Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780225-44650S2

Date of Document: 1999-05-15

مديركل كار و امور اجتماعي استان طرح جديد قانون كار موجب افزايش اردبيل: بيكاري در كشور مي شود گروه شهرستانها: مديركل كار و امور اجتماعي استان اردبيل در جمع اعضاي شوراي اسلامي كار و نمايندگان كارگران واحدهاي توليدي استان گفت: طرح جديد مجلس درباره قانون كار مبني بر معافيت كارگاههاي داراي سه نفر و كمتر از شمول قانون كار كشور نه تنها به رفع مشكل بيكاري در جامعه كمكي نمي كند بلكه با فراهم ساختن زمينه لازم براي گريز كارفرمايان از تعهدات قانون كار در كارگاههاي توليدي زمينه اخراج كارگران در كارگاههاي داراي بيش از 3 كارگر را به وجود مي آورد و موجب افزايش نرخ بيكاري در كشور مي شود. وي با اشاره به اينكه بخش وسيعي از كارگران استان در واحدهاي توليدي كوچك مشغول كار هستند، تاكيد كرد: با اجراي طرح جديد قانون كار، كارگران استان بيشترين ضربه را متحمل شده و عملا حمايت و نظارت قانون كار را از دست خواهند داد. وي همچنين افزود: در صورت تصويب طرح مزبور در مجلس شوراي اسلامي، حمايت اداره كار و امور اجتماعي از نيروهاي استاني شاغل در كارگاههاي كوچك كم رنگ تر شده است و امنيت شغلي و بديهي ترين حقوق كارگران به خطر مي افتد.