Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44609S7

Date of Document: 1999-05-11

شهر مطلوب؟ كجاست نگاهي به ويژگي هاي يك شهر پاك وسالم اهميت دادن به توليد فرهنگي از شاخص هاي شهر مطلوب است تبيين وضع مطلوب موضوعي است كه هم در شناخت مسائل روز و هم در تعيين جهت براي آينده حائز اهميت بوده و در طول تاريخ مورد بحث انديشمندان علوم مختلف واقع شده است و شايد بتوان اهميت اين امر را با اهميت برنامه ريزي همسان دانست چرا كه پايه و اساس برنامه ريزي است. در اين ميان طرح ويژگي هاي مناسب تكامل يافته ترين سكونتگاه انساني (شهر ) موضوع اين نوشتار است، تا به تصميم سازي و تصميم گيري مطلوب در مديريت اجرايي شهرها كمك بنمايد. بررسي سابقه موضوع نشانگر ريشه عميق اين بحث در فرهنگ بشري و ايراني دارد. صاحبنظراني چون افلاطون، ارسطو، داوينچي، توماس مور، لوكوربوزيه، سيت، كيبل، دوهل و لينچ بر طرح آن همت گماشته اند. با مداقه در نظرات ايشان و با ملاحظه شرايط عمومي شهرهاي كشورمان مي توان موارد زير را از جمله عمده ترين ويژگي هاي يك شهر مطلوب و مناسب براي زندگي انسان دانست: - 1 قابليت زندگي: فراهم بودن امكانات لازم براي ادامه حيات وجريان فعاليت ها در درون يك شهر است. نظير محيط زيست مناسب، امنيت در مقابل خطرات طبيعي و غيرطبيعي، فضاهاي خصوصي وعمومي مناسب. - 2 تنوع و پويايي اقتصادي: يك شهر خوب بايد از اقتصادي پويا و رشد يابنده و با جهت گيري مناسب برخوردار باشد، تا بتواند فرصت هاي لازم را براي رفع نيازهاي حال و آينده در اختيار شهروندان قرار دهد. - 3 انطباق با شرايط زيست محيطي: توسعه شهري بايد با توجه به توانمندي هاي محيط پيرامون انجام گرفته و كمترين آسيبها را به طبيعت اطراف خود وارد سازد. - 4 حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي: شهر انساني شهري است كه آثار ارزشمند تاريخي و طبيعي در آن مورد حفاظت واقع شده و ارزشهاي فرهنگي و هنري ساكنانش از تداوم به شكوفائي و انباشت برخوردار باشند. (زايش و پويايي فرهنگي و هنري ) - 5 مكانيابي مناسب فعاليت ها: مكانيابي صحيح عناصر شهري بايستي با توجه به سه معيار ظرفيت مكاني (تناسب اندازه مكان با حجم فعاليت ) مطلوبيت مكاني (هماهنگي مكان استقرار با ساير فضاها و فعاليت پيراموني ) سازگاري (عدم ايجاد مزاحمت براي ساير فعاليت هاي موجود در يك منطقه ) انجام گيرد. - 6 سهولت دسترسي: نقل وانتقال راحت و مقرون به صرفه انسان و اشياء و اطلاعات از نقطه اي به نقطه ديگر از امتيازات يك شهر خوب است و در اين زمينه ارتباط منطقي بين محل هاي سكونت و فعاليت و دسترسي به وسائط نقليه مناسب نقش اساسي دارد. -ساخت 7 فضايي معني دار: سازگاري فرم و عملكرد وجود زبان مشترك بين عناصر فيزيكي و شهروندان، نماياني فضاها و فعاليت هاي عمومي در شهر از ابزارهاي نيل به ساختار معني دار در شهر مي باشد. - 8 زندگي عمومي و اجتماعي: وجود روابط و پيوندهاي اجتماعي پايدار بين تمامي گروهها و طبقات جامعه مي تواند موجب تقويت مشاركت مردم در توسعه وآبادي شهر گردد و از حجم مشكلات بكاهد. در اين رابطه سازماندهي فضاي شهر در قالب محلات فعال و معني دار و گسترش مكانهاي گذران اوقات فراغت بسيار موءثر خواهد بود. - 9 تداوم علمي و فرهنگي: فراهم نمودن امكانات لازم براي فراگيري علوم در تمامي زمينه ها براي اقشار مختلف جامعه، زمينه سازي براي جذب و بالندگي نوآوري ها متناسب با شرايط بومي واجتماعي، اهميت دادن به توليد فرهنگي از شاخص هاي شهر مطلوب است. - 10 كارآيي: كارآيي سطح موفقيت انجام كاري با در نظر گرفتن سود و زيان آنست، اجزاء متشكله يك شهر بايستي به نحوي با يكديگر تلفيق وهماهنگ شوند كه بالاترين خدمت را با كمترين هزينه ممكن ارائه دهند. - 11 عدالت اجتماعي: محيط شهري بايد متعلق به تمامي ساكنان شهر باشد و همگان از فرصت هاي برابر براي استفاده از امكانات و خدمات شهري برخوردار باشند، عدالت در شهرسازي در چهار جزء مطرح عدالت است در توزيع امكانات و نيازهاي اوليه، عدالت در دسترسي ها، عدالت در توزيع خدمات شهري، عدالت در استفاده از فضاهاي جا شهري دارد به فرمايش امام علي ( ع ) در مورد عدالت اشاره اي شود كه مي فرمايند العدل يضع الامور مواضعها - 12 مديريت خردمندانه برفضاي شهري: مديريت خردمندانه به معناي بسترسازي الگوي توسعه و بهره برداري از فضاهاي شهري با توجه به شرايط زماني - مكاني و سيستمي هر شهر مي باشد. براي نيل به محيطي مناسب و كارآمد در شهر لازمست موارد فوق در متن برنامه ريزي هاي اقتصادي - اجتماعي و عمراني جاري گردند و فعاليت هاي موضعي و مقطعي در چارچوب اهداف كلي و راهبردي به اجرا در آيند تا شهرها كه نمود مدنيت و فرهنگ هر جامعه اي مي باشند شايسته فرهنگ و تاريخ كشورمان سامان وسازمان يابند. رسول قرباني