Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780309-44787S2

Date of Document: 1999-05-30

ديدار اعضاي ستاد برگزاري دهمين سالگرد با رهبر معظم انقلاب امام خميني (ره ) تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاباسلامي در ديدار اعضاي ستاد برگزاري دهمين سالگرد ارتحال امام خميني ( ره ) از تلاش در جهت معرفي خصوصيات ممتاز واستثنايي امام و گراميداشت ياد و نام ايشان به عنوان يك مساله اصولي واساسي انقلاب و خدمتي بزرگ و باارزش يادكردند و امام بزرگوار را براي ملت ايران نماد، سمبل، رمز و مظهر ارزشهادانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار با تاكيد براهميت تجليل از شخصيت كم نظير امام خميني ( ره ) فرمودند: امام از نمونه هاي نادري است كه درزندگي ملت ايران حالت نمادين و افسانه گونه اي پيدا كرد و از ديدگاههاي مختلف اسلامي، تاريخي، فرهنگي و سياسي مي توان گفت كه امام مظهر همه اين ارزشهاي مهم در نزد ملت ايران و مسلمانان جهان است. حضرت آيت الله خامنه اي باتبيين مفهوم تقوا و انعكاس روش آن دررفتار، گفتار، حركات و احساسات امام فرموده اند: تقوا دراسلام به معناي مراقبت دائمي انسان از خود، انگيزه ها ومسيري است كه براي حركت خودانتخاب كرده است و اين مراقبت مستلزم نوعي هوشياري خود يابي، پرهيز وبرحذر بودن است، بنابراين تقوا در عمل شخصي و هدايت جامعه بسيار مهم وتاثيرگذار است و به همين سبب يك ارزش مسلم محسوب مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي باتاكيد برنقش تعيين كننده تقوا در عرصه هاي گوناگون زندگي فرمودند: تقوا يك ارزش اسلامي به معناي مطلق آن است و براي رسيدن به پيروزي در ميدانهاي مختلف، تامين عزت اسلامي وكسب رضايت خداوندنيازمند تقوا هستيم و از هنگامي كه امام بزرگوار در واقعيت هاي جامعه مامطرح شد تقوا به مفهوم مراقبت از خود براساس معيارهاي دين در تمامي شئون زندگي ايشان واضح بود. مقام معظم رهبري در تبيين ارزشهاي سياسي و تاريخي امام خميني (ره ) فرمودند: امام به اسلام وانقلاب، احساس اعتزاز مي كرد و باهمين احساس بودكه ايران و اين ملت بزرگ را در دنيا عزيز و سربلند امام كرد هرگز دربرابر عزت هاي مادي احساس كمبود نكرد و با تكيه برالطاف الهي، آثاربزرگي را از خود درتاريخ ايران و جهان برجاي گذاشت. حضرت آيت الله خامنه اي مخالفت دشمنان ملت ايران را با ميراث معنوي امام بزرگوار خاطر نشان كردند و فرمودند: همه قرائن و شواهد نشان مي دهدكه دستگاههاي اداره كننده نظم جهاني و دستهاي پنهان و موثر در سياستهاي بين المللي، يعني اداره كنندگان كمپاني هاي اقتصادي، خبري و تبليغاتي دنيا، براي ايران و اين منطقه نقشه ها و طرحهاي وسيعي داشتند، اما امام بزرگوار به پشتوانه ملت ايران، نظام اسلامي را بنا نهاد و آنها را ازتمامي نقشه هاي بلند مدت و ميان مدتي كه در ايران و اين منطقه دنبال مي كردند، محروم ساخت. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد برنهادينه شدن خصوصيات و امتيازات شخصيتي امام خميني ( ره ) در پيكره نظام اسلامي فرمودند: آنچه در ايران بعنوان نظام اسلامي شكل گرفته است، eشجره طوبايي است كه با برخوردار بودن از مواد حياتي از درون گسترش و رشد يافته و روز به روز شاخ و برگ آن فزوني مي يابد و اگر ريشه اش را خشك نكنند و به آن آفت نزنند استعدادپيشرفت دارد و امروز همان خصوصيات و مميزات شخصيتي امام، يعني تقوا، عزت، توكل، اخلاص، فكر، فرهنگ، علم و عرفان به بناي اين نظام منتقل شده است و اين همان چيزي است كه دشمنان اسلام با آن به شدت مخالفند وباآن مبارزه مي كنند. مقام معظم رهبري امام را يك سمبل ماندگار براي علاقمندان به نظام اسلامي دانستند و فرمودند: امام بزرگوار هر چه بيشتر موردتجليل قرار گيرد و واقعيتهاي وجودي ايشان براي مردم تبيين شود اين شجره طوبي يعني نظام اسلام كه براساس خصوصيات امام به وجود آمده است، مستقر تر، آسيبناپذيرتر پابرجاتر، و مصون تر خواهد بود. حضرت آيت الله خامنه اي با تمجيد از تلاشهاي خالصانه نيروهاي موءمن وكار آمد در عرصه هاي فرهنگي، فكري و سياسي فرمودند: درايران اسلامي كارهاي ارزنده اي در حال انجام است و ياس، سرخوردگي و ناتواني دشمن، ناشي ازآن است كه كارها وتلاشهاي بسياري انجام گرفته و مساله تكريم و گراميداشت امام بزرگوار نيز از جمله كارهاي مهمي است كه بخش عمده اي از تلاشهاي دشمن را پوچ ونقش برآب كرده و خواهد كرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي معرفي ابعاد شخصيت امام خميني ( ره ) راكليد حل بسياري از مشكلات و خنثي شدن نقشه هاي دشمن توصيف كردند و در پايان سخنانشان تاكيد كردند كه هرجا هويت، شخصيت و نام مبارك امام بزرگواروجود داشته باشد، به طور طبيعي دشمن رنگ مي بازد وضعيف مي شود. برپايه همين گزارش پيش از سخنان، مقام معظم رهبري، محمد علي انصاري مسئول ستاد برگزاري مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره ) گزارشي از فعاليتهاي اين ستاد براي تجليل هر چه باشكوهتر از مقتداي مسلمانان جهان در دهمين سالگردارتحال امام ارائه كرد.