Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44804S3

Date of Document: 1999-06-01

مزاحمان تلفني، زنداني مي شوند * هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكبين به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهند شد * سال 73 تعداد 14 هزار مزاحم تلفني در تهران شناسايي شدند. اين رقم در سالهاي 74 و 75 به ترتيب به 44 هزار و هزار 51 شماره رسيد كه در مقايسه با تلفن هاي مشغول به كار هر سال افزايش بيشتري داشته است - اصلا به قيافه من مي آيد مزاحم تلفني باشم. - اگر شوهرم متوجه شود كه چرا تلفن ما قطع شده مرا طلاق مي دهدو زندگي ما از هم مي پاشد. - در روز... ساعت..... كسي در منزل نبوده كه ايجاد مزاحمت كند. - من كه از داشتن مزاحم شاكي هستم چه طور مي توانم مزاحم كسي شوم و... اينها گوشه اي از سخنان مراجعين به واحد رسيدگي به مزاحمت هاي تلفني است كه گاه با پرخاش و زماني با التماس به زبان مراجعين جاري مي شود. با اينكه ده روز قبل از قطع تلفن; براي مشتركيني كه تلفن آنان به دليل ايجاد مزاحمت، در مرحله نخست قطع مي شود اطلاعيه كتبي ارسال مي گردد، ولي اغلب آنان نسبت به اين مسئله عكس العملي نشان نمي دهند و تا رسيدن روز موعود (روز قطع تلفن ) صبر مي كنند و درست از صبح روز بعد از قطع تلفن است كه يكباره به واحد رسيدگي به مزاحمت هاي تلفني مستقر در دفتر بازرسي شركت مخابرات استان تهران هجوم مي آورند. كاركنان اين واحد ناگهان با انبوه جمعيت مراجعه كنندگاني روبه رو مي شوند كه هريك دلايل خاصي را براي اثبات بي گناهي خويش بيان مي كنند و هنوز باور نكرده اند كه امكان شناسايي هر تماس گيرنده در شبكه ارتباطي وجود دارد، اما پس از مشاهده مدارك و مستندات موجود در دفتر بازرسي و توضيح اينكه در تلفن هاي ديجيتال طي زماني كه تحت كنترل هستند، به طور خودكار شماره تلفن تماس گيرنده ثبت مي شود، به تدريج قانع مي شوند و مي پذيرند كه در اين شناسايي خطايي صورت نگرفته، آنگاه است كه تعهد لازم را مي سپارند تا پس از طي زمان مقرر بعد از قطع تلفن و انجام ساير مراحل قانوني بتوانند مجددا از تلفن استفاده كنند. در سال 76 تلفن 32 هزار مشترك تلفن در تهران به دليل ايجاد مزاحمت در مرحله اول قطع شد ولي در مرحله دوم اين رقم به حدود 4 هزار مشترك رسيد يعني نزديك به 28 هزار شماره كاهش يافت. شايد آگاه شدن مشترك از قوانين موجود در اين زمينه و باور آنان نسبت به اينكه مزاحمت نيز يك بزه محسوب شده و همچون ساير جرايم اجتماعي با آن برخورد قانوني مي شود را بتوان از جمله دلايل اين كاهش دانست. از ميان 4 هزار مشتركي كه در مرحله دوم اقدام به ايجاد مزاحمت نمودند نيز تنها تلفن 133 مشترك به دليل ايجاد مزاحمت در مرحله سوم قطع شد تا پس از رسيدگي به پرونده هاي آنان در كميسيوني كه به همين منظور تشكيل مي شود تكليف اشتراكشان مشخص شود. در اين كميسيون بعد از بررسي دقيق هريك از پرونده هاي مطرح شده براي تلفن 102 مشترك براي هميشه دستور سلب امتياز صادر شد و پس از جمع آوري منصوبات تلفن وديعه مربوط به مشتركين فوق بعد از تسويه حساب به آنان مسترد شد. قانون تبصره 2 ماده 14 تاسيس شركت مخابرات درباره مزاحمان تلفني مي گويد: هركس وسيله مخابراتي در اختيار خود را، وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد، يا با عمد و سوءنيت ارتباط ديگري را مختل كند براي بار اول پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوط خواهد بود. براي بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع شده و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينه هاي مربوط خواهد بود. و براي بار سوم، اين شركت ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود. مدت 12 سال است كه شركت مخابرات به همين شيوه با مزاحمان تلفني برخورد كرده است ولي آمارهاي موجود بيانگر اين حقيقت بوده كه معضل مزاحمان تلفني روبه افزايش است و اين معضل براي مخابرات بيش از همه، مزاحمت آفريده است. در مناطق هفتگانه تلفن شهر تهران تنها در سال 76 تلفن هزار 67 مشترك به دليل ايجاد مزاحمت شناسايي و يا قطع شد و 1300 مشترك نيز شكايت خود را به نيروهاي قضايي و انتظامي تسليم كردند و مخابرات نيز تنها براي پاسخگويي به اين دو مرجع 5 هزار گزارش و پاسخ ارسال نمود. هر بار شناسايي مزاحم، كنترل تلفن، ارسال اخطار و اطلاعيه كتبي براي مشترك و مركز تلفن، گرفتن تعهدات لازم، پاسخگويي به مراجعين و نيروهاي انتظامي و قضايي و قطع و وصل تلفن، رسيدگي به موارد مطرح شده در كميسيون و.. وقت، انرژي و سرمايه هاي بسياري را كه مي تواند در راه توسعه و سازندگي به كار گرفته شود، در اختيار مي گيرد. اكنون ديگر نمي توان مزاحمت هاي تلفني را تنها يك معضل براي مخابرات و خانواده هايي كه درگير آن هستند محسوب كرد. بلكه بايد با تعمق بيشتري به موضوع مزاحمت هاي تلفني نگريسته و پرداخته شود، زيرا اين معضل نيز يك ناهنجاري اجتماعي است كه به نهادهاي اجتماعي و سياست گذاران و برنامه ريزان كشور مرتبط مي شود و مشكلي است كه تبعات آن دامنگير مشتركين بسياري مي شود و عواقب زيانبار آن چون سوءظن و بدبيني، فشارهاي عصبي و عدم اعتماد، در بسياري از موارد منجر به درگيري و زد و خورد، طلاق و حتي سكته هاي قلبي شده است. بررسي آمار مزاحمان تلفني طي سالهاي گذشته نشانگر افزايش اين ناهنجاري است. سال 73 تعداد 14 هزار مزاحم تلفني در تهران شناسايي شدند. اين رقم در سالهاي 74 و 75 به ترتيب به 44 هزار و 51 هزار شماره رسيد كه در مقايسه با تلفن هاي مشغول به كار هر سال افزايش بيشتري داشته است. ضريب افزايش رشد مزاحمان تلفني از سال 73 تا سال 76 نزديك 378 درصد افزايش يافته است كه علل اين افزايش بايد مورد توجه و تحقيق قرار گيرد. از سوي ديگر بررسي آمارهاي موجود مزاحمان تلفني شناسايي شده نشان داده كه در مراكز تلفني كه تازه تاسيس هستند و مشتركين براي نخستين بار به جمع استفاده كنندگان از تلفن مي پيوندند در سال نخست، دامنه مزاحمت تلفني روبه افزايش مي نهد ولي پس از گذشت يكسال اين رقم كاهش يافته و به وضعيت معمولي مي رسد. مقايسه آمار تلفن هاي مشغول به كار سال 76 در شهر تهران و تعداد مزاحمت هاي تلفني در اين سال نشان داد كه از هر 25 مشترك اين شهر يك نفر از داشتن مزاحمت تلفني به ستوه آمده و شكايت خود را تسليم مركز تلفن يا بازرسي مخابرات نموده است در حالي كه در سال 72 از هر 58 مشترك تلفن يك نفر اقدام به تسليم شكايت به خاطر داشتن مزاحم تلفني نموده همچنين بود نتايج تحقيقات به عمل آمده با استناد به آمارهاي تهيه شده در مخابرات استان ها نشان داد كه در فصل تابستان تعداد مزاحمت هاي تلفني به اوج خود مي رسد و استان هاي محروم تر از امكانات ورزشي، فرهنگي و.. و مناطق محروم تر شهرها، بيشتربا اين مشكل درگيرند. مهمترين مشخصه فصل تابستان تعطيلي مدارس و دانشگاه هاست. سپاهي پرانرژي فارغ از تحصيل و كاري كه 9 تا 10 ماه به آن اشتغال داشته اكنون به جمع خانواده مي پيوندد و در بسياري موارد بدون برنامه هاي مشخص و با داشتن مشكلات اقتصادي و ناكام از دست يافتن به آرزوها، رفاه و تفريح، سرخورده مي ماند و گاه در شرايطي كه فراهم شده به سوي كجروي كشيده مي شود كه مزاحمت تلفني نيز از جمله آنهاست. اكنون كشور ما دومين كشور جهان از نظر داشتن نيروي جوان است درصد 400 از جمعيت كشور را افراد بين 15 تا 25 سال تشكيل مي دهند كه نيازهاي بسياري دارند. نياز به اشتغال، امنيت اقتصادي و اجتماعي، تامين معيشت و آتيه، تفريح سالم، ورزش و... داشتن برنامه هاي متنوع و كم هزينه براي اوقات فراغت اما آيا اين نيازها در سطح وسيع مورد توجه قرار مي گيرد و سرمايه هايي كه براي درمان ناشي از مشكلات آنان صرف مي شود به امر پيشگيري اختصاص؟ مي يابد اوقات فراغت در جهان امروز موجب گشايش باب جديدي در جامعه شناسي تحت عنوان جامعه شناسي فراغت شده كه جا دارد با سرمايه گذاري به منظور تحقيق و برنامه ريزي براي اين ايام و اهميت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي با توجه بيشتري به آن پرداخته شود. زيرا گذراندن اوقات فراغت افراد يك جامعه معرف ويژگي هاي فرهنگ آن جامعه است كه اين ايام براي جوان و نوجوان از اهميتي مضاعف برخوردار مي شود. با شناخت نحوه گذران اوقات فراغت اين قشر مي توان نشانه هاي حاكم بر فرهنگ آنان را شناسايي كرد. تاگور شاعر متفكر هندي و برنده جايزه نوبل معتقد است: تمدن هاي بشري سرمايه هاي جاوداني است كه از كاشت و برداشت صحيح اوقات فراغت متجلي شده است. انسان امروز، نيازمند يافتن هم صحبت گسترش شهرنشيني و زندگي صنعتي موجب كم رنگ شدن روابط عاطفي نيز شده است. هرچند كه چهره ظاهري زندگي تغيير يافته و روابط دگرگون شده اند اما نيازهاي روحي انسان ها تغيير نيافته و همان است كه نسل هاي پيشين نيز داشته اند، نياز به داشتن هم صحبت و همزبان، كسي كه سخنش را بشنود و به احساساتش پاسخ اما دهد حاكميت نظام كار بر زندگي انسان در جامعه امروز موجب بي روح شدن و ابزار شدن انسان ها شده است و آنان را به فقر عاطفي كشانده و شايد به همين دليل است كه انسان امروز بعد از فراغت از كار از هر فرصتي براي باز يافتن خود و تجلي بعدي معنوي و نيازهاي عاطفي خويش استفاده مي كند. امروزه روابط خانوادگي و انساني، دگرگون شده اند و نقش گذشته خويش رااز دست داده اند. به همين دليل است كه در بسياري از كشورهاي صنعتي و كليساها و برخي از مراكز دولتي شماره تلفن هايي را در اختيار مردم مي گذارند تا از آن طريق با شهروندان ارتباط نزديكتري برقرار كنند و مردم آموخته اند كه در مواقعي كه مشكلي دارند از اين شماره ها كمك بگيرند. صداي مشاور در تهران نيز تلفن هايي با نام صداي مشاور زيرنظر سازمان بهزيستي از سال 72 آغاز به كار كرد. كه به سرعت با استقبال مردم، به خصوص جوانان روبرو گشت. اين امر سبب شد كه سازمان بهزيستي در همه استان هاي كشور اقدام به ايجاد چنين مراكزي نمايد. اما انتظار طولاني متقاضيان تهراني در پشت خطوط تلفن براي برقراري ارتباط بسياري از آنها را از گرفتن ارتباط با اين شماره ها نااميد كرد. اكنون اين صدا از طريق 10 خط ارتباطي با عنوان صداي مشاور خانواده (تلفن ) 6402230 از ساعت 8 صبح تا 12 شب پاسخگوي مشكلات 12 ميليون شهروند تهراني است. كه با توجه به تقاضاي بسيار مردم قصد دارد تعداد تلفن ها را به 30 شماره 3 رقمي افزايش دهد و نام خط بحران را براي آن برگزيده و معتقد است كه در زماني كه افراددچار سردرگمي يا فشارهاي روحي و بحران هستند بعد از تماس با اين شماره ها و صحبت با مشاوران تلفني مي توانند فشارهايي را كه با آن روبه رو هستند كاهش دهند و از راههاي صحيح براي رفع مشكل خويش اقدام كنند. مسئله مهم اين است كه متقاضي بتواند در زماني كه نياز داردبه سهولت با اين مركز تماس بگيرد تا از طريق تعديل احساسات در لحظاتي خاص دست به خطايي نزند و به اين وسيله از بسياري آسيبها و ناهنجاري ها پيشگيري شود. شايد فعال شدن اين خطوط و معرفي تلفن هاي آن به مردم و جوانان، بتواند در كاهش مزاحمت هاي تلفني نيز سهمي داشته باشد. نقش آموزش و پرورش و خانواده آموزش و پرورش مي تواند با بازنگري در بخش هايي از كتابهاي درسي، نوجوانان و جوانان را با حقوق ساير شهروندان آشنا سازد كه قوانين مرتبط با مزاحمت ها و آشنا ساختن نوجوانان با مشكلات ناشي از مزاحمت هاي تلفني مي تواند از آن جمله باشد. همچنين خانواده ها از طريق مراقبت و كنترل بيشتر تلفن ها و آموزش صحيح براي استفاده از اين وسيله، به كودكان خوداز همان ابتدا مي توانند نقش عمده اي در كاهش اين معضل داشته باشند و براي ايام فراغت فرزندان خويش نيز در حدامكان برنامه ريزي كرده و به اجراي آن نظارت كنند. مجازات حبس براي مزاحمان تلفني مشكلات ناشي از مزاحمت هاي تلفني براي مردم و مراجعه آنان به مراجع قانوني، قانونگذاران را ناچار ساخت تا مقررات لايحه قانوني مجازات اسلامي بخش تعزيرات را كه در سال 75 به تصويب رسيد به اجرا بگذارند به موجب اين قانون: هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكبين به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهند شد. چگونگي شناسايي مزاحم بازرسي مخابرات و مراكز تلفن در نواحي مختلف شهر، براي رسيدگي به مشكلات مشتركيني كه از داشتن مزاحم تلفني در رنج هستند پاسخگو مي باشند، اين دسته از مشتركين مي توانند با تسليم شكايت كتبي، تلفن خودرا تحت كنترل مركز تلفن قرار دهند. اكنون در تهران نزديك به 2 ميليون و 241 هزار شماره تلفن مشغول به كار است كه از اين تعداد قريب به 2 ميليون شماره ديجيتال شده اند و تعداد اندكي از تلفن ها كه هنوز الكترومكانيك ( EMD) و الكترونيك (EAX) هستند نيز به تدريج با توسعه هايي كه انجام خواهد شد به ديجيتال تبديل مي شوند. امروزه در تلفن هاي ديجيتال امكان بروز خطا براي شناسايي مزاحمان تقريبا به صفر رسيده است. در سيستم هاي قديمي موضوع مزاحمت به طور جداگانه در نظر گرفته مي شد و مدارات لازم در آنها با روش هاي خاصي تعبيه مي گرديد ولي تغيير فن آوري، توسعه و نوسازي شبكه هاي ارتباطي به تدريج اين سيستم ها را نيز از شبكه ارتباطي خارج مي كند و در آينده نزديك همه سيستم ها كامپيوتري و ديجيتال خواهند شد. در تلفن هاي كامپيوتري و ديجيتالي با زدن ضربه به روي قلاب تلفني كه تحت كنترل مركز است مشخصات مزاحم شونده بدون دخالت فرد ثبت مي شود و در آن واحد بدون هيچ محدوديتي هر تعداد مزاحمت تلفني ثبت و شناسايي مي شود. بعد از سه با رشناسايي مزاحم، اقدامات بعدي از طريق مركز تلفن به منظور اعلام شماره مزاحم شونده به بازرسي مخابرات به عمل مي آيد و از اين پس بازرسي وارد عمل مي شود تا از طريق ارسال اطلاعيه براي مزاحم شونده وي را مطلع ساخته و اقدامات بعدي را انجام دهد. * شمس الملوك ربيعي