Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780222-44617S2

Date of Document: 1999-05-12

بهره وري در ايران يك هشتم كشورهاي آسيايي است گروه اقتصادي: ميزان رشد بهره وري نيروي انساني و انرژي در ايران حدود يك دهم كشورهاي آسيايي عضو سازمان بهره وري آسيايي است. محمد كاظم پور ابراهيمي خرم آبادي مديرعامل سازمان ملي بهره وري ايران ديروز در جمع خبرنگاران افزود: رشد بهره وري در ايران /1درصد 2سالانه و در بسياري از كشورهاي آسيايي 7 درصد 10تا است. وي تاكيد كرد كه براي رشد بهره وري در ايران بايد زمينه توسعه مديريت از نظر كمي و كيفي در ايران فراهم شود و قوانين و دستورات بايد ميزان آزادي عمل مديران را افزايش دهد. وي همچنين تاكيد كرد كه در ايران چون بخش اعظم اقتصاد كشور دولتي است بايد با به كارگيري روشها و راه كارهايي انگيزه افزايش بهره وري را افزايش داد. وي تاكيد كرد كه براساس تبصره 35 قانون برنامه دوم همه دستگاههاي اداري كشور مكلف بوده اند براي بهره وري بيشتر برنامه ريزي كنند اما به اين قانون تاكنون توجهي نشده است. وي خاطرنشان كرد كه عليرغم اين بي توجهي در بودجه سال جاري دستگاههاي اداري كشور مي توانند يك درصد از بودجه خود را صرف ارتقاي بهره وري كنند. وي تاكيد كرد كه منابع مالي لازم براي اجراي تبصره 35 در برنامه سوم نيز تامين شده است. مديرعامل سازمان ملي بهره وري در پايان تاكيد كرد كه در سال جاري گزارش جامعي از ميزان بهره وري در كشور به تفكيك دستگاههاي اداري منتشر مي شود.