Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781104-47139S2

Date of Document: 2000-01-24

دست انداز ها و موانع مشكل بزرگ رانندگان - روزانه در كشور ما چند ميليون كيلومتر مسافت شهري و بين شهري طي؟ مي شود - روزانه چند ميليون مسافرت داخل شهري انجام؟ مي شود - روزانه هر وسيله نقليه چند كيلومتر مسافت طي؟ مي كند - روزانه هر وسيله نقليه از روي چند دست انداز، چاله و يا آسفالت موجدار عبور؟ مي كند - هرضربه به وسيله نقليه به شاسي، اتاق، موتور و ديگر قسمت ها چه مقدار زيان وارد؟ مي آورد - سالانه اين زيانها چه مقدار ارز از كشور ما خارج ؟ مي كنند - براي اصلاح درست و اصولي اين نقايص چه مقدار سرمايه گذاري لازم؟ است - روزانه در اثر برخورد با اين موانع تا چه حدي اعصاب و روان راننده ها تحت تاثير قرار گرفته و چه مقدار روي اخلاق، رفتار و برخورد آنها اثر مي گذارد، حتي در اثر اين موارد چه تعداد تصادف بوجود؟ مي آيد - روزانه در كشور ما براي ردكردن اين موانع چند فقره تصادف بوجود مي آيد كه حتي ممكن است تعدادي قرباني هم داشته؟ باشد - آيا تدوين يك قانون و تشكيل يك كميته متشكل از يك مهندس ارشد راه و ساختمان و يك مهندس مكانيك، يك تكنسين، چند كارگر، چند دستگاه ماشين آلات در هر شهرداري براي حل اين معضل كافي؟ نيست - بياييد با بهترين بهره وري زندگي كنيم. يك ايراني دلسوز