Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781016-46964S6

Date of Document: 2000-01-06

خدمات مراكز خريد و فروش خودرو عيد فطر جريان دارد مراكز همگاني خريدوفروش خودرو وابسته به شهرداري تهران خدمات كارشناسي، قيمت گذاري و تطبيق اصالت خودرو را پس از برپايي فريضه نمازعيد فطر در مراكز چهار گانه پي مي گيرند. شهروندان براي بهره مندي از اين خدمات مي توانند به مراكز شماره يك (بيهقي ) دو (شهيد رجايي ) سه (انتهاي پيروزي ) و مركز شماره پنج ( پونك ) مراجعه كنند.