Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781025-47033S6

Date of Document: 2000-01-15

نگراني رانندگان تهراني از روند روبه رشد جريمه هاي رانندگي گروه حوادث: شمار زيادي از شهروندان تهراني در تماس با روزنامه همشهري از وضعيت رانندگي در تهران و ثبت شماره اتومبيل خود توسط ماموران راهنمايي و رانندگي ابراز نگراني كردند. به گزارش خبرنگار ما در پي انتشار خبر ريخته شدن حجم قابل توجهي برگ جريمه در يكي از كانال هاي فاضلاب در جنوب تهران كه در همشهري چاپ شد برخي از رانندگاني كه ظرف يك ماه گذشته در آن مسير طي طريق كرده بودند در تماس با روزنامه خواهان مشخص شدن شماره اتومبيل ها شدند تا بتوانند براي پرداخت جريمه به بانك مراجعه كنند. خبرنگار ما براي اطلاع از كم و كيف تحويل نوع برگه هاي جريمه به رانندگان با يك كارشناس رسمي دادگستري كه پيش از اين نيز از نزديك راهنمايي و رانندگي را در تهران مديريت و نظارت كرده گفت وگو كرده است. وي به خبرنگار همشهري گفت: صدور برگ جريمه براساس قانون يا بايد تسليمي باشد و در اختيار راننده قرار گيرد، يا اينكه به خودرويي كه در مكان توقف ممنوع ايستاده الصاق شود و شق سوم آن زماني است كه راننده از پذيرش قبض جريمه خودداري مي كند و افسر راهنمايي و رانندگي نوع تحويل را دو برگي قيد مي كند. در غير اين موارد هر قبض جريمه اي صادر شود و مراحل يادشده براي آن طي نشود غير قانوني و در مراجع قضايي قابل پيگيري است. كارشناس رسمي دادگستري با اشاره به اينكه قبض جريمه الصاقي نبايد بر اثر مرور زمان افزايش پيدا كند گفت: وقتي افسري قبض جريمه را بر روي يك ماشين الصاق مي كند چون اين احتمال وجود دارد كه فردي اين برگه را بر مي دارد و يا باد آن را مي برد نبايد تعرفه جريمه بر اثر گذشت زمان افزايش پيدا كند و اگر اين اتفاق بيفتد و راننده ادعا كند كه برگ جريمه بدست او نرسيده است دادگاه بايد همان رقم اوليه جريمه را براي خودرو لحاظ كند شايان ذكر است در ماده يك قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي آمده است: در مورد وسيله نقليه اي كه در محل غير مجاز متوقف شده باشد در صورت عدم حضور متخلف ماموران مي توانند قبض جريمه را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و زمان و مكان وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خودرو به وسيله نقليه الصاق كنند و در تبصره 2 از ماده يك همين قانون آمده است: چنانچه دادگاه ضمن رسيدگي گزارش مامور مربوطه را خلاف تشخيص دهد بايد مراتب را براي تعقيب مامور به شهرباني كل و يا ژاندارمري كل كشور اعلام كند.