Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47102S1

Date of Document: 2000-01-20

گزارشي از پيامدهاي خشكسالي در مازندران گروه شهرستانها: موقعيت جوي و جغرافيايي مازندران، اين استان را به يكي از مناطق مستعد براي دامپروري تبديل كرده است. باتوجه به شرايط و موقعيت مازندران، بدون تغييرات خاص مي توان بهترين بهره برداري را از امكانات موجود آن كسب كرد. به شكلي كه به تعبير كارشناسان امور دام مازندران، اين استان به عنوان يك قطب دامپروري علاوه بر تامين نيازمنديهاي خود تامين كننده بخشي از نيازهاي پروتئيني و لبني ديگر نقاط كشور نيز هست. از يك ميليون و دويست و چهل هزار هكتار مرتع استان به طور متوسط سالانه چهارصد و بيست هزار تن علوفه خشك توليد مي شود كه نياز غذايي دوسوم جمعيت دامي متكي به مراتع منطقه را تامين مي كند كه با تغذيه علوفه موجود توسط دامهاي استان، مي توان بيست و دوهزار تن گوشت قرمز توليد كرد، در حاليكه نود ميليون هكتار از مراتع موجود در كشور تنها ظرفيت 25 ميليون واحد دامي را براي مدت شش ماه دارند. يكي از مشكلات امسال دامداران مازندران، كمبود علوفه ناشي از خشكسالي بهار و تابستان گذشته است. معاون امور دام جهاد سازندگي مازندران دراين باره به خبرنگارهمشهري مي گويد: دامهاي سبك و گاو و گوساله بومي بيش از هشتاد درصد نيازهاي غذايي خود را از طريق طبيعي به دست مي آورند و اين درباره زنبورعسل به ميزان 40 35 تا درصد برآورد مي شود. بنابراين، به دليل اتكا ي بالاي اين دامها و زنبور عسل به منابع طبيعي، هرگونه تغيير منفي در نزولات آسماني باعث خواهد شد توليدات علوفه اي نيز كاهش يابد و در مواردي نيز تامين آب قابل شرب دامها با مشكل روبه رو شود. ابوالحسن سلامي مي افزايد: جدول مقايسه اي ميزان بارندگي در نيمه اول امسال به ميزان بارش در دوره زماني هفده سال گذشته نشان داده است كه امسال به طور متوسط 35 درصد كاهش بارندگي داشته ايم و اين ميزان كاهش در مقطعي بروز كرده كه گياهان در حال رشد و نمو بودند و بيشترين نياز را به آب داشتند. وي اضافه مي كند: بارندگي بويژه بارش برف در نيمه دوم سال گذشته و نقصان بارندگي در نيمه اول امسال، ميزان آورده آب رودخانه هاي استان را رو به كاستي نهاده است به شكلي كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 51 درصد كاهش روبه رو شديم و اغلب چشمه ها در مناطق بالا دست و كوهستاني كه محل اطراق تابستانه دامها هستند كم آب يا خشك شدند و سطح آبهاي زيرزميني علاوه بر كاهش در برخي مناطق روند منفي داشته است. كاهش بارندگي علاوه بر وارد ساختن خسارت به محصولات كشاورزي و محيط زيست، فعاليت دامپروري را نيز كه به مراتع و علوفه كشاورزي وابستگي كامل دارد تحت تاثير قرار داده است. زيرا كاهش توليد مراتع طبيعي و علوفه دست كاشت همچنين كمبود آب آشاميدني دامها در مناطق كوهستاني و ارتفاعات از يكسو و افزايش بي رويه قيمت علوفه و نهاده هاي ضروري دامها از سوي ديگر موجب نقصان توليد دامي و تلفات بيشتر در دامهاي استان شده است. چنانچه در جهت جبران خسارت وارده اقدام موءثر صورت نگيرد برخي از واحدهاي دامپروري با توقف و تعطيلي كامل روبه رو مي شوند. مهندس سلامي مي گويد: آمارها نشان مي دهند گوسفند، گاو بومي و زنبور عسل به جهت وابستگي بيشتر به جنگل و مرتع بيشترين آسيبپذيري را داشته اند. به همين جهت براي ارزيابي ميزان خسارت در مساله تلفات و كاهش توليد، به عنوان مبناي محاسبات برگزيده شدند; زيرا علاوه بر تلفات ناشي از خشكسالي در جمعيت دامهاي درگير، كاهش محسوس در ميزان توليد اين دامها در شرايط نگهداري مشابه سالهاي قبل نيز موجبات بروز زيان قابل توجه و تضعيف توان مالي دامداران منطقه را فراهم آورده است. همچنين بحران خشكسالي امسال بي ترديد تامين علوفه را در ماههاي زمستان سالجاري براي خسارت ديدگان از طريق مراتع و ديم كاريها با مشكل روبه رو مي سازد. دامداران براي تامين كسري علوفه توليد شده در ماههاي خشك و كم باران سالجاري بابت خريد هزاران تن علوفه خشك متحمل هزينه هاي سنگيني خواهند شد كه ضرورت توجه بيشتر مسئولان را مي طلبد.