Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780309-44787S1

Date of Document: 1999-05-30

رئيس جمهوري خطاب به وزير و مسئولان آزادي انديشه و نقد از وزارت اطلاعات: پايه هاي اساسي حفظ امنيت است جفايي بالاتر از اين نيست كه برداشت هاي خاص جناحي - كه در جاي خودش محترم است - به عنوان برداشت حكومتي مطرح شود گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي روز شنبه درديدار وزير، معاونان، مديران كل و كارشناسان ارشدوزارت اطلاعات، پايه موجوديت يك جامعه و نظام را امنيت و محور امنيت دركشور را وزارت اطلاعات دانست. به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري آقاي، خاتمي درتعريف امنيت گفت: امنيت به معني نگاهباني و حفظ جامعه در برابر آفت ها و آسيبها و جلوگيري از تبديل آفت ها و آسيبها به تهديدها و نيزمقابله با تهديدهاي موجود جامعه است. رئيس جمهور يافتن عوامل مشترك كه مجموعه متنوع و متكثر جامعه را بهم پيوند مي دهد را موجب تثبيت امنيت دانست و گفت: يكي از مهمترين عوامل وحدت بخش جامعه ما دين است. آقاي خاتمي از زبان مشترك، حافظه مشترك تاريخي و منافع مشترك نيز به عنوان عوامل وحدت بخش جامعه نام برد. وي در عين حال تصريح كرد: هرچه عوامل انسجام و وحدت بخش قوي تر باشدو اين عوامل ريشه قوي تري درعمق جامعه داشته باشد جامعه محكم تر، پاياترو پربارتر خواهد شد و امنيت هم بيشتر خواهد شد. آقاي خاتمي تصريح كرد: هرچه نهاد حكومت با عوامل وحدت بخش جامعه سازگاري بيشتري داشته باشد پايه هاي امنيت استوارتر است. رئيس جمهور جامعه را در معرض تحولات طبيعي اجتماعي و تاريخي دانست وگفت: تحول امري گريزناپذير در متن جوامع بشري است. آقاي خاتمي افزود: عوامل وحدت بخش اگر نسبت به تحولات، انعطاف نداشته باشند جامعه دچار تضاد مي شود و اين تضاد موجب آسيب خواهد شد. رئيس شوراي عالي امنيت ملي با ذكر اين نكته كه پنهان نگاه داشتن تضادهامشكل را حل نمي كند، افزود: اگر جوامع بتوانند تحول را تحمل كنند و بصورت طبيعي وآرام بگذرانند هيچ مشكلي پيش نمي آيد والا تضادها به فروپاشي جامعه مي انجامد و يا سبب مي شود كه نظام قبلي از بين برود و بر ويرانه آن نظام جديدي بنا شود كه نمونه آن گذر اروپا از قرون وسطي به جامعه جديد است. آقاي خاتمي با ذكر اين نكته كه وقتي دين پايه وحدت بخش جامعه آسيبپذيري هاي مي شود، خاص خود را دارد، گفت: هرچه عادت هاي ديني و ذهنيت هاي ديني سنگواره اي تر باشدجامعه اي كه زيربناي نظام او دين است از نظر امنيتي آسيبپذير تر مي شود و در مقابل هرچه بينش و منش ديني انعطاف پذيرتر باشدجامعه پايدارتر و امنيت آن نيز بيشتر است. آقاي خاتمي به چارچوبها واصول ثابتي كه در دين وجود دارد اشاره كردو بينش ها و نگاههاي مختلفي كه حتي درباره يك سلسله اصول ثابت مثل توحيدوجود دارد را يادآور شد و گفت: انعطاف پذيري ذهنيت انسانها از دين دربرابر تحولات با حفظ اصول مسلم و بدون اينكه هويت و جوهر كلي خود را ازدست بدهد از شرطهاي استواري و پايايي جامعه اي است كه بهر حال در معرض تحول است. رئيس شوراي امنيت ملي سپس به تشريح نقش دين بعنوان عامل دروني پرداخت امنيت وگفت: اگر پايه هاي مورد قبول نظم جامعه ما با پايه ها و موازيني كه در دنياي پيرامون ما وجود دارد ناسازگار بود از نظر فرهنگي اين جامعه در معرض آسيب و احيانا تهديد است، بويژه اگر آنها امكانات بيشتري داشته باشند. رئيس جمهور با تاكيد بر حفظ هويت جامعه، بر انعطاف پذيري عوامل فرهنگي تاكيد كرد و گفت: جداكردن صورتها و عادتهاي ذهني و آداب اجتماعي از جوهردين امر بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه قرار از گيرد جمله در برابرديگر تمدن ها. آقاي خاتمي كه گفت وگوي تمدن ها را بحث بر سرمبادي دانست و نه به معني گفت وگوي سياستمداران، شرط اول گفت وگو را اين دانست كه طرفين با توجه به تجربه هاي اين قرن موجوديت يكديگر را قبول كنند. وي افزود: اين امرنيازمند تحول در افكار عمومي بخصوص افكارعمومي نخبگان غرب است كه غرب راوادار نمايند تا موجوديت و اصالت و واقعيت طرف مقابل خودش را از موضعي برابر بپذيرد. رئيس جمهور بر آفت هاي گفت وگو اشاره كرد و گفت: نفرت و ياشعف نسبت به وجهه مدني و فرهنگي غرب، هم مانع شناخت مي شود و هم مانع گفت وگو. آقاي خاتمي جامعه ايران راجامعه اي ديرپا، متكثر و متنوع دانست و دين اسلام و تشيع را موجب غلبه بر اختلافات و ايجاد وحدت ملي ارزيابي كرد. رئيس جمهور با تشريح اين مطلب كه هر عاملي بتواند موجب انسجام نسبي جامعه بشود و با مبادي و ارزش هاي ديني ما ناسازگار نباشد بايد آن راتقويت كنيم گفت: انقلاب اسلامي، اسلاميت نظام را تقويت كرده است و اين اسلاميت از ديدگاهي مطرح شده است كه استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي درآن جنبه محوري دارد. رئيس جمهور شناخت همه جانبه عوامل بيروني و دروني كه موجب آسيب پذيري امنيت است و همچنين شناخت مايه هاي وفاق و پايايي و پويايي وانسجام دروني جامعه را از وظايف اصلي وزارت اطلاعات دانست و امنيت حكومت را با امنيت شهروندان در ارتباط دانست وگفت: تعريف امنيت حكومت در رابطه باامنيت شهروندان و جامعه از مهم ترين عوامل دوام و بقاي حكومت و حفظ وپيشرفت جامعه و امنيت آن است. رئيس شوراي عالي امنيت ملي شناخت التهابهاي دروني و انتقال آن به بيرون را از وظايف مهم وزارت اطلاعات دانست و تاكيد كرد: اگر التهاب دردرون بماند به صورت انفجار بيرون مي آيد. وي افزود: مطبوعات آزاد و آزادي انديشه نقش مهمي در شفاف تر شدن مواضع بخش هاي جامعه و انعطاف حكومت نسبت به واقعيت هاي جامعه دارد. رئيس جمهور آزادي انديشه وآزادي نقد را از پايه هاي اساسي حفظ امنيت دانست وگفت: آزادي با قانون ملازم است و قانون حد دارد و در جامعه ما كه جامعه اي ديني است، حد آزادي اخلال به مباني ديني و حقوق عمومي است. آقاي خاتمي افزود: نگاه من به آزادي، از موضع حفظ نظام است. رئيس جمهور تصريح كرد: نشاطي كه در جامعه متكثر است، علامت تهديدندانيم. ممكن است دشمنان هم از فضاي نقد و انتقاد آزاد سوء استفاده بكنند اما راهكارش آن نيست كه جامعه رااز مهم ترين عاملي كه مي تواند دردنياي امروز التهابات را كنترل كند محروم كنيم. آقاي خاتمي گفت: نهادينه شدن تشكل ها و مسئوليت پذيرشدن آنها جامعه را شفاف تر مي كند، در اين صورت انعطاف حكومت نسبت به واقعيت هاي جامعه نيز بيشتر مي شود و در نبود تشكيلات، باندهاي موجود زير پوشش اموري كه بايد باعث وحدت بشوند، موضع مي گيرند و عامل وحدت را به عامل تفرقه تبديل مي كنند. آقاي خاتمي همچنين ايجاد امنيت براي شهروندان و تعريف امنيت شهروندبا امنيت حكومت را ازمهم ترين پايه هاي امنيت دانست و گفت: جامعه بايدبراي جاسوس و برانداز، امنيت نداشته باشد. جامعه بايد براي دشمن ناامن باشد. رئيس جمهور بر نقش اطلاع رساني صحيح در امنيت جامعه و پرهيز از دغدغه آفريني و ارايه اطلاعات گزينشي و واقعي قلمداد كردن امور خيالي و مشخص نكردن پيش فرض هاي تحليل و ارائه سليقه ها به جاي تحليل تاكيد كرد و گفت: جفايي بالاتر از اين نيست كه برداشت خاص جناحي -كه در جاي خودش هم محترم است - به عنوان برداشت حكومتي مطرح شود. رئيس شوراي عالي امنيت ملي، امنيت را اساسي ترين ركن نظام دانست وگفت: تنها محور امنيت، وزارت اطلاعات است و بايد در عمل محوريت و اشراف اطلاعات تثبيت شود و اين يك مساله جدي است. آقاي خاتمي ايرانيان مقيم خارج از كشور را نيز فرزندان كشور دانست وبرحل مشكلات آنان تاكيد كرد. رئيس جمهور برارائه تعريف روشن و دقيق امنيت تاكيد كرد و گفت: وزارت اطلاعات، محور امنيت كشور است و تقويت او تقويت كشور و تضعيف او تضعيف امنيت كشور است و به هيچ وجه تضعيف وزارت اطلاعات تحمل نخواهد شد. وي خطاب به پرسنل وزارت اطلاعات اضافه كرد: دولت و نظام، متكايي جزشمابراي امنيت ندارد و هر كس جزاين را بگويد بدخواه است يا واقعيت ها رادرك نمي كند. رئيس جمهور درخاتمه ازتلاش هاي حجت الاسلام والمسلمين يونسي وزير اطلاعات، معاونان، مديران كل، مشاوران، روساي ادارات و تك تك پرسنل شريف وخواهران و برادران سخت كوش اين وزارتخانه تقدير كرد. رئيس جمهور در حاشيه اين مراسم از نمايشگاه اسناد موزه تاريخي وزارت اطلاعات ديدن كرد. حجت الاسلام والمسلمين يونسي وزير اطلاعات نيز در ابتداي اين مراسم طي سخناني پرسنل وزارت را نيز مانند مردم، علاقه مند به رئيس جمهور دانست وانتخاب آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور را موءيد اين نكته دانست كه نظام قابليت بالايي براي حل مسائل خود دارد و گفت: شما اين قابليت را به نفع امنيت كشور بكار گرفتيد. آقاي يونسي از توسعه متوازن وهمه جانبه به عنوان يك ضرورت حياتي يادكرد و سفر اخير رئيس جمهور به سه كشور عربي را فوق العاده موءثر درامنيت منطقه دانست و پيوند نسل دوم انقلاب به امام و رهبري كه از سوي رئيس جمهوري انجام شده است را عامل مهم تثبيت امنيت جامعه ارزيابي و برتوسعه نظام اطلاعاتي متناسب با شرايط توسعه سياسي كشور تاكيد كرد.