در قهرا خدمت خانواده خواهد گذراند، مجددا در قالب نشاط و تحرك حزبي به فعاليت هاي سياسي بپردازد. ظاهرا ايشان قول انجام مصاحبه اي همگاني را به خبرنگاران داده بودند. * ايشان اگر مصاحبه هم برگزار كنند، به تشريح مباحث حقوقي پرونده و مسير قضايي آن خواهند پرداخت. در واقع شما به اين وسيله شايعه معامله گري بر سر پرونده و آزادي ايشان در آستانه انتخابات و انجام تبليغات به نفع آقاي هاشمي را تكذيب؟ مي كنيد * اين تصور كاملا خطاست. آقاي هاشمي نقش موءثري در رفع مشكلات پرونده و آزادي ايشان داشته اند، و اين تلقي خطا كه خداي ناخواسته از سر معامله گري و براساس حسابهاي كاسبكارانه در اين راه قدم برداشته شده است، كاملا غيرمنصفانه است. آقاي هاشمي اساسا از بنياد علاقه اي به حضور در صحنه انتخابات مجلس نداشته و حقيقتا اشتهاي كسب هيچ مقامي را هم نداشته و ندارد; آقاي هاشمي براساس تشخيص ديني و ملي خود و به منظور دفاع از حريم نظام، دولت و رفتارهاي اجتماعي و سياسي معتدل و معقول در جامعه وارد صحنه انتخابات مجلس شده است، حضور وي برپايه احساس تكليف به لحاظ برقراري و تحكيم هرچه بيشتر فضاي تعادل در حكومت دوم خرداد است و در اين پروسه حتي از بذل آبروي خود هم دريغ نكرده و نخواهد كرد. بحث فعاليت هاي مطبوعاتي آقاي كرباسچي در نشريه در شرف انتشار هم ميهن به چه شكل خواهد؟ بود * آقاي كرباسچي با نوع بينش موءثرو مديريت موفق خود در روزنامه همشهري نشان داد كه روزنامه، بيش از آنچه كه متعلق به صحنه پردازش منازعات سياسي احزاب و گروههاي سياسي باشد، متعلق به حوزه فرهنگ است و طبيعتا در روزنامه هم ميهن هم به تعميم ديدگاههاي فرهنگي اجتماعي جامعه نوين ديني و ملي خود خواهد پرداخت. بر همين اساس حضور آقاي كرباسچي در هم ميهن به منظور ايجاد اميدواري و تقويت رابطه وثيق مردم با خدمتگزاران خود و تعميق علاقه مردم با مطبوعات - به عنوان جزء نيرومندي از اركان جامعه مدني - خواهد بود. البته اين نكته هم دور از نظر نخواهد ماند كه بخشي از كاركرد مطبوعات پرداختن به امور سياسي جامعه خواهد بود. آيا هم ميهن ارگان و بولتن حزب كارگزاران خواهد؟ بود * چنين نه نيست گردانندگان روزنامه هم ميهن تمايلي به اين موضوع دارند و نه دست اندركاران حزب كارگزاران علاقه اي به اين قضيه نشان مي دهند. حزب كارگزاران در صورت تمايل مي تواند براي خود درخواست مجوز روزنامه كند و متناسب با اهداف و مناسبات حزبي در آن روزنامه حركت البته كند بديهي است به لحاظ موقعيت سياسي آقاي كرباسچي و نقطه وصل و همزه ربط ايشان به آن جمع سياسي و مسئوليت وي در روزنامه هم ميهن به عنوان صاحبامتياز و مديرمسئول، نوعي همسويي در مناسبات و ديدگاههاي سياسي حزب و روزنامه هم ميهن مشاهده شود; همچنان كه در گذشته روزنامه زن هم به واسطه منصب حزبي مديرمسئول آن به نوعي با كارگزاران مرتبط بود. به عنوان آخرين پرسش، ارزيابي آقاي كرباسچي از عملكرد و رفتار آقاي هاشمي در قبال پرونده شهرداري تهران و شخص كرباسچي؟ چيست * آقاي كرباسچي از آن جايي كه اساسا خود را در سراسر اين پرونده پاك و منزه مي دانست، هر نوع محكوميتي را زاييده شرايط غيرقضايي حاكم ارزيابي كرده است و به همين دليل در زندان هم كه بود با برخورداري از روحيه اي خوب و مناسب با اشتغال به مطالعه، نوشتن خاطرات زندان، ورزش و گذران امور با ديگر زندانيان و رسيدگي به مشكلات آنان تلاش مي كرد استفاده بهينه اي از شرايط تحميلي زندان براي خود داشته باشد و در اين پروسه بيش از آن كه از آقاي هاشمي متوقع دلگيري هاي باشد، دوستانه و گلايه هايش از كساني بود كه بسيار بيشتر از آقاي هاشمي از وجود وي به عنوان شهردار تهران و موقعيت سياسي حزبش منتفع شدند و كمترين همراهي و عنايت را در جريان پرونده ايشان نشان ندادند و يا به حدي اندك بود كه به چشم نمي آمد البته در اين ميان تعلق روحي و ظهور مروت و جوانمردي و همراهي دليرانه آقاي خاتمي رئيس جمهور محترم، جاي تقدير و احترام درمجموع دارد مي توانم بگويم آقاي كرباسچي از روند فعاليت ها و دفاع آقاي هاشمي رضايت دارد ولي از آنجايي كه مطلوب نظر جامعه اين بوده است كه آقاي هاشمي شرح تمام فعاليت هاي خودرا براي آزادي وي به صداي بلند بيان دارد و اين كار اساسا در قاموس و نظام مديريت سياسي آقاي هاشمي نيست، اين تصور وجود دارد كه دلگيري هايي در اين زمينه هست كه من صراحتا وجود اين دلگيري ميان اين دو بزرگوار (كرباسچي و هاشمي ) را تكذيب مي كنم و باتوجه به اطلاعي كه دارم اين نكته را بايد عرض كنم كه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در چهارچوب تدابير سياسي و قواعد مورد قبول خويش از هر تلاشي كه امكان داشت دريغ نورزيده اند. انشاءالله با حضور غلامحسين كرباسچي در ميان مردم تهران بر ساله 2التهاب سياسي ايران در اين ارتباط مهر پاياني زده شود.