Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44851S3

Date of Document: 1999-06-06

كتابخانه معارف احياي حكمت مشتمل بر طبيعيات و الهيات عليقلي بن /قرچغاي خان تصحيح و تحقيق: فاطمه /فنا با مقدمه دكتر غلامحسين ابراهيمي /ديناني دفتر نشر ميراث مكتوب و احياء /كتاب چاپ /اول 1377 قطع /وزيري جلد زركوب با /روكش 2 /جلد 5500 تومان عليقلي بن قرچغاي خان از حكماي قرن يازدهم هجري و از شاگردان حكيم ملارجبعلي تبريزي بوده است، وي در خصوص مسائل مهم فلسفي از قبيل وجود ذهني، اصالت وجود يا ماهيت، حدوث و نيز مسئله معاد جسماني نظرات بديعي ابراز و ارائه كرده است. كتاب حاضر از امهات آثار فلسفي وي به شمار مي رود كه شامل يك دوره كامل از مباحث حكمت طبيعي و الهي است. موءلف در اين كتاب ضمن نقد و بررسي آراي حكماي متقدم و متاخر و بهره مندي از آيات و روايات ائمه معصومين - عليهم السلام - به تامل و اظهارنظر در آن مباحث پرداخته است. حلاج (از مجموعه تصوف و عرفان ) هربرت و. /ميسن مترجم: دكتر مجدالدين /كيواني ناشر: نشر مركز چاپ /اول 1378 قيمت 120 650 تومان صفحه از مجموعه تصوف و عرفان تاكنون كتابهاي خواجه عبدالله انصاري روزبهان، بقلي سهروردي، و مكتب اشراق و... منتشر شده است اما حلاج، عارف نامداري كه از او گشت سر دار بلند در زمان خود در سراسر جهان اسلام شخصيتي مطرح و بحث انگيز بود و پس از آن نيز كه به اتهام بدعت گذاري در دين مقتول شد آن قدر واقعيت و افسانه پيرامون او و انديشه هاي او درهم آميخت كه هنوز جاي اين پرسش هست كه او كه بود، چه مي گفت و چه مي خواست. نويسنده اين كتاب، كه سي سال تحقيق و تتبع در آثار و شخصيت حلاج او را به مقام صاحب نظري مرجع در اين زمينه رسانده، در اين اثر تحقيقي و تحليلي ابعاد شخصيت حلاج، و اوضاع ديني و سياسي و اجتماعي عصر او را به دقت بررسي كرده و استنتاجهايي مستند و معتبر درباره رگه هاي اعتقادي حلاج، انگيزه ها و آرمانهاي روحاني و اجتماعي او، عوامل صف آرايي قشرهاي مختلف جامعه در كنار و در مقابل او، و بالاخره شهادت اين عارف شوريده به سر، دست مي دهد. طيف خواننده: علاقه مندان و پژوهندگان تاريخ تصوف و عرفان و فلسفه اسلامي، دانشجويان ادبيات والهيات. اسطوره ك. ك. /روتون ترجمه: ابوالقاسم /اسماعيل پور ناشر: نشر مركز چاپ /اول 1378 قيمت 130 680 تومان صفحه اسطوره از مجموعه مكتبها و سبكها است كه تاكنون 10 عنوان آن منتشر روال شده است انتشار اين كتابها كه همگي به صورت ترجمه است، سفارش ناشر به مترجمي كه در آن زمينه خاص داراي تاليف و يا تخصص و تجربه فراواني است مي باشد. اسطوره نيز از سوي اسماعيل پور ترجمه شده كه تاكنون آثار متعددي را در اين زمينه به نگارش درآورده است. در بخش نخست كتاب، برخي از مهمترين نظريه هاي مربوط به سرشت و خاستگاه اسطوره از ديد تاريخي بررسي و با اشاره به متنهاي ادبي - ديني گوناگون، ربط اين نظريه ها با ادبيات نشان داده مي شود. ديدگاههاي گذشته كه اسطوره را از مقوله تاريخ، علم، فلسفه اخلاقي، يا بازي زباني مي شمردند و نيز نظريه هاي تازه تر كه آن را گونه اي فرافكني رواني، يا شاخه اي از آيينها و مناسك دانسته اند مطرح و تحليل شده اند. در بخش دوم نويسنده نشان مي دهد اگر اسطوره مرده ريگي براي هنرها و ادبيات تلقي نشود و همچون عصر روشنگري با پيشرفت علوم طبيعي، بدان بي اعتنايي شود، چه پديده اي رخ مي دهد و از اين رو به ارزيابي بهره برداريهاي نويسندگان گوناگون از اسطوره و نيز مساله احياي اسطوره هاي كهن يا خلق اسطوره هاي نوپرداخته است. در بخش سوم برخورد منتقدان با كاربرد اسطوره در ادبيات بررسي مي شود. دين و ظهور سرمايه داري ر. ه -. /تاوني ترجمه: احمد /خزاعي ناشر: نشر مركز، چاپ اول /اسفند 1377 قيمت 362 1750 تومان صفحه درباره نسبت انديشه و اعتقاد ديني با تحول و پيشرفت اقتصادي، تحليل ماكس وبر در اخلاق پروتستاني و روحيه سرمايه داري شهره خاص و عام است. كتاب حاضر، كه انديشه و ديدگاه ديني درباره مسايل اجتماعي و اقتصادي را از اواخر قرون وسطي تا سده هجدهم بررسي و تحليل كرده، به نوعي كامل كننده كاروبر است. پس از گزارشي از نظريه هاي اخلاق اجتماعي و اقتصادي در قرون وسطي و تاثير تحولهاي عصر رنسانس بر آموزه هاي سنتي، زمينه هاي اجتماعي آموزه ها و اقدامهاي لوتر و كالون و اصحاب كليساي انگليس و ديدگاههاي اقتصادي آنان بررسي شده، و رابطه جنبش پاكديني ( پوريتانيسم ) با سرمايه داري نمايانده مي شود. با توجهي پيوسته به واقعيتهاي علمي تاريخ، مواضع دين در برابر پديده هايي چون احتكار و سفته بازي، مسايل ارضي، تحولات قيمت، گسترش تجارت خارجي و بازارهاي پولي شرح و تفسير مي شود و به ويژه درباره منع ربا و شرايط اجتماعي مسبب آن به تفصيل گفتگو شده است. هرمنوتيك مدرن (گزينه جستارها ) نيچه، هيدگر، گادامر، ريكور، فوكو، اكو، درايفوس و... / مترجمان: بابك احمدي، مهران مهاجر، محمد /نبوي ناشر: نشر مركز چاپ /اول 1377 قيمت 414 1750 تومان صفحه هرمنوتيك مدرن برگردان دوازده نوشته از ده انديشگر و فيلسوف است، تا راهنماي شناخت موقعيت كنوني آيين فلسفي هرمنوتيك مدرن باشد. كتاب به چهار بخش تقسيم شده است. بخش نخستين نمايانگر مسائل كلي هرمنوتيك مدرن است. اين بخش با گزيده اي از نوشته هاي فريدريش نيچه درباره تاويل آغاز مي شود. نيچه، به درستي، آغازگر هرمنوتيك مدرن شناخته شده، و برداشت هايش از جهان، نيرو، خواست، حقيقت و نسبت آنها با زبان و تاويل راهگشايند. متن دوم، نوشته اي است از دوره دوم كارهاي مارتين هيدگر كه خبر از ديدگاهي هستي شناسانه در مورد انديشيدن و باشيدن و ساختن مي دهد. آراء هيدگر در باب تاويل، شناخت و نيروي فاهمه، چنان كه در دوره نخست آثارش، يعني در هستي و زمان آمده، در بخش چهارم كتاب حاضر مورد بحث سه پژوهشگر انديشه و آثار او قرار گرفته است. متن سوم، جستاري از هانس گئورگ گادامر، در عين حال كه نمايانگر جنبه كلي هرمنوتيك مدرن است، مي تواند سرآغاز فهم برداشت خاص خود اين متفكر از تاويل نيز باشد. تاريخ معاصر ايران فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران / موءسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران / سال دوم شماره هشتم زمستان 1377 تاريخ معاصر ايران در اين شماره، به صورت پربار به انعكاس اسناد و تحليلهايي درباره انقلاب اسلامي ايران پرداخته در است اين اسناد، آخرين تلاشهاي حاكميت پهلوي منعكس شده و از جمله طرح ارتش شاهنشاهي براي رويارويي با اغتشاش و تامين امنيت در روزهاي اوج انقلاب اسلامي، با توجه به اظهارات ارتشبد فريدون جم به چاپ رسيده است. ساير مطالب اين شماره، همراه با اسناد تصويري، كتابشناسي و گزارشها و اخبار مربوط به تاريخ معاصر ايران عبارت است از: سازمان برنامه شهرداري تهران و عملكرد نخبگان دوره پهلوي دوم - خانهاي بختياري دولت ايران و انگليس ( )- 19151846 استراتژي سرزمينهاي سوخته با اعمال نفوذ بريتانيا در عزل و نصب مقامات - چارچوبهاي اساسي در آموزش فلسفه مدرن تاريخ - آشفته نويسي در تاريخنگاري فراماسونري ايران و...