Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781105-47147S2

Date of Document: 2000-01-25

با هدف نظرسنجي از شهروندان و توسط شوراي شهر تهران اهداف و سياست هاي برنامه پنجساله بهسازي شهر تهران اعلام شد شوراي شهر تهران از استادان، مديران و صاحبنظران درخواست كرد با اعلام نظر خود درباره برنامه پنجساله شهر تهران مسئولان را براي تدوين نهايي اين برنامه ياري كنند گروه شهري: شوراي شهر تهران با صدور اطلاعيه اي، ضمن اعلام راهبردها و اهداف برنامه پنجساله ساماندهي و بهسازي شهر تهران از عموم شهروندان خواست آراء و نظريات خود را درباره اين برنامه اعلام كنند. در اطلاعيه شوراي شهر ابراز اميدواري شده است مشاركت استادان، مديران و صاحبنظران بتواند مسئولان مديريت شهري و تدوين برنامه پيشنهادي را در راه دشواري كه برگزيده اند، ياري رساند. متن اطلاعيه شوراي شهر و نيز برنامه پنجساله شهر تهران در پي از نظر خوانندگان محترم مي گذرد: شهروندان عزيز تهراني سامان بخشيدن به مشكلات شهر بزرگ و پرجمعيت تهران علاوه برشناخت كافي از نارسايي ها و كمبودها نياز به يك برنامه جامع دارد. بدين منظور از شهرداري تهران خواسته شد كه با توجه به مطالعات انجام شده و تجربيات به دست آمده همگام با برنامه پنج ساله سوم دولت جمهوري اسلامي ايران، برنامه پنج ساله اي را براي شهر تهران تنظيم و ارائه نمايد. شهرداري تهران در مرحله اول راهبردها، اهداف و سياستهاي اين برنامه را تنظيم و جهت تصويب به شوراي شهر تقديم نمود. شوراي شهر نيز با تشكيل يك كميسيون خاص به رياست رئيس شوراي شهر و عضويت روءساي كميسيونها و چند تن از اعضا اقدام به بررسي اين برنامه در جلسات متعدد كرد و نهايتا مقرر شد به منظور جلب مشاركت اساتيد، كارشناسان، صاحبنظران مديران، و عموم مردم تهران برنامه پيشنهادي شهرداري در معرض افكار عمومي قرار داده شود تا ايشان با نظرات خود ما را در اين مسير دشوار ياري فرمايند. لذا همزمان با دهه مبارك فجر ضمن اعلام راهبردها، اهداف و سياستهاي برنامه پنج ساله شهرداري تهران از مردم شريف تهران انتظار دارد نظرات، پيشنهادات، انتقادات و رهنمودهاي خود را حداكثر تا تاريخ /11/78 25با شماره 5811970 5811974 تلفن يا شماره نمابر 5811975 و يا آدرس تهران، خيابان بهشت، ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران، كميسيون خاص برنامه پنج ساله ارسال نمايند. رحمت اله خسروي رئيس شوراي اسلامي شهر تهران راهبردها، اهداف و سياستهاي برنامه پنج ساله شهرداري تهران: ماده - 1 راهبردها و خط مشي هاي اساسي - 1 اصلاح نظام مديريت شهري و ارتقاء كمي و كيفي سيستم هاي هدايت و مديريت امور شهري از طريق: /1 - 1بازنگري در تشكيلات و ساختار اداري و اجرايي در جهت حذف تشكيلات موازي، تفكيك و توسعه وظايف و اختيارات واحدهاي مختلف، اصلاح ساختار و مديريت منابع انساني. /1 - 2بهينه سازي هزينه هاي جاري و استفاده از امكانات مديريتي بخشهاي خصوصي و تعاوني در ارائه خدمات. /1 - 3تقويت نظام سلسله مراتبي يا ايجاد ارتباط منطقي بين واحدهاي ستادي، پشتيباني و مناطق شهرداري. /1 - 4ايجاد آمادگي لازم براي قبول آن بخش از وظايف مديريت شهري كه توسط دستگاههاي دولتي انجام مي شود، به همراه ايجاد منابع درآمد جديد و انتقال منابع مالي آن به مديريت شهري. /1 - 5ايجاد و توسعه تشكيلات لازم براي تقويت تصميم گيريهاي شوراي شهر تهران (تصميم سازي منطقي ) و ايجاد زمينه هاي اجراي موفق آنها با اتخاذ روندهاي اجرايي مبتني بر ساده سازي. /1 - 6استفاده از امكانات تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي (NGO) در اداره امور شهري و ارائه خدمات عمومي. /1 - 7اصلاح ساختار درآمدي با اتكاء بر ارزش افزوده ناشي از فعاليت هاي شهري، اجراي طرحهاي عمراني و ارائه خدمات. - 2 سازماندهي شايسته براي تدارك زنجيره طرح هاي سلسله مراتبي هم پيوند با يكديگر (در مقياسهاي مختلف كلان، مياني، محلي و موضعي ) به عنوان مهمترين ابزار هدايت و كنترل تحولات توسعه تهران بزرگ و ارتقاء كيفيت محيط شهري در چارچوب توسعه پايدار. - 3 ارتقاء بهره وري تاسيسات و تسهيلات شهري با رعايت حقوق شهروندان و توجه هرچه بيشتر به نقش شهروندان در ايجاد، بهره برداري و حفظ تاسيسات شهري و ايجاد انگيزش عمومي جهت مشاركت فراگير در امور شهري. - 4 تلاش در جهت ارتقاء آگاهيهاي عمومي آموزش شهروندان و تقويت نظام اطلاع رساني شهري. - 5 توسعه تحقيقات كاربردي و پژوهش هاي بنيادي در جهت بهبود امور شهري و آموزش كاركنان شهرداري متناسب با وظايف آنها. - 6 برنامه ريزي جمعيتي در سطح مناطق شهري همراه با توزيع متناسب خدمات، تاسيسات و امكانات شهري. ماده - 2 اهداف كلي - 1 پاكيزگي و تلطيف محيط شهري و كاهش آلودگي هاي محيطي ( هوا، آب، خاك و صدا ) و ايجاد محيطي آرامش بخش و مطلوب به منظور نيل به شهر پاك. - 2 بهبود مديريت عبور و مرور شهري و دستيابي به حمل و نقل سريع، ايمن، ارزان و سهل جهت ايجاد شهر روان. - 3 زيباسازي محيط شهري و بهبود و تلطيف فضاي زيستي و ارتقاء كيفي مناظر شهري جهت دستيابي به شهرسبز. - 4 توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي فرهنگي آموزشي تفريحي و ورزشي و ارتقاء فرهنگ شهرنشيني به منظور حصول شهر با فرهنگ غني. - 5 پويايي و مشاركت پذيري مديريت شهري همراه با تسريع در تبادل اطلاعات و ايجاد انعطاف در اداره امور شهري به منظور دستيابي به شهر پويا. - 6 اصلاح ساختار فضايي كالبدي شهر بر پايه فن آوري هاي مدرن معماري و شهرسازي با توجه به فرهنگ و معماري اصيل اسلامي - ايراني جهت حصول به شهر با بافت مطلوب. ماده - 3 سياست هاي كلي - 1 اصلاح ساختار تشكيلاتي اداري اجرايي و درآمدي شهرداري براي هماهنگي وظايف، مسئوليت ها و اختيارات حوزه هاي شهرداري. - 2 ارتقاء سطح مهارت هاي فني كارشناسي و علمي نيروي انساني و افزايش توان مهندسي و فني بخش هاي عمراني. - 3 ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي و فرهنگ شهرنشيني با استفاده از رسانه هاي همگاني، نشريات اختصاصي و نظام آموزش عمومي در استفاده بهتر از تاسيسات و خدمات شهري. - 4 افزايش سهم هزينه هاي عمراني در كل هزينه هاي شهرداري. - 5 تاكيد بر حفظ و گسترش سطح فضاي سبز شهري (عمومي و نيمه عمومي ) به منظور تعديل تراكم در مناطق مختلف شهري و توسعه امكانات فرهنگي و گذران اوقات فراغت. - 6 استفاده از سرمايه گذاري و مديريت بخش هاي خصوصي در امور مختلف عمران شهري و ايجاد تاسيسات، تجهيزات و بهره برداري از آنها و ارائه خدمات شهري. - 7 تلاش در جهت تسريع تبادل اطلاعات شهري ارتقاء روش هاي جمع آوري و پردازش و انتشار اطلاعات و آمار و تجزيه و تحليل آنها جهت تصميم سازي هاي حرفه اي و تخصصي و برآوردن نيازهاي عمومي شهروندان. - 8 توسعه تحقيقات و پژوهش هاي شهري در امور مختلف عمران شهري به عنوان زيربناي تصميم گيري ها. - 9 اصلاح و تقويت نظام هدايت وكنترل ساخت و ساز شهري در جهت مقاوم سازي ساختمان ها در مقابل حوادث غيرمترقبه، طبيعي و انساني در جهت حفظ سرمايه هاي ماندگار. - 10 اصلاح الگوهاي معماري و شهرسازي با تكيه بر مقتضيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي و ارتقاء محيط شهري در چارچوب توسعه پايدار. - 11 تلاش براي ايجاد پويايي تشكيلاتي شهرداري و ايجاد امكان ارتباط متقابل بيشتر مردم. - 12 تاكيد بر بارگذاري متناسب كاربري هاي شهري در مناطق مختلف شهر با توجه به ملاحظات كالبدي، زيست محيطي و ترافيكي و ايجاد تعادل و توازن در اداره خدمات، تاسيسات و تجهيزات شهري در مناطق مختلف شهر. - 13 حمايت از ايجاد تشكل هاي مردمي ( NGO) و تقويت آنها به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت عمومي در فعاليت ها و اداره امور شهري. - 14 جلوگيري از رها شدن اراضي و مستحدثات شهري و بلااستفاده ماندن تاسيسات و امكانات ايجاد شده. - 15 افزايش درآمد با اتكا به ارزش افزوده فعاليت هاي شهري و تاسيسات و خدمات ايجاد شده در اثر اجراي طرح ها و پروژه هاي عمومي. - 16 ايجاد و بهره برداري از فرصت رقابت در ارائه خدمات و ايجاد تاسيسات شهري. - 17 تمركز مديريت در نظام سياستگذاري طراحي اجرا ونظارت در امور مرتبط با حمل و نقل و ترافيك. - 18 تهيه طرح جامع و تفصيلي براي شهر تهران و بهنگام نگهداري اطلاعات آن و نقشه هاي مربوطه در طي سال هاي اجراي آن.