Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781025-47036S1

Date of Document: 2000-01-15

آلودگي محيط زيست رهاورد قرن سپري شده * در سالهاي اخير رشد فزاينده جمعيت وتوسعه ناهمگون صنعت درجهانبا از بين رفتن بهترين منابع طبيعي همراه شد در آخرين قرن هزاره دوم ميلادي، به دنبال توسعه فراگير اقتصادي اجتماعي و پيشرفتهاي برق آسا در تكنولوژي، درپي آلودگي وسيع محيط زيست پوشش گياهي زمين و جنگلها كاهش يافت. منابع آب وهواي كره خاكي آلوده و لايه اوزن دستخوش تغيير زيانبارشد. در پي اين تخريبها، حوادث طبيعي ويرانگر از قبيل سيلابها، كم آبي، جابجايي زمين، نابودي خاك زراعتي و انواع بيماريها و مرگ وميرها در اقصي نقاط دنيا، تراژدي انساني غم انگيز و زجرآوري را به نمايش گذاشت تا زنگ خطري باشد براي ساكنان زمين كه عامل توسعه و خود هدف اصلي توسعه مي باشند و نيز خود عامل اصلي تمام تخريبها امروزه بوده اند يكي از مشكلات بزرگي كه جوامع بشري راتهديد مي كند، آلودگي محيط زيست وغفلت از پيامدهاي زيانبار آن در چرخه حيات ساير موجودات زنده است. در سالهاي اخير رشد فزاينده جمعيت وتوسعه ناهمگون صنعت در جهان سوم با از بين رفتن بهترين منابع طبيعي همراه شد. منابعي كه بيش از هر موجود زنده ديگري در خدمت انسان مي باشد. تخريبهاي طبيعي و آلودگي ها، به تناسب پيشرفتها، صور جديدتري يافتند، فاضلابهاي صنعتي، آلودگي شيميايي - اتمي - ميكروبي - آلودگي وسيع درياها و منابع آبي زيرزميني - آلودگي كوهستانها و در نهايت آلودگي صوتي كه يكي از مهمترين جنبه هاي آلودگي محيط زيست است و باعث افزايش بيماري ها، اختلالات عصبي و تشديد روحيه پرخاشگري و غيره شده است. سرانه منابع طبيعي و جنگلها در دنيا و از جمله ايران به حداقل ممكن رسيده مساحت بيابانها و صحراهاي خشك سير صعودي پيدا كرده است، حجم زباله ها از جمله زباله هاي صنعتي كه سرطاني براي طبيعت مي باشد رقم نجومي يافته است. مصرف سوختهاي آلاينده به شدت افزايش يافته است به طوري كه در كشور ما در سي سال گذشته به رغم اينكه جمعيت حدود برابر 4 شده است مصرف بنزين ده برابر افزايش يافته است. آمار بيماريهاي رواني و عصبي ناشي از آلودگي صوتي هزينه ملي را افزايش داده سرانه است مصرف دارو بويژه در جهان سوم از حد استاندارد فراتر رفته است. آسيبهاي ناشي از بي مهري و تجاوز بي رويه به طبيعت هر روز به گونه اي گسترش مي يابد. بهره برداري بي رويه از جنگل در شمال كشور ما خشم نهفته طبيعت آرام و مهربان را برانگيخت تا اينكه ماسوله قرباني شد و دهها ماسوله ديگر در پهنه گيتي به دنبال اين وضعيت بحراني رويكرد به حفظمحيط زيست انساني در كانون توجه انديشمندان و دوستداران طبيعت قرار گرفتند و براي دستيابي به اهداف انساني هواي پاك و طبيعت سالم و كاهش بلاياي خشن طبيعي، تشكلهاي مردمي گوناگون در اكثر جوامع انساني از جمله ايران يكي بعد از ديگري پا گرفتند. دركشورمادر دو دهه گذشته بر اساس آخرين آمار، چند تشكل مردمي حامي محيط زيست شكل گرفته اند تا به كمك نهادهاي ذيربط به حفاظت از جنگلها و طبيعت سرسبز و كاهش آلودگي ناشي از مصرف آلاينده ها از جمله سوختهاي فسيلي كمك كنند. در ديگر نقاط كشورمان ازجمله در بهبهان هم اين ضرورت توسط عده اي از دوستداران طبيعت احساس شد و به تشويق و ابتكار اداره منابع طبيعي بهبهان و حمايت اداره محيط زيست، هسته اوليه تشكل سبز شكل گرفت، تا حفاظت از تنوع زيستي، از حالت ماموريت اداري به امري انساني، ميهني و خودجوش تغيير وضعيت دهد وبا ترويج فرهنگ صحيح در مراقبت از محيط زيست، قطع درخت و تخريب محيط زيست به يك ضدارزش در فرهنگ عمومي مبدل بهبهان شود برغم قدمت تاريخي و تعداد سرانه بالاي تحصيل كرده و متخصص وبرخي ويژگيهاي بارز از جمله تقديم سرداران بنام در دفاع مقدس، به لحاظ زيست محيطي و جاذبه هاي شهري و طبيعي و سرانه فضاي سبز و مراكز تفريحي از حداقل استانداردها، برخوردار است. در كنار اين شاخصهاي منفي، سرانه موتوسيكلت اين وسيله ناامن، بسيار بالا است و با وصف اينكه همزمان علاوه بر آلودگي هوا، آلودگي صوتي گوش خراش به همراه دارد به نحوي كه شهروندان از آلودگي صوتي ناشي از موتوسيكلت بيشتر از آلودگي هوا شكوه و شكايت دارند. تاثير رواني اين كمبودها در چهره ها، روح و روان و سلامتي شهروندان كاملا به چشم مي آيد. در حالي كه گسترش فضاي سبز ضمن كاهش دي اكسيد كربن و توليد اكسيژن، شمار قابل توجهي از گازهاي مخرب و ذرات گرد و غبار معلق در هوا راجذب مي نمايد و علاوه بر كاهش فشارهاي رواني بويژه در زندگي شهري، به عنوان مانعي طبيعي در برابر انتشار آلودگي صوتي به شمار مي رود. به عقيده روانشناسان فضاهاي سبز علاوه بر تاثيرات مثبت روحي و رواني كه بر انسان دارند كه خود ناشي از تاثيرات ناخودآگاه رنگ سبز در ذهن انسان است، باعث افزايش ميزان نسبي اكسيژن و تلطيف هوا شده كه اين خصيصه خود نشاط، آرامش، شادابي و افزايش كارايي انسان را به ارمغان مي آورد. در پايان يادآوري مي گردد كه هواي سالم، آب سالم و طبيعت سرسبز حق همه انسانهاست. پس بيائيد همگي دست به دست دهيم و در يك مشاركت عمومي و مردمي با همدلي و صميميت فضاي شهرهاي كشورمان را، سالم، طبيعت مان را سرسبز و خوش منظر نمائيم. غلامحسين رنجبرها