Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47096S1

Date of Document: 2000-01-20

هاشمي رفسنجاني: مخالفان سياست تعديل اقتصادي حرف تازه اي ندارند * دو جريان راست افراطي و چپ افراطي در مقابل سياست تعديل اقتصادي مقاومت مي كنند * عده اي با طرح غارت اموال و اينكه پولدارها پولدارتر شدند و فقيرها فقيرتر، به مقابله با سياست خصوصي سازي پرداختند گروه اقتصادي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در همايش اقتصاد ايران دردهه سوم انقلاب به دفاع ازسياست هاي تعديل اقتصادي طي برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي كشور پرداخت و گفت: مخالفان سياست تعديل هيچ حرف تازه اي براي گفتن ندارند. به گزارش ايرنا آقاي هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: آنهايي كه مخالف سياست تعديل هستندجايگزين هاي خود را بياورند. وي افزود: كساني كه منكر موفقيت اجرايي اين برنامه هستند، دروغ مي گويند و با آمار حرف نمي زنند. مخالفان سياست تعديل از ابتداانتقاداتي را مطرح مي كردند ولي هرگزنتوانستند جايگزيني براي انتقال كشور از شرايط جنگ به سازندگي ارائه دهند. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: مبناي برنامه اول و دوم توسعه اجتماعي اقتصادي، و فرهنگي سياست كشور، تعديل بود كه برخاسته از نيازها و واقعيت هاي آن زمان بود. وي سپس به تشريح فضاي عمومي كشور در زمان اجراي سياست هاي تعديل و قبل از آن پرداخت وگفت: درآن زمان تاثيرات اقتصاد ماركسيستي و سوسياليستي در كشور جدي بود و انقلابيون با اقتصاد سرمايه داري و حتي اقتصاد مختلط كه من اقتصاد اسلامي را اقتصاد مختلط مي دانم به شدت مخالف بودند. آقاي هاشمي رفسنجاني بابيان اينكه دراوايل انقلاب و سال هاي جنگ سياست دولتي كردن اقتصاد بسيار جدي بود، افزود: حتي افراد و گروههاي ملي گرا كه ماهيت فكري آنها به غرب نزديك بود، در شوراي انقلاب سياست هاي مصادره و ضبط اموال بخش خصوصي را پيشنهاد كردند. وي يكي از مهمترين محورهاي سياست تعديل را واقعي كردن نرخ ارز عنوان كرد و افزود: اصرار بر حفظ ارز 7 توماني باعث شكاف قيمت بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز آزاد شده بود و اين امر به دنبال خود فرار سرمايه و رانت هاي خطرناك و مفسده انگيز را آورده بود. بااجراي سياست تعديل و كم كردن فاصله نرخ ارز آزاد و رسمي بسياري از مشكلات كشور در اين زمينه كم شد. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: بر كسي پوشيده نيست كه يارانه ها، بخصوص يارانه سوخت چه بلايي بر سركشور آورده و مي آورد. وي اثرات پرداخت يارانه در بخش سوخت را اتلاف بي عدالتي، منابع اصلي و اساسي كشور وبه هدررفتن منابع ارزي كشور عنوان كرد و افزود: دراين مورد ما راه را براي تعديل در پرداخت يارانه ها باز كرديم. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: اقتصاددان هاي كشور در اين مورد چه پيشنهادي؟ دارند، آيا معتقدند اين زيان هايي كه كشور مي بيند بايد؟ بپذيريم وي خصوصي سازي را محور ديگر سياست تعديل طي 8 سال اجراي آن ذكر كرد و افزود: تب دولتي كردن در اوايل انقلاب همه گير بود و مطابق قانون اساسي نيز منابع مهم كشور به عنوان انفال دراختيار بخش دولتي است، ولي در عمل خيلي فراتر از قانون اساسي عمل مي شد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: ما اين مسائل را به صلاح كشور نمي دانستيم و بعد از جنگ شروع به اصلاح اين موارد و اجراي برنامه خصوصي سازي كرديم، ولي عده اي با طرح غارت اموال و اينكه پولدارها پولدارتر شدند و فقيرها فقيرتر، به مقابله با اين سياست پرداختند. وي گفت: درآمد سرانه طي سال هاي اجراي سياست تعديل هر سال 5 در صد و مصرف بخش خصوصي نيز 6 درصد رشد كرده و درآمد دو دهك بالا كم شده و درآمد دو دهك پايين بيشتر شده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آزاد كردن واردات بدون انتقال ارز را يكي از حركت هاي كارساز دوران سازندگي عنوان كرد و افزود: با اجراي اين سياست طي دو سال مبلغ عظيمي ارز گمشده به داخل كشور برگشت. بسياري از اين ارزها براي تامين مواد اوليه كارخانجات وايجادخطوط توليدي جديد و به صورت ماشين آلات صنعتي وارد كشور شد. آقاي هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه دو جريان راست افراطي و چپ افراطي در مقابل سياست تعديل مقاومت مي كنند اضافه، كرد: تنش زدايي در روابط خارجي، ايجاد فضاي اجتماعي و سياسي باز، از ضرورت هاي حركت اصلاح سياست ساختاري بود كه خود من ايجاد اين فضاي باز را به عهده گرفتم و برخوردهايي از طرف جريان هاي افراطي نيز شد. وي افزود: از ملزومات سياست تعديل، فضاسازي بود، بايد فضاي كشورآماده مي شد تا بخش خصوصي و سرمايه مردم و قدرت مديران را به كار بگيريم، در آن شرايط كسي حاضرنبود سرمايه خود را به زمين بچسباند. ايجاد آرامش و امنيت براي سرمايه يكي از كارهاي مهم ما در برنامه اول توسعه بود و در بخش اجرا نيز با توجه به موانع در مجموع موفق بوديم. وي با ارائه آمار شاخص هاي مهم اقتصادي به تشريح دستاوردهاي دو برنامه اول و دوم پرداخت و گفت: طي 8 سال توليد ناخالص درصد 6ملي افزايش داشت و اين به معني اين است كه در اين مدت 60 در صد به سرمايه كشور اضافه شده است. آقاي هاشمي رفسنجاني دستاورد ديگر اجراي سياست تعديل را حذف كسري بودجه كشور عنوان كرد و گفت: ما كسري بودجه كشور را از 50 درصد در سال به صفر رسانديم و حتي مبالغ اضافي را با اجازه مجلس در طرح هاي ديگر به كار مي انداختيم. رشد تشكيل سرمايه را كه هر سال منفي بود به درصد 11 رسانديم و نرخ بيكاري را /15 6از درصد /9 1به در صد رسانديم. هاشمي گفت: كساني كه به اسم دانشگاه حرف مي زنند كمي فكر كنند وقتي اعلام مي كنند كشور 30 ميليارد دلار مقروض است، آيا فكرنمي كنند در حالي كه تراز بارزگاني دولت طي اين دوسال منفي وبااعلام بوده، رئيس كل بانك مركزي ما الان 12 ميليارد دلار بدهي خارجي داريم اين 18 ميليارد باقي مانده از كجا پرداخت شده است.