Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44844S1

Date of Document: 1999-06-06

دختران تحصيل كرده تغيير زندگي براي نسل هاي آينده * در مقايسه با پسران، نه تنها دختران كمتري به مدرسه مي روند بلكه تعداد بيشتري از دختران حذف شده، مردود شده و يا درس را نيمه كاره رها مي كنند چرا دختران را آموزش؟ مي دهيد زيرا اين حق انساني آنها است و زيرا زنان تحصيل كرده كمتر استثمار مي شوند و ستم مي بينند و بيشتر در روند سياسي كشور شركت مي كنند. همچنين، آنها خانواده كوچكتر و سالم تري داشته و فرزنداني با آموزش بهتر تربيت مي كنند. در بسياري از دهكده هاي ايالت بيهار هندوستان، زني كه خواندن و نوشتن نداند وجود ندارد. در 6 ايالت ديگر هندوستان برنامه ماهيلا تتمكيا emahila Programm) (Samakhya زنان را بسيج كرده و به آنان مهارت هايي را مي آموزد كه در روند تصميم گيري هاي خانوادگي آنان در جهت بهبود شرايط زندگي مفيد است. از سال 1992 تاكنون دهكده 5000 تحت پوشش قرار گرفته اند. بديهي است زناني كه از طريق اين برنامه آموزش ديده اند، مي خواهند كه كودكانشان، بخصوص دخترانشان تحصيل كنند. همانند هندوستان، سنت هاي قديمي در مناطق روستايي مصر، يعني مناطقي كه بيش از نيم ميليون دختر 6 تا 10 ساله مدرسه نرفته اند، دگرگون شده است. با حمايت دولت، انجمن هاي محلي مسئوليت مدارس را به عهده گرفته اند. آنها زنان جوان محلي را براي آموزگاري آموزش مي دهند و دانش آموزاني را %كه 80 آنان را دختران تشكيل مي دهند به مدرسه فرا مي خوانند و برنامه تحصيلي منسجم و قابل انعطافي را بوجود آورده اند كه اكنون به عنوان يك الگو براي مدارس رسمي مورد قبول واقع شده است. در بوركينا فاسو %تنها 9 از زنان بالاي 15 سال باسوادند و %فقط 24 از دختران در مدرسه ثبت نام كرده اند. اما مادران بوركينا فاسويي از پذيرفتن اين مسئله كه بي سوادي يك امر اجتنابناپذير است، خودداري كرده اند. آنان به منظور بيان وضعيت دختران و شرايط آموزشي آنها، انجمني را تشكيل داده اند كه آن را (مادران 23 دانش آموز ) نام نهادند و در نتيجه تلاش اين انجمن از سال 1992 به بعد تعداد دختران دانش آموز افزايش پيدا كرده است. از زمان آغاز چنين ابتكاراتي كه از طرف برنامه جهاني آموزش دختران يونيسف حمايت مي شود، جهان درحال خاتمه بخشيدن به مشكل نگران كننده آموزش دختران مي باشدسال 500 پس از آن كه آموزش در اعلاميه جهاني حقوق بشر Universal) (Right Human of Declaration به عنوان يك حق مسلم انساني اعلام شد و يك دهه پس از آن كه اين حق مسلم در پيمان نامه حقوق كودك (child of Right the on convention) براي كليه كودكان به ثبت رسيد و نيز تقريبا 10 سال بعد از تاييد آموزش دختران به عنوان (اولويت اصلي و فوري ) در كنفرانس جهاني آموزش همگاني شهر جاميتن تايلند، هنوز در سراسر دنيا، دختران نمي توانند به اندازه پسران تحصيل كنند و از 130 ميليون كودك 6 تا 11 ساله محروم از تحصيل دنيا، دوسوم آنها دختر هستند. دختران و زناني كه از آموزش بي بهره مانده اند، وابستگي منفي پيدا مي كنند و بدون زنان آموزش ديده، كشورها در امر توسعه اقتصادي دچار موانع ناخواسته اي مي شوند. مطالعات متعدد ثابت كرده است كه موقعيت تحصيلي زنان و همه شاخص هاي اجتماعي با هم بستگي دارند. در سال 1992 لارنس. اچ. سامرز (Summers.H.Lawrence) نايب رئيس و رئيس اقتصادي بانك جهاني در سخنراني خود چنين استدلال كرد: سرمايه گذاري براي آموزش دختران، بهترين سرمايه گذاري ممكن و سودمند در دنياي پيشرفته امروزي است كه بيشترين سود را دارا است. در اين زمينه، كشورهاي صحراي جنوبي آفريقا، آسياي جنوبي و خاورميانه و شمال آفريقا و زنان و دختران اين كشورها، به اين نتيجه رسيده اند كه در هر يك از اين مناطق، كمتر %از 50 از كل زنان قادر به خواندن و نوشتن هستند. خط مشي يونيسف اين است كه تعداد بيشتري از دختران براي آموزش به دبستان رفته و با استفاده از روش مشاركت، مدت زمان طولاني تري را در دبستان بمانند. درجهت رسيدن به اين خط مشي، موضوع اصلي درباره نحوه زندگي دانش آموزان است ودانش آموزان تشويق مي شوند كه به جاي گوش دادن منفعلانه، در فعاليت هاي كلاس مشاركت داشته باشند. از آنجاييكه اين خط مشي براي همه كودكان، چه دختر و چه پسر، به طور يكسان مفيد بوده، بهبود شرايط آموزشي دختران، روشي است كه دستيابي به اهداف تعيين شده در كنفرانس جاميتن يعني (آموزش براي همه ) را ميسر پس مي سازد از كشورهاي كانادا و نروژ برنامه آموزشي در 52 كشور از جمله كشورهاي صحراي جنوبي آفريقا، جنوب آسيا، خاورميانه و آفريقاي شمالي در شرف آغاز است. خط مشي فوق براساس نيازهاي هر كشوري تغيير مي كند. در آسيا يونيسف از پروژه آموزش بيهار هندوستان كه تاكيد بر صاحب اختيار و قدرت كردن زنان دارد، حمايت مي كند. در آفريقا يونيسف از برنامه آموزشي دختران (ACEI) كه هدف اصلي آن تامين مدارس ابتدايي براي دختران است، حمايت در مي كند مصر يكي از 9 كشور مورد نظر يونيسف و مركز اجراي برنامه آموزشي براي همه، دختران نه تنها خود به مدارس مي روند، بلكه مادرانشان را تشويق مي كنند كه در كلاس هاي آموزش بزرگسالان شركت كنند. اثر اين برنامه بسيار عميق بود. يك مادر مصري به گروه ارزيابي بازديد كننده چنين گفت كه از اين پس نمي توانند او را با گاوميش هاي مزرعه مقايسه كنند، زيرا براي او يادگيري به اين مفهوم است كه او انسانيت كامل خود را بدست آورده است. منبع: يونيسف ترجمه: معصومه پيروزبخت