Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780214-44530S1

Date of Document: 1999-05-04

تحليل محتوايي مطبوعات در هفتمين انتخابات رياست جمهوري به مناسبت برگزاري جشنواره مطبوعات سهيلا چگيني هدف اين مقاله، بررسي كاركرد روزنامه هاي برجسته كشور پيرامون مسئله انتخابات رياست جمهوري خردادماه 76 مي باشد، اين بررسي در جستجوي شناخت سبك و روش اين ارتباط سياسي است، زيرا مركز ثقل تمامي مبارزات سياسي، ارتباطات است. ارتباطات همانند پلي است كه آرمان هاي راي دهندگان را به فعاليت هاي نامزدهاي انتخاباتي اتصال مي دهد. البته استراتژي هاي استفاده شده نه تنها در روزنامه ها متفاوت مي باشد بلكه به تعداد كانديداهايي كه آنها را مورد استفاده قرار داده اند، نيز متغير است. اهميت نظري تحقيق از جنبه افزايش شعاع اطلاعات و شناخت عيني نسبت به پديده مورد مطالعه است، تا به دور از ذهن گرايي، عوامل موءثر در شكل گيري رفتارهاي انتخاباتي مردم در هفتمين انتخابات رياست جمهوري كه ناشي از رفتار انتخاباتي كانديداها و نيز كيفيت استفاده از پروپاگاندا در مطبوعات است، به طور كمي مورد ارزيابي قرار گيرد. ازطرف ديگر در زمينه اهميت تجربي و كاربردي پژوهش، با توجه به اينكه استفاده از ابزار تبليغي سازنده، سبب رشد و تكامل افراد و درنتيجه توسعه سياسي مي شود و توسعه سياسي نيز مقدمه اي براي توسعه همه جانبه محسوب مي گردد، برنامه ريزان سيستم سياسي امكان مي يابند با حذف عوامل كاهش دهنده توسعه سياسي در حيطه رفتار انتخاباتي كانديداها و مطبوعات، زمينه ثبات سياسي و استحكام نظام و درنتيجه همبستگي و تعادل جامعه را فراهم سازند. جنبه ديگر اهميت تحقيق، بررسي تبليغات عام در زمينه انتخابات و مشاركت عمومي مردم، صرفنظر از تمايل به كانديداي خاص است. در اين بررسي، ايجاد اين اشتياق و بسيج گري پيام گيران براي مشاركت در راي دادن به وسيله روزنامه هاي مورد بررسي، ازطريق دو متغير، انتخابات به طور كلي و كانديداها (در مجموع ) ارزيابي مي شود. در جامعه ما نهادينه نبودن سازمان هاي سياسي رسمي مشاركت دهنده و جهت دهنده به گرايش هاي متفاوت مردم سبب شده است كه كيفيت رفتار انتخاباتي كانديداها نقشي تعيين كننده داشته باشد، لذا نحوه بكارگرفتن منابع و ابزارها از سوي كانديداها نقش موءثري در انتخابات ايفا مي كند. مروري بر ادبيات موضوع تحقيقات نشان مي دهند كه مطبوعات نقش موءثري در انتخابات رياست جمهوري ايفا مي كنند. تحقيقي به وسيله دوريس گرابر ( ) 1976 باهدف بررسي نقش مطبوعات در تغيير عقايد مردم در دوران مبارزات رياست جمهوري سالهاي 1968 و 1972 امريكا انجام شده است، نتايج نشان مي دهد الگوي متداول مطبوعات، تاكيد بر ويژگي هاي شخصي كانديدا و وقايع روزمره انتخاباتي است ولي به كيفيت هاي حرفه اي رياست جمهوري وديدگاهها و فلسفه سياسي وي اهميت داده نمي شود و فرضيه تحقيق مبتني بر وجود همبستگي ميان برجسته سازي موضوعات سياست عمومي و ويژگي هاي حرفه اي يك نامزد رياست جمهوري با كسب اين مقام به وسيله او رد شده است. - راجراسترايتمتر ( ) 1985 تحقيقي در امريكا بر روي بيش از 6000 واحد اطلاعاتي در سير روزنامه نيويورك تايمز لس آنجلس تايمز و يك روزنامه قديمي انجام داده است. محقق پس از طبقه بندي ويژگي هاي روانشناختي رونالدريگان و پنج رئيس جمهور پيش از او، به اين نتيجه مي رسد كه اگر ويژگي هاي يك رئيس جمهور، براي روزنامه نگاران مهم جلوه كند، (شخصيتي مثبت و پاسخ دهنده به احساسات مردم و منفعل در انجام فعاليت هاي اصلي ) توجه آنها به وي بيشتر مي شود و مطالب بيشتري از او چاپ مي كنند. ( درصد 49 بيشتر از سايرين ) و به اين ديدگاه مي رسد كه شايد يكي از علل پنهان اين ارزش گذاري روزنامه نگاران و دور شدن آنها از موضع بي طرفي، سياست دولت امريكاست كه محبوبيت رئيس جمهور را لازمه اشغال اين پست تلقي مي كند. اين تحقيق، خبرنگاران كاخ سفيد را به عنوان افرادي معرفي مي كند كه به جاي ارائه حقايق، مطالبي را عنوان مي كنند كه در مخاطب احساس مطلوبي به وجود آورد و خواننده را راضي سازد و حتي سبب رفع خستگي و تنشهاي روزانه او شود. بررسي جيمز گلن استوال ( ) 1985 نشان مي دهد تاثير حضور حزب سومي همراه با دو جناح قدرتمند سياسي در انتخابات، تاثير ناچيزي بر نظرات سردبيران روزنامه هاي سراسري امريكا داشته است. كارتر و ريگان از دو جناح دمكرات و جمهوريخواه در مقابل اندرسن قرار داشتند كه از اهميت زيادي برخوردار نبود. درحالي كه اندرسن بيشتر بر روي موضوعات اصلي انتخابات تكيه مي كرد ولي روزنامه نگاران به مباحث مبارزاتي دو كانديداي ديگر توجه بيشتري نشان مي دادند. تحقيقات كميسيون ماركل نيز در زمينه انتخابات رياست جمهوري امريكا در سال 1992 نشان مي دهد روزنامه ها (نيويورك تايمز، شيكاگو تريبيون ) بيشتر از شبكه هاي خبري (A.B.C.C,.B.S.C,.NN.N,. B. C. ) به ارائه گزارش هاي بي پرده و صريح اقدام البته نموده اند در اين تحقيق فقط تيتروليد مطالب روزنامه ها به عنوان واحد تحقيق درنظر گرفته شده است. اخيرا تحقيقي در زمينه انتخابات رياست جمهوري در ماه مه 1997 در انگلستان انجام شده است كه نشان مي دهد روزنامه سان متعلق به رابرت مرداك، عامل اصلي پيروزي حزب كارگر توني بلر در انتخابات آوريل 1997 اين كشور مي باشد. همچنانكه در سال 1992 نيز اين روزنامه مبارزه شديدي را عليه حزب كارگر آغاز كرد و پس از پيروزي سريع الوصول جان ميجر، اين روزنامه اعلام كرد; كه مسبب اين پيروزي بوده است. به همين جهت از سال 1994 كه بلر به رياست حزب كارگر برگزيده شد، با جديت براي جلب نظر مرداك كوشيده بود تا بتواند حمايت روزنامه سان را جلب كند. ادامه دارد