Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780226-44656S3

Date of Document: 1999-05-16

مريخ، بسيار شبيه زمين است واحد رسانه هاي خارجي: آخرين بررسي هاي كره مريخ نشان داده است اين سياره خيلي بيش از آنچه كه پيشتر تصور مي رفت، شبيه زمين است. نوارهاي مغناطيسي، مانند آنچه كه در كف درياهاي زمين وجود دارد، روي سطح اين سياره سرخ فام هم، كشف شده است. دانشمندان عقيده دارند تشكيل اين نوارهاي مغناطيسي، به خاطر فعاليتهايي است كه در درون اين سياره صورت گرفته است. اين بدان معناست كه مريخ احتمالا توسط همان نيروهايي شكل گرفته است كه به تشكيل زمين كمك به كرده اند گزارش تلويزيون بي بي. سي، اين كشف توسط يك گروه از دانشمندان بين المللي صورت گرفت. آنان از دستگاههاي سواربر فضاپيماي بررسي كننده جهاني مريخ (Surveyor Global Mars) بهره گرفتند، در حالي كه اين سفينه صفحات خورشيدي خود را در 100 كيلومتري بالاي سطح مريخ براي ترمز كردن باز مي كرد. مشاهده شده است كه اين نوارهاي مغناطيسي جهت هايي مختلف دارند. اينها دقيقا شبيه نوارهايي هستند كه روي قشر كف اقيانوسها ديده شده است. اما به رغم آنچه كه در زمين وجود دارد، يعني دينام يا مولدي ( Dynamo) كه اين نوارها را به وجود مي آورد; در مريخ چنين مولدي وجود خارجي ندارد. يك كارشناس مي گويد: اين دينام در حقيقت، مكانيزم يا سازوكاري است كه نوارهاي مغناطيسي را درسياره ها به وجود مي آورد. در مريخ اين دينام چندصد ميليون سال پس از پيدايش اين سياره، فعاليت خود را متوقف كرد /4 5يعني ميليارد سال پيش كار اين دينام در مريخ پايان پذيرفت. نوارهاي مغناطيسي روي كف اقيانوسهاي زمين منجر به قبول گسترده نظريه ساختار صفحه اي (Tectonics Plate) قشر زمين شد. يعني صفحات سخت و غير قابل انعطاف بزرگي كه در قشر زمين حركت مي كنند. تصور مي رود نوارها وقتي تشكيل مي شوند كه صفحات متصل به هم گسترده شده و مواد زير آنها، شكافهاي به وجود آمده در زمين را پر مي كنند. هنگام سرد شدن، اين فرايند ميدان مغناطيسي به وجود آخرين مي آورد نظريه ها پيشنهاد مي كند ظهور حيات در پيوندگاه ميان اين صفحات صورت گرفته است. بنابر اين، شرايط مشابه براي مريخ هم در مورد ظهور حيات وجود داشته است. يك كارشناس مي گويد: اگر جاي پا و بقاياي ميدان مغناطيسي كه در مريخ مشاهد مي شود، نشانه نظريه زمين شناختي ساختار صفحه اي در حال فعاليت روي اين كره باشد، اين نشان مي دهد كه مريخ در عصرهاي خيلي دور بسيار فعال، جالب و پيچيده بوده است. اين موضوع را ما پيشتر فعاليتهاي مي دانستيم زمين شناختي سبب چندگانگي محيط زيست مي شود، و چندگانگي محيط زيست به نفع ظهور حيات است. بنابر اين، مريخ بيش از پيش نشانه هايي از شباهت فراوان خود را با زمين نشان مي دهد.