Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781104-47139S1

Date of Document: 2000-01-24

در گزينش افراد ملاك هاي اسلامي را رعايت كنيم سئوالات و شبهاتي در مورد وضعيت گزينش افراد در دواير دولتي توسط دستگاههاي مربوطه براي نسل جوان ايجاد شده است كه بد نيست مطرح گردد تا چاره اي انديشيده شود. حضرت امام خميني ( ره ) در مورد امر گزينش فرماني را در تاريخ /10/61 15صادر نمودند كه خلاصه آن بدين شرح است: - 1 تمام هيئت هايي را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده اند منحل اعلام مي نمايم - چه در قواي مسلح و يا در وزارتخانه ها و ادارات و چه در مراكز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آنها منحل است. - 2... ميزان در گزينش حال فعلي افراد است مگر آنكه در گروهكها و مفسدين باشند يا در حال فعلي آنها مفسده جويي و اخلال گري باشد.. كساني كه فعلا به حال عادي و اخلاق صحيح برگشته اند تندرويهاي جاهلانه در حق آنها نشود كه اين ظلم است و مخالف دستور اسلام و بايد ممنوع اعلام شود. - 3... اگر افرادي چه به واسطه سئوالهاي شرعي كه دانستن آنها براي اين اشخاص لزومي ندارد و چه سئوالهاي ناروايي كه به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و يا وزارتخانه ها و يا ديگر مراكز اخراج شده اند و يا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخيص داده تا اگر اخراج و يا عدم پذيرش به صرف اين امور و اشتباه آن بوده است، آنان را به محل خدمت خود برگرداند. كه اين نحوه عمل كه با آنها شده است ظلم فاحش است. - 4 تجسس از احوال اشخاص در غيرمفسدين و گروههاي خرابكار مطلقا ممنوع است و سئوال از افراد به اينكه چند معصيت كرده اي مخالف اسلام و تجسس كننده معصيت كار است و بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود... اينك بايد ديد آيا عملكرد ادارات گزينش با فرمايشات حضرت امام ( ره ) منطبق؟ مي باشد آيا براستي همه كساني كه از گزينش رد شده اند فاقد صلاحيت اشتغال در ادارات و قبولين گزينش همگي داراي صلاحيت لازم؟ هستند و تكليف افرادي كه از گزينش رد شده اند؟ چيست آيا هيچ به سرنوشت و آينده آنان فكر؟ كرده ايد! آيا اين روش گزينش موجب دلسردي جوانان، بي رغبتي و سردرگمي و بدبيني آنان به نظام و ايجاد مشكلات خانوادگي، روحي و اجتماعي؟ نمي شود جواني كه امروز مغضوب شما واقع شده آيا انقلاب و جنگ را اداره؟ نكرد چگونه است كه اين جوان اينك براي رسيدن به شغل و تامين آينده اش مردود شناخته؟ مي شود انقلاب اسلامي ايران جايگاهي والا براي آزادي و طرفداري حقوق مردم منظور كرده است، بهتر نيست كه واقعيات را درك و برنامه ريزي صحيحي؟ كنيم از مردودين گزينش استخدامي